Modlitby 8. týden, 19. – 25. února 2018

neděle 25. února 2018 – 2. neděle postní

 První čtení (varianta I): Genesis 17, 1-7.15-16

Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“ Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: „Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. Bůh také Abrahamovi řekl: „Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára (to je Kněžna). Požehnám ji a dám ti také z ní syna; požehnám ji a stane se matkou pronárodů a vzejdou z ní králové národů.“

            Hospodine, znáš mě dokonale. Má minulost přítomnost i budoucnost má jasné určení i jméno.

            Určil jsi mi své povolání a neomezil mou svobodnou vůli.

            Prosím, o Tvé požehnání, ať z mých činů převelice vyvstává Tvé království.

Druhé čtení (varianta II): Římanům 8, 31-39

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: ›Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. ‹ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

            Každým dnem jsme, Pane, blíž smrti, jsme jako ovce určené na porážku.

Pro Tvou milost jsme ale i těmi, kteří nejsou ničím odloučeni od lásky Boží.

Prosíme, ať tato překvapivá zvěst nám dodává sil, aby výšiny i hlubiny života jsme s Tebou překonávali.

 Evangelium: Marek 8, 31-38

Začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane! Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“

            Toužíme, Pane, po dobrém životě, lekáme se představ, co zlého by se mohlo stát podobně jako kdysi Petr.

            Strach, obavy a domněnky nejdou snadno z cesty, napadají srdce a duši.

            Prosíme, proměň naše smýšlení, ať se nebojíme, nestydíme za Tebe a chceme jít za Tebou.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží… 

Prosíme za Jana Tichého, Marušku Medunovou,  Alfreda Strejčka, Dušku Konárkovou, Vendu Wienera, Olgu Líbalovou, Sofinku Tomanovou, Janu Lӧfferovou  a za všechny, kteří se potýkají s nemocí, nebo je tíží nemoc jejich blízkých.

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději v tomto čase roku 2018. Prosíme o požehnání pro vikariátní shromáždění v Pardubicích.

Prosíme za mír ve světě a otupění lidské nenávisti a nelásky mezi lidmi.

 Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel