Modlitby 46. týden, 11.–17. listopadu 2019

Texty pro neděli 17. listopadu 2019 – 23. neděle po svatém Duchu

První čtení: Malachiáš 3, 19-21 (4, 1-3)

Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci, rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.

 

            Ohněm Tvého soudu, Pane, musí jednou projít každý.

            Každý je podroben svému konci a jen Tvé vítězství je tím, na čem můžeme mít spoluúčast.

            Děkujeme za víru ve Tvou milost a prosíme, Pane, ať slunce spravedlnosti prozařuje stále každý náš den.

Druhé čtení: 2. Tesalonickým 3, 6-13

Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání.

           

              Ve Tvém jménu, Kriste, jsme vyzýváni, abychom neochabovali v dobrém jednání.

             Tvým Duchem jsme posilováni ke službě, k níž jsi nás povolal.

             Prosíme, vzdaluj od nás pohodlnost a představu, že máme stále času dostatek.

 

Evangelium: Lukáš 21, 5-19

Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ›Já jsem to‹ a ›nastal čas‹. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“ Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.“

 

            Otče, dějiny Tvých dětí jsou plny násilí, hrůz a konec stále nepřichází.

            Války, revoluce, zemětřesení střídají léta klidu, ale jistota není v ničem pozemském.

            Prosíme, svěřuj nám pro současnost dostatek moudrosti, abychom se radovali i přes mnohou lidskou nenávist.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Paulu Švikruhovou, Alenu Tobiškovou, Helenu Salfickou a …

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání pro konference duchovních libereckého vikariátu.

Prosíme o vedení Tvým Duchem všude tam, kde si budeme připomínat 30 let křehké svobody. Kéž znovu pocítíme odpovědnost a radost během chvil 17. listopadu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za podlomenou Sýrii, kde zlovůle a nepokoj nemá konce. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu a hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel