Modlitby 51. týden, 17. – 23. prosince 2018

neděle 23. prosince 2018 – 4. neděle adventní

 První čtení: Micheáš 5, 1-4a

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj.

            A Ty, náš Pane nebeský, ačkoli jsi větší než všechny lidské rody, skláníš se k nám.

            Dáváš svého Syna, aby vládl mezi námi a my mohli bydlet v bezpečí.

            Prosíme, vzdal od nás všechen nepokoj, ať prožíváme Ježíšovu blízkost, co nás podepírá a vede ke dnům věčným.

Druhé čtení: Židům 10, 5-10

Kristus říká, když přichází na svět: ›Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. ‹ Předně říká: ›Oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích jsi nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení‹ – totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne: ›Zde jsem, abych konal tvou vůli. ‹ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo.

 

            Jsme zde, Bože, abychom i my konali Tvou vůli a byli posvěceni.

Zde jsme, abychom přijali Kristovu oběť a od něj se učili.

Děkujeme za evangelium a prosíme, ať se z něj stále mnozí těší. Prosíme za ty, kteří nerozumí Kristově oběti a ženou se jen za dary tohoto světa.

 

Evangelium: Lukáš 1, 39-55

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.“

 

            Hospodine, požehnal jsi Marii, požehnal jsi světu lidí, přišlo malé dítě.

Prokázal jsi sílu, nasytil hladové, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Chválíme a děkujeme, že se ujímáš lidské křehkosti s milostí a láskou. Amen

 

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží. Prosíme za Jendu Ročka, Ladu Kocourkovou, Lidmilu Kukuczkovou, Libuši Šrůtkovou…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, za ukotvenost v naději pro rok 2018. Prosíme za všechny, kdo bloudí, utápí se ve smutku, depresi, alkoholu a prázdnotě.

Prosíme o požehnání pro všechna adventní setkání v náboženských obcích. Ať také i doma, v práci, v obchodech i na cestách necháme se prozářit světlem naděje.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel