Modlitby 7. týden, 11. – 17. února 2019

Texty pro neděli 17. února 2019 – 6. neděle po Zjevení

 První čtení: Jeremjáš 17, 5-10

Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“

 

            Hospodine úskočný byl had v Edenu i praotec Jákob, ale nejúskočnější ze všeho je naše vlastní srdce.

            Ty jediný vidíš do srdce a zkoumáš to, co nevyléčitelně vidět nechceme.

            Prosíme, zastav naši lež, napoj nás vláhou důvěry v Tebe, vyprahlost našich sil, je zřejmá.  

Druhé čtení: 1. Korintským 15, 12-20

Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.

    

            Vzkříšený Kriste, směřuješ nás k pravdě, abychom jako Tví svědkové nikoho neklamali.

            Dáváš nám veliké bohatství naděje, která nás posouvá ze smrti do života.

            Chválíme, děkujeme Ti a prosíme za ty, kterým máme svědčit, ať mohou prostoupit tajemstvím víry a pochopit, že naše víra není marná.

 

Evangelium: Lukáš 6, 17-26

Ježíš sešel dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i sidonského; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: „Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.“

            Pane Ježíši, na rovině jsi rovnou řekl radostnou zprávu, co vše převrací.

            „Blaze i běda“ zní do našich uší, Tvé „blaze i běda“ vyrovnává touhu našich srdcí.

            Prosíme za Tvé učedníky, za všechny, ke kterým promlouváš, kéž chápeme Tvé slovo, jako cestu pro vše, co právě prožíváme.

 

Přímluvy:

Prosíme především za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Lídu Kukuczkovou, Zdenku Pechlákovou, Jiřího Sotonu, Čestmíra Brandejse, Milušku Bulířovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům. Prosíme, ať naše domovy i naše srdce jsou v plnosti prozářeny světlem víry, naděje a lásky.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních hradeckého a pardubického vikariátu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel