Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019

Texty pro neděli 3. března 2019 – poslední neděle po Zjevení

První čtení: Exodus 34, 29-35

Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

 

            Hospodine, děkujeme za smlouvu vytesanou do kamene, děkujeme za smlouvu vepsanou do našich srdcí.

            Víra nám ukazuje, že bychom i my měli zářit, být proměněni setkáváním s Tebou.

            Prosíme za dar proměny našich tváří, ať ustupují naše chmury a druhým přinášíme světlo.

Druhé čtení: 2. Korintským 3, 12 – 4, 2

Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak „když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn“. Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni  k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí.

 

            Kriste, my Tví učedníci jsme tvým zrcadlem. Zrcadlíme Tvou slávu, přenášíme obraz.

            Tvůj Duch nás čistí, aby naše služba nebyla falešná a směšná jak v pokřiveném zrcadle.

            Děkujeme a prosíme, ať Tvůj Duch stále vane na církev a my se nepoddáváme skleslosti.

 

Evangelium: Lukáš 9, 28-36

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži začali od něho vzdalovat; Petr mu řekl: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.

           

Bože, děkujeme za Tvůj hlas, který nám ukazuje Tvého vyvoleného Syna.

            Děkujeme za dar bázně, která mnohé rozjasňuje kolem nás a v nás.

            Prosíme za svět, který Tě nechce slyšet a poslouchat, prosíme, ať přichází Tvá milost a zastiňuje lidskou pýchu a prázdnotu.

 

 

Přímluvy:

Prosíme především za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Zdenku Pechlákovou. Milušku Bulířovou  a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům. Prosíme, ať naše domovy i naše srdce jsou v plnosti prozářeny světlem víry, naděje a lásky. Prosíme o požehnání pro setkání diecézní katedry v Hradci Králové a pastorační komisi.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel