Modlitby 47. týden, 19. – 25. listopadu 2018

neděle 25. listopadu 2018 – poslední neděle po Duchu svatém

 První čtení: Daniel 7, 9-10.13-14

Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.

            Svrchovaný Pane, Tvůj soud nad světem, vnímám v obrazech, co svědčí o Tvé moci i možné milosti.

            Tvé království otevírá knihy soudu a touhu po záchraně.

            Chtěl bych vnímat Krista všude kolem sebe, prosím, ať jeho spása je ve mně, nepomine, není zničena a slouží všem.

Druhé čtení: Zjevení 1, 4b-8

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen. Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

 

            Pane Ježíši, děkujeme Ti moc za to, že nás miluješ.

            Děkujeme za to, že nás svou krví zprošťuješ hříchů a činíš královským kněžstvem Boha svého Otce.

            Prosíme za všechny, kteří pro zaslepenost nechtějí vidět Tvou lásku, záchranu před bolestí. Prosíme, kéž jim umíme pomoci.

           

Evangelium: Jan 18, 33-37

Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?“ Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

 

            Kriste, králi, chceme slyšet Tvůj hlas, chceme poznávat svědectví pravdy.

Tvé království není z tohoto světa, ale pravda, či lež se dotýká už tady nás všech.

Prosíme za všechny naše pozemské vládce, ať ví o své dočasnosti, spravují svůj úřad v moudrosti a pravdě se nevzpírají.

                                               Amen.

 

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží… Prosíme za Jendu Ročka, Miloslavu Pellyovou, Markétu Pácalovou, Sylvu Pekovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme za všechny, kdo bloudí, utápí se ve smutku, depresi, alkoholu a prázdnotě.

Prosíme o požehnání pro zasedání diecézní rady a DRFV i církevní zastupitelstvo. Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel