Modlitby 51. týden, 18. – 24. prosince 2017

24. prosince 2017 – 4. neděle adventní – vigilie hodu božího vánočního

 První čtení: Izajáš 9, 1.5-6 (2.6-7)

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

            Kriste, Králi, nejsi mrtev, žiješ mezi námi stále. Tvé velké světlo rozzařuje život, vede k věčnosti.

            Vládneš mezi námi, neužíváš násilí, ale lásku.

Prosíme, ať světlo lásky, proniká našimi domovy i srdci a pokoj bez konce se opírá o Tvůj trůn.

           

Druhé čtení: Titovi 2, 11-14

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

            Pane, Tvá milost nás vede, abychom žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.

            Chceme být horliví v dobrých skutcích, ale čekání na Spasitele je únavné a dlouhé.

            Prosíme, odstraň naši vlažnost i naše světské vášně, dej, ať jsme živi Tvou nadějí.

 Evangelium: Lukáš 2, 1-14

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

            Stává se mi v oněch dnech, Otče, že sváteční atmosféra proniká mou duší, naplňuje radostí a slávou.

            Tvůj Syn se ovšem narodil do všednosti a bídy provizoria. I nesváteční den mě tedy volá k Tvé lásce.

            Prosím nejen za sebe, ale zvláště za ty, kteří budou tyto svátky a další dny nového roku prožívat v bolesti a samotě. Upokoj ty, kteří budou zmítáni nepokojem a nevědomím, že je máš rád.

 Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží… 

Prosíme za Helenu Salfickou, Bohumila Kláska, manžele Tesařovy, Jana Tichého, Květu Novákovou…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme za mír ve světě, prosíme za toleranci, otupění lidské nenávisti, prosíme za pokoj v Jeruzalémě.

Prosíme za ty, kteří mají prázdné nákupní košíky a dále zvláště za ty, kteří mají prázdné srdce, ať znovu naleznou pravou radost a pokoj.

Prosíme, ať vánoční výzdoba i všechny zmatky a shon nás znovu nakonec přimějí vidět, cítit a prožívat přítomnost jako svátek a dar.

Prosíme o požehnání pro všechny adventní pobožnosti, koncerty a setkání v našich náboženských obcích. Prosíme o plnost daru lásky ve štědrovečerních chvílích a půlnočních bohoslužeb.

 Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel