Modlitby 10. týden, 4. – 10. března 2019

Texty pro neděli 10. března 2019 – 1. neděle postní

První čtení: Deuteronomium 26, 1-2,10b-11

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.

             Hospodine, učíš nás vděčnosti, chceš, abychom nezapomněli, že nejsme vládci země.

            Mnohdy se my lidé chováme jako vladaři, co mají v rukách vše, ale v životě je všechno pouze dočasný dar.

            Prosíme, veď lidstvo k odpovědnosti, ať Zemi, kterou dostáváme jako dědictví, neničíme těm, kdo přijdou po nás, a umíme se podělit.

Druhé čtení: Římanům 10, 8b-13

‚Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: ›Kdo v něho věří, nebude zahanben. ‹ Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť ›každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‹.

             Bože, jsi blízko, blíž než si uvědomujeme.

            Naše ústa vyznávají Ježíše jako Pána a chtěli bychom v srdci vnímat plně, že žije v nás.

            Děkujeme, že mezi námi nečiníš rozdílu a ve své štědrosti přijímáš každého. Prosíme, odpusť nám, že od Tebe často chceme uprchnout.

           

Evangelium: Lukáš 4, 1-13

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím.“ Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno ›andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‹ a ›na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‹.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.“ Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

 

            Pane Ježíši, znáš všechna lidská pokušení. A znáš i cestu z pýchy, lakomství, závisti, smilstva, obžerství, hněvu, lenosti, strachu a lži.

            My mnohdy bloudíme, jsme vedeni k lákadlům světa.

            Prosíme, uschopňuj nás, abychom opouštěli zajeté cesty myšlení a věděli, co v jednotlivých situacích po nás chce náš nebeský Otec.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Zdenku Pechlákovou. Milušku Bulířovou  a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům. Prosíme, ať naše domovy i naše srdce jsou v plnosti prozářeny světlem víry, naděje a lásky.

Prosíme za otevřenost při hledání zla a hříchu, ať postní období, je propojeno milostí. Prosíme o vedení Duchem při postních pobožnostech a setkáních.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních náchodského vikariátu a pro setkání biskupské a ústřední rady.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel