Modlitby 49. týden, 4. – 10. prosince 2017

10. prosince 2017 – 2. neděle adventní

 První čtení: Izajáš 40, 5-11

I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“

            Promlouváš do mého života, Hospodine, byť moje spolehlivost je jak polní kvítí.

            Tráva usychá, všechno se životem mění, jen Tvé zaslíbení milosti zůstává.

Prosím, dej, ať mě Tvá radostná zvěst nese a přes všechna zranění se ve mně rodí odvaha.

Druhé čtení: 2. Petrův 3, 3-4, 8-15a

Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod. Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse.

Pane, svět je plný posměvačů, žijí si podle svého, chtějí si jen vytěžit život příjemný.

Tvůj den přichází nepozorován, tak jako zloděj a život každého ohněm prochází.

Prosíme Pane, ať naše čekání na nové nebe a novou zemi umíme využít pro naše očištění z Tvé milosti.

Evangelium: Marek 1, 1-8

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: ›Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‹“ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“

     Kriste, očišťuješ nás Duchem svatým, vcházíš do našich srdcí.

Nejsme toho hodni, abys byl našim hostem, ale Tvá milost k nám se sklání.

Prosíme, proměňuj naše domovy, ať čas letošního adventu ukazuje na Tvou sílu a moc.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za Helenu Salfickou, Bohumila Kláska, manžele Tesařovy…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za naši zem, aby zde vládla odpovědnost a dobrá vůle. Prosíme za ty, kteří mají v rukách moc, ať nehledají svůj prospěch, ale Tvou vůli.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních libereckého a náchodského vikariátu, zasedání ústřední rady. Prosíme o požehnání pro všechny adventní setkání v našich náboženských obcích.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel