Modlitby 50. týden, 10. – 16. prosince 2018

neděle 16. prosince 2018 – 3. neděle adventní

 První čtení: Sofonjáš 3, 14-20

Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! V onen den bude Jeruzalému řečeno: „Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin.

 

            Hospodine, věříme, že jsi nás proto stvořil, abychom šťatni byli, život pravdy žili…

            Plesání a radost nám vždy ale netryská ze srdce, stejně jako i naše pokání, k němuž jsme Tebou stále vyzýváni.

            Děkujeme za Tvé otcovské vedení a prosíme, usměrňuj nás, naplňuj radostí z celého srdce.

Druhé čtení: Filipským 4, 4-7

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

 

            Pane, cítíme, že jsi nám blízko, v modlitbě nacházíme sílu netrápit se žádnou starostí.

Toto poznání víry není známo všem lidem, lidskou mysl snižuje nepokoj, co ruší vnitřní obranu.

Prosíme za všechny ztrápené úzkostí, za všechny, kteří neprožívají svůj život v mírnosti a neděkují. Kéž slyší Tvé slovo v plnosti a znovu.

 

Evangelium: Lukáš 3, 7-18

Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ›Náš otec jest Abraham! ‹ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“ On jim řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“ Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“ Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.“ A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.

 

            Kriste, křtíš nás Duchem svatým a ohněm, i když i my býváme „plemenem“ nestálým.

            Plamen otázek nás čistí, ani my nevíme vždy přesně, co dělat máme.

            Prosíme Kriste, dávej také i nám odpověď, na situace života, ať nás Duch vede a je silnější než my.

 

           

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží. Prosíme za Jendu Ročka, Ladu Kocourkovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018. Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních libereckého a pardubického vikariátu.

Prosíme za všechny, kdo bloudí, utápí se ve smutku, depresi, alkoholu a prázdnotě.

Prosíme o požehnání pro všechna adventní setkání v náboženských obcích. Ať také i doma, v práci, v obchodech i na cestách necháme se prozářit světlem naděje.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel