Modlitby 46. týden, 9. – 15. listopadu 2015

bukybukyI. V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

Daniel 12, 1-3

Hospodine, povolal jsi nás k životu věčnému a učíš nás, abychom byli prozíraví a zářili jako hvězdy.

Naše záře ale v mnohém slábne. Poslal jsi nám ochránce, máme naději na záchranu před temnotou zla, hříchu a smrtí světa.

Prosíme, ať lépe umíme dopomáhat pravé spravedlnosti a mocněji neseme Tvé světlo v ochraně našeho Pána Ježíše.

II. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

Židům 10,21-25

Kriste, ve víře držíme se neotřesitelné naděje, ale nejsme neotřesitelní. Třese s námi život i lidé kolem a jsme pak různě rozklepaní.

V Tobě smíme předstoupit před Boha Otce s očištěným srdcem a v jistotě víry.

Prosíme, ať toto očištění a jistota, proměňuje naši nejistotu v tomto světě. Ať máme zájem jeden o druhého a dokážeme se k neotřesitelnosti povzbudit.

III. Když Ježíš vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!“ Ježíš mu řekl: „Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ›Já jsem to‹ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale ještě nebude konec.

Marek 13,1-7

Pane, obdivujeme dílo lidských rukou, ale tak jako nyní přejde krása podzimu, tak i vše lidské dříve nebo později opadá.

Kdy přijde konec všeho a kdy se vše před Tebou zastaví, nevíme, ale děkujeme za sílu víry, co nás odvádí od strachu.

Prosíme, ať se v Tobě nelekáme ničeho zlého a v naději se díváme před sebe. Prosíme za sebe a zvláště za ty, kteří v tyto dny zakouší prázdnotu života a beznaděj.

Přímluvy:

  • Prosíme za všechny, kdo zakouší bolest ducha či těla. Prosíme za Ty, kteří zakouší čas nemoci. Prosíme za bratra Jaroslava Hlůže.
  • Prosíme za ty, kdo s bolestí si připomínají odchod svých blízkých, ať je nese světlo naděje víry.
  • Prosíme za místa ve světě, kde vládne strach, bezpráví a beznaděj.
  • Prosíme za uprchlické děti, které mnohdy již putují samy bez rodiny.
  • Prosíme o požehnání v tomto týdnu pro službu církve. Prosíme konkrétně za svou Církev československou husitskou, za rozmanitost její služby v náboženských obcích.
  • Prosíme o požehnání Duchovní obnovy v Jánských Lázních.

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi, prosím, o nich)

Váš biskup Pavel

Napsat komentář