Modlitby 6. týden, 5. – 11. února 2018

neděle 11. února 2018 – poslední neděle po Zjevení – proměnění Páně

 První čtení: 2. Královská 2, 6-12

Tu mu řekl Elijáš: „Zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu.“ Odvětil: „Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě.“ I šli oba spolu. Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim vpovzdálí; a oni oba stáli u Jordánu. Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: „Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.“ Elíša řekl: „Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“ Elijáš mu řekl: „Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se.“ Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl: „Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. ¨

Otče, nemáme nárok na Tvého Ducha, nemůžeme si přisvojit druhých zásluhy.

Tvá přítomnost nás spojuje s lidmi, dává radost a pokoj uprostřed ohňů života.

Prosíme, dej, ať stále vidíme svět Tvýma očima a díl Tvého Ducha obohacuje vše, co je v nás.

Druhé čtení: 2. Korintským 4, 2-6

Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ›ze tmy ať zazáří světlo‹, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.

Pane, osvěcuješ naše srdce, tvář Kristova nám je blízká.

Naše lidství vystupuje ze tmy, světlo poznání nás volá do služby.

Vroucně tedy prosíme za ty, kteří jsou olepeni nevěřící myslí a prosíme i za sebe, ať nejsme příliš těmi, kdo zvěstují jen sami sebe.

Evangelium: Marek, 9, 2-9

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.

            Kriste, promlouváme k Tobě a chceme si Tě přivlastnit.

Tvůj šat je ale jiný, než do kterého si Tě balíme a Boží hlas zastiňuje naše touhy.

Prosíme, přiměj nás teď, ať všechen strach i povrchnost z nás zmizí. Dej, ať i my se proměníme a umíme Tě poslouchat.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží… 

Prosíme za Jana Tichého, Vlastu Pospíšilovou, Dagmar Blažkovou, za všechny, kteří se potýkají se svou nemocí, nebo je tíží nemoc jejich blízkých.

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději v tomto čase roku 2018. Prosíme o požehnání konferenci duchovních hradeckého vikariátu a ústřední radu.

Prosíme za mír ve světě a otupění lidské nenávisti, prosíme za pokoj mezi lidmi. Prosíme za naši vlast, ať v čase po volbách vítězí vzájemnost a respekt.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

 Váš biskup Pavel