Modlitby 52. týden, 23. – 29. prosince 2019

texty pro neděli 29. prosince 2019 – 1. neděle po Vánocích – Rodiny Páně

 První čtení z Písma: Izajáš 63, 7-9

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. Prohlásil: „Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat.“ Stal jsem se jim spasitelem. Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

 

            Tvé milosrdenství, Hospodine, je stále prokazováno zřetelnými činy.

            Máš soucit se svým lidem, sdílíš s ním všechno trápení, Otcovská láska žije i v temnotách.

            Děkujeme za zářivou zvěst o příchodu Imanuela. Jsi s námi, Bože, kéž to tedy jasně pochopí všichni, kdo se cítí v tyto dny osamocení.

Druhé čtení z Písma: Židům 2, 10-18

Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká: „Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.“ A jinde praví: „Také já svou důvěru složím v Boha.“ A dále: „Hle, já a děti, které mi dal Bůh.“ Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

           

Otče, ujímáš se nás a posvěcuješ, abychom mohli nacházet v druhých své sestry a bratry.

            V Kristu nám nabízíš pomoc pro všechny zkoušky a utrpení, které mezi lidmi prožíváme.

            Prosíme, osvobozuj nás stále od strachů a lidského otroctví, ať nacházíme radost ve službě.

 

Evangelium: Matouš 2, 13-23

Když mudrci odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“ Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: „Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.“ Když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“ On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.

 

            Kriste, už od začátku byl Tvůj pozemský život v ohrožení, už od začátku nebylo nic snadné.

            Ještě nenarozený musel jsi putovat kvůli daním, sotva jsi viděl svět, stal ses uprchlíkem.

            Prosíme o pokoj a náš poklidný život s vědomím, že nic z toho není samozřejmé. Prosíme za všechny, kteří trpí kvůli financím a zlým vládcům.

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Petra Peteru, Alenu Tobiškovou, Bohumila Kláska, Václava Žďárského, Lenku Komínkovou, Štěpánku Hanušovou a Jindříška Bicana a …

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům i v v novém roce 2020.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nezneužívali svou sílu a hledali spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel