Modlitby 48. týden, 25. listopadu – 1. prosince 2019

texty pro neděli 1. prosince 2019 – 1. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 2, 1-5

Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!

 

            Hospodine, léto a slunce je vzdálené, temnota pošmourných dnů volá ke světlu.

            Čas adventu velí zapálit první svíci, pochopit, přijmout koloběh času a výzvu doby.

            Prosíme, probouzej nás z ospalosti, ať víme o vzácnosti času, chodíme ve světle věrnosti a milosrdenství.

Druhé čtení z Písma: Římanům 13, 11-14

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

 

            Bože, lidé oblékají na sebe šat pánů tohoto světa v domnění, že skutky tmy mnohé skryjí.

Závist, svár, bezuzdnost je hávem, co není jasně vidět a vyhovuje v mnohém.

Prosíme, dávej nám sílu, abychom skutky tmy prohlédli, nepropadali vášním a oblékali Krista.

 

Evangelium: Matouš 24, 36-44

Ježíš řekl svým učedníkům: „O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

           

            Nevíme, Pane, kdy přijde konec dnů a Tvůj soud, ale už víme, že máme být připravení.

Bdělost nás volá k mnoha dobrým skutkům, zvláště k těm běžným a zdánlivě zcela obyčejným.

Děkujeme za Tvé povolání a prosíme za celý svět, ať jsou lidé více vnímaví, pozorní a bdělí.

 

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Paulu Švikruhovou, Alenu Tobiškovou, Helenu Salfickou, Bohumila Kláska a …

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnanou přípravu pro adventní čas v našich domovech i náboženských obcích.

Prosíme o vedení Tvým Duchem pro sestru Žanetu v jejím novém ustanovení, aby jako farářka sloužila Tvému království a svěřené náboženské obci v České Skalici.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu a hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel