Modlitby 48. týden, 26. listopadu – 2. prosince 2018

neděle 2. prosince 2018 – 1. neděle adventní

První čtení: Jeremjáš 33, 14-16

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.

            Tvé slovo je vždy dobré, Hospodine. Ne vždy je ale dobré prožívání času, který máme.

Přicházejí různé dny a chvíle, ne vždy se cítíme příjemně v bezpečí.

Děkujeme za Krista, který už uplatňuje právo a spravedlnost mezi námi a prosíme, ať se umíme o spravedlnost mocněji opřít.

 

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 3, 9-13

Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří? Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře. Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám! Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

           

Pane Ježíši, přicházíš mezi nás, abys posílil naše srdce, abychom byli bezúhonní a svatí před Otcem.

            Růst naší lásky je důkaz Tvého příchodu.

            Prosíme, zastav naše emoce i rozum, ať naše srdce je pod vládou lásky čisté.

 

Evangelium: Lukáš 21, 25-36

Ježíš řekl: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

 

            S pokorou přiznáváme, Pane, jak past nepozornosti a nestřídmosti různě lapá naše nitro.

            Pro Tvou milost jsme už ale také poznali, že Boží království je blízko.

            Prosíme, kéž se umíme vymotat ze všech pastí, nevrháme je na druhé a účinně pomáháme všem.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží. Prosíme za Jendu Ročka, Sylvu Pekovou, Pavla Pechance st. a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme za všechny, kdo bloudí, utápí se ve smutku, depresi, alkoholu a prázdnotě.

Prosíme o požehnání pro všechna adventní setkání v náboženských obcích. Ať také i doma, v práci, v obchodech i na cestách necháme se prozářit světlem naděje.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel