Modlitby 46. týden, 13. – 19. listopadu 2017

19. listopadu 2017 – 33. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Sofonjáš 1, 7.12-16

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve zpustošení; vystaví domy, a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice, a vína z nich neokusí. Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.

Pane, zkažené víno nenese užitek, byť třeba na pohled vypadá chutně.

I zkaženost člověka klame vnímání lidí, Ty ale přicházíš blízko a neomylně rozsuzuješ dobro a zlo.

Prosíme, dej, ať jsme si stále vědomi Tvé blízkosti a víme vždy, že zpronevěra lásky se trestá.

Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 5, 1-10

Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat „je pokoj, nic nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Bože, žijeme ve vlasti, kde na rozdíl od jiných je mnohem víc pokoje a když už se mluví o hrozbách, tak jen s pocitem možných křivd.

Snadno nás může překvapit temnota budoucích chvil.

Prosíme, pomáhej zdejším lidem obléci pancíř víry a lásky, přilbu naděje, vše, co jsme tak zlehka odhodili jako zátěž.

Evangelium: Matouš 25, 14-21,24-30

Ježíš řekl svým učedníkům: „Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: »Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal. « Jeho pán mu odpověděl: »Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. « Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: »Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. « Jeho pán mu odpověděl: »Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů. «“

Kriste, chceš, aby moje služba nesla odvahu a chuť přinést něco „navíc“.

Chceš, aby moje srdce hořelo životem pro Tvé království.

Prosím, dej, ať přílišné obavy a falešný strach nesvazuje mé rozhodování, ať čas, který je přede mnou nese znaky Tvého požehnání.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach… Prosíme za Jarku Bezděčíkovou, Sylvu Pekovou a Marii Tulkovou…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za naši zem, aby zde vládla odpovědnost a dobrá vůle. Prosíme zvláště ve spojení v povolebním období, ať ti, kdo byli zvoleni, nehledají slávu a svůj prospěch, ale Boží vůli, cítí odpovědnost, odklání se od falešných frází, zloby, nenávisti a potlačování demokracie.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních hradeckého a náchodského vikariátu, Slavnost světla 17. listopadu v Hradci Králové…

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel