Modlitby 7. týden, 12. – 18. února 2018

neděle 18. února 2018 – 1. neděle postní

 První čtení: Genesis 9, 8-17

Bůh řekl Noemu a jeho synům: „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.

            Tvá smlouva překrývá vše mezi nebem a zemí, Hospodine.

Nad všemi barvami hříchů lidí, klene se duha Tvé milosti.

            Děkuji a prosím, ať veškeré tvorstvo se raduje a těší z daru života.

Druhé čtení: 1. Petrův 3, 18-22

Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noemových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše Krista, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.

            Pane, křtem jsme nebyli zbaveni tělesné špíny a ani naše svědomí se neleskne vždy čistotou.

            Náš křest je znamením záchrany, a i když si často zoufáme, plavba životem má smysl a cíl.

            Prosíme za ty, kteří prožívají přípravu na křest – tu vědomou i nevědomou. Vstup do jejich života Ježíši Kriste. 

Evangelium: Marek 1, 9-15

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“

Kriste, Ty jsi náš milovaný Bratr, Ty jsi ten kdo nás vyvolil, spojil do rodiny.

Život nás vede, mezi dravou zvěř – na poušť, kde člověk člověku není vždy andělem.

Prosíme, dej, ať nezastíráme svou vlastní porušenost, ať nás víra posiluje a my se v pokání měníme.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží… 

Prosíme za Jana Tichého, Marušku Medunovou,  Alfreda Strejčka, Dušku Konárkovou, Vendu Wienera, Olgu Líbalovou a za všechny, kteří se potýkají s nemocí, nebo je tíží nemoc jejich blízkých.

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději v tomto čase roku 2018. Prosíme o požehnání konferenci duchovních libereckého vikariátu, jednání DRFV a diecézní rady.

Prosíme za mír ve světě a otupění lidské nenávisti, prosíme za pokoj mezi lidmi. Prosíme za naši vlast, ať v čase po volbách vítězí vzájemnost a respekt.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel