Modlitby 49. týden, 3. – 9. prosince 2018

neděle 9. prosince 2018 – 2. neděle adventní

 První čtení: Báruk 5, 1-9

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha. Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha, vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného. Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem. Navěky budeš od Boha nazýván „Pokoj spravedlnosti a sláva bohabojnosti“. Vzchop se, Jeruzaléme, postav se na výšině, ohlédni se na východ a pohleď na své děti shromážděné slovem Svatého od slunce západu až po jeho východ, jak se radují, že Bůh se na ně rozpomněl. Vyšly od tebe pěšky odvlečeny nepřáteli, ale Bůh je k tobě přivede, obklopené slávou jako královský trůn. Bůh totiž uložil, aby byla snížena každá vysoká hora i odvěké pahorky, aby byly vyplněny propasti a země urovnána, aby Izrael bezpečně kráčel ve slávě Boží. A na Boží příkaz dají Izraeli stín lesy i každý vonný strom a Bůh povede Izrael s radostí ve světle své slávy s milosrdenstvím a spravedlností jemu vlastní.

 

            Bože věčný, i přes adventní záři do lidských hlav vstupuje mnohé trápení a roucho smutku.

Voláš na nás proto, abychom se Tvou důstojností oblékli, na hlavu vložili čelenku Tvé slávy.

Prosíme, dej, ať náš zevnějšek i naše nitro dává všem na vědomí radost víry a Tvé světlo, ať nás prozařuje, svítí pro druhé.

Druhé čtení: Filipským 1, 3-11

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

           

            Kriste, dobří lidé a především Ty sám se za nás modlíš, aby naše láska se ještě víc a více rozhojňovala.

            Chceš, naši vnímavost, abychom rozpoznávali, na čem záleží, byli bezúhonní a ryzí.

            Prosíme také i my za lidi kolem nás, ať jsou plní ovoce spravedlnosti a rostou ke slávě a chvále Boží.

 

Evangelium: Lukáš 3, 1-6

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů“, jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ›Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží‹.

 

            Povolals mě, Pane, abych Ti i já připravoval cestu, vyrovnal stezku, propast zasypal.

            Vše má být srovnáno, všechny křivosti i hrbolatost světa.

            Prosím dávej mi stále sílu, abych i přes mé selhávání a nepoddajnost lidí neztrácel naději, že spatřím plnost Tvé spásy.

 

           

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží. Prosíme za Jendu Ročka, Sylvu Pekovou, Pavla Pechance st. a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018. Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních hradeckého a náchodského vikariátu i zasedání biskupské a ústřední rady.

Prosíme za všechny, kdo bloudí, utápí se ve smutku, depresi, alkoholu a prázdnotě.

Prosíme o požehnání pro všechna adventní setkání v náboženských obcích. Ať také i doma, v práci, v obchodech i na cestách necháme se prozářit světlem naděje.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel