Modlitby 8. týden (17. – 23. února)

snezenkyI. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.

Leviticus 19,1-2

II. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.

Korintským 3,11

III. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

                   Matouš 5,46-48

Pokračovat ve čtení „Modlitby 8. týden (17. – 23. února)“

Ekumenická snídaně v Rychnově nad Kněžnou

V pondělí 10. února se sešli v Husově sboru CČSH v Rychnově zhástupci ekumeny z bývalého rychnovského okresu – z římskokatolické církve z Kostelce nad Orlicí a Vamberka, z Českobratrské církve evangelické (ochranovského vikariátu) z Potštejna, z Jednoty bratrslé z Rychnova, z Církve adventistů sedmého dne z Vamberka a z Církve československé husitské z Rychnova a Kostelce nad Orlicí. Při setkání se přítomní dohodli na několika společných ekumenických akcích – ekumenickém setkání mládeže 14. března v 17 hodin na římskokatolické faře ve Vamberku, na konání přípravných večerů Světového dne modliteb (SDM) v Rychnově na faře CČSH v úterý 18. 2. v 17.30 a v Kostelci ve čtvrtek 20. 2. v 18 hodin na římskokatolické faře (seznámení se ze zemí původu liturgie – Egyptem, příprava vlastní bohoslužby v březnu na obou místech). V jednání je obnovené konání SDM ve Vamberku. Spolupráce při Noci kostelů v květnu bude dohodnuta v jednotlivých městech. Ve výhledu je divadelní představení „Nové apokryfy“ divadla Expekus-pravděpodobně 22. 6. v 19 hodin v kosteleckém sboru J. A. Komenského. Příští setkání bude v září s přípravou ekumenické bohoslužby a dalších aktivit.

Modlitby 7. týden (10. – 16. února)

polelesI. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.

Deuteronomium 30, 15-16

II. Neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé?

Korintským 3,3

III. „Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď »ano, ano – ne, ne«; co je nad to, je ze zlého.“

                   Matouš 5,36-37

Pokračovat ve čtení „Modlitby 7. týden (10. – 16. února)“

Songová bohoslužba v Hořicích

songova_horiceSrdečně zveme na
songovou bohoslužbu,
(autor hudby L. Svoboda, text P. Zachařová),
kde své místo najde kytara, nové písně a především „jiná forma“, skrze kterou se postavíme před Boží tvář.
v neděli 16. února od 14.00 v Hořicích
(bývalá synagoga, Tovární ul.)
Bohoslužbě bude předsedat a zvěstí Božího slova poslouží Františka Klásková (farářka ze Dvora Králové), hudební doprovod: Michal Kocman

P.S.: Pozvání na malé občerstvení + garance pocitu tepla
(temperování modlitebny a topení v lavicích)
Slouží a zve: Církev československá husitská v Hořicích, farářka – Eliška Zapletalová,
tel.: 607 744 739, e-mail: eliska.zapletalova@seznam.cz

Modlitby 6. týden (3. – 9. února)

potok_v_dubuI. Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.

Izajáš 58,8

II. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.

Korintským 2,1-2

III. Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“

Matouš 5,13 a 20

Pokračovat ve čtení „Modlitby 6. týden (3. – 9. února)“

Pozdrav z Nechanic

Jedna vlaštovka jaro nedělá, říkává se. Myslím, že předjaří by ale mohla ohlašovat. Mohla by ohlašovat, že zimy a nepohody už bylo dost. Mohla by být znamením, že přichází teplo, pohoda, úsměv, radost. Každým rokem netrpělivě vyhlížím, kdy se první otužilý posel prolétne nad naším stavením.

Měli jsme u nás v Nechanicích „dlouhou zimu“. Naši náboženské obci CČSH chyběl pastýř-farář-duchovní. Scházeli jsme se pravidelně, ale jako bezdomovci s velkými obtížemi. Pokračovat ve čtení „Pozdrav z Nechanic“

Promítání dokumentu z filmového festivalu „Jeden svět“

bbbbCírkev československá husitská v Českém Dubě vás zve na
promítání dokumentárního filmu

NA SEVER OD SLUNCE

v rámci ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Inge a Jorn si spojení s vodou a přírodou rozhodli prožít až na dřeň.

Fantastické zíběry přírody, radost ze života mimo civilitaci, dobrodružné putování za polární noci – devět měsíců na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska, daleko za polárním kruhem.

V Husově sboru ve středu 29. ledna 2014 od 17.30.

Modlitby 5. týden (27. ledna – 2. února)

pole_pod_snehemI. Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi.
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Micheáš,6,2-3,8

II. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.

Korintským 1,20 -21

III. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci…
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“

Matouš 5,1a 12

Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden (27. ledna – 2. února)“

Modlitby 4. týden (20. – 26. ledna)

dalsi_poleI. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.

Izajáš 9,1-2

II. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

1. Korintským 1,10 a18

 

III. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Matouš 4,19-22

Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden (20. – 26. ledna)“