Modlitby 50. týden, 9. – 15. prosince 2019

texty pro neděli 15. prosince 2019 – 3. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 35, 1-6a.10

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

            Hospodine, život nás směřuje k iluzím, snům a víra vede k výzvám.

            Ve víře máme se přestat bát, máme být rozhodní. Naše ochablá kolena, ruce voláš ke službě.

            Prosíme, ať i letošní Advent je přes moře starostí spjat s ostrovem radosti a veselí v Tobě.

Druhé čtení z Písma: List Jakubův 5, 7-10

Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně.

            Pane, u Tebe je pravá posila našich srdcí k trpělivosti a lásce.

            Tvůj příchod je tu, už stojíš za dveřmi a čekáš na nás.

            Prosíme, povzbuzuj nás, ať si příliš nestěžujeme jeden na druhého a nacházíme sílu.

Evangelium: Matouš 11, 2-11

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.“

            Pane, někdy nám lidem připadá, že to jde se světem stále z kopce, že by měl přijít nový „Mesiáš“.

            Toužíme po vylepšení života, toužíme po příjemném světě.

            Děkujeme, že Kristus promlouvá do našich srdcí a prosíme, ať i dnes zasáhne jeho zvěst duchovně chromé, slepé, němé, hluché, chudé i mrtvé.

           

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Paulu Švikruhovou, Alenu Tobiškovou, Helenu Kurkovou, Lidmilu Kukuczkovou, Bohumila Kláska a …

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům i v adventním čase.

Prosíme o požehnání pro konference pardubického a libereckého vikariátu a pro zasedání biskupské a ústřední rady.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu a hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel