Modlitby 51. týden, 16. – 22. prosince 2019

texty pro neděli 22. prosince 2019 – 4. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 7, 10-14

Hospodin promluvil znovu k Achazovi: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin.“ Achaz odpověděl: „Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina.“ I řekl Izajáš: „Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je »S námi Bůh«).

            Bože, Tvá přítomnost a blízkost, nedá se nijak prokázat.

            V bitvách života nám pak připadá, že se především musíme spoléhat na své zkušenosti a rozum tak, jako se spoléhal i dávný král Achaz.

            Prosíme, povzbuzuj naši víru, ať se mocněji opíráme o narozeného Syna a vnímáme Tvou pomoc.

Druhé čtení z Písma: Římanům 1, 1-7

Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech, evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy; k nim patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem. Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

            Nebeský Otče, stále je překvapující, že jsme byli Kristem povoláni ke svatosti.

            Stále je s podivem, že i nás by měla zahrnout Tvá milost a pokoj.

Prosíme, povzbuzuj církev, aby své apoštolské poslání plnila a přinášela dobrou zprávu lidem všem.

           

Evangelium: Matouš 1, 18-25

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.

 

            Neumíme, Pane, vždy rozlišit dobro od zla, neumíme odložit obavy a lidský strach.

            Neumíme procitnout ze „spánku“ a žít podle Tvé vůle, jako to dokázal Josef.

            Prosíme, veď nás a napomínej, buď s námi, ať i my prospíváme Tvému království.

           

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Paulu Švikruhovou, Alenu Tobiškovou, Bohumila Kláska a …

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům i v adventním čase.

Prosíme, aby se umenšovala lidská nenávist a nevraživost, aby ti, kdo berou do ruky zbraň, brali v potaz svědomí a srdce. Prosíme za pomoc a útěchu pro rodiny, které byly postižené tragédií v ostravské nemocnici.

 Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu a hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel