Nejlepší víno nakonec

Kázání na Ii. neděli po Zjevení Páně (J 2,1-11; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 17/2013.

Ježíš byl pozván na svatbu, a to i se svými učedníky. Již v tomto čase měl tedy Ježíš kolem sebe ty, kteří ho považovali za učitele nebo proroka. Z příběhu vyplývá, že Ježíš byl na svatbu pozván jako přítel ženicha nebo snad nevěsty (možná to byli i přátelé nebo známí některých učedníků, na tom nesejde), rozhodně ale ne jako známá osobnost, která by měla dodat slavnosti lesku – jeho přítomnost sama o sobě ještě nebudila žádný rozruch. Na svatbě se setkáváme také s Ježíšovou matkou Marií, která se stala hybatelkou celého následujícího dění. Čí svatba to přesně byla, se můžeme jen dohadovat, ale není to příliš důležité. Pokračovat ve čtení „Nejlepší víno nakonec“

Navštívení

Kázání na IV. neděli adventní (L 1, 39-55; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 17/2013.

Evangelium 4. adventní neděle vypráví o setkání Marie s Alžbětou, při kterém se Maria od své příbuzné, která byla již v šestém měsíci, dovídá, že také ona sama je již v požehnaném stavu a naplnilo se na ní to, co jí zvěstoval anděl. Tento příběh o prenatálním setkání Jana Křtitele s Ježíšem Kristem inspiroval nejen mnohé středověké malíře, ale věřím, že i J. A. Komenského při psaní jeho Informatoria školy mateřské, kde kromě jiného maminkám dává rady, jak se chovat ke svým ještě nenarozeným dětem. Pokračovat ve čtení „Navštívení“

Novinky na stránkách

Na stránky byla přidána možnost zkráceného zadání adresy. Pokud nyní zadáte ve tvaru www.ccshhk.cz/jmeno-obce, budete automaticky přesměrování na stránku konkrétní náboženské obce. Zkrácené adresy fungují i ve tvarech obvyklých zkratek pro daná místa, funguje tedy odkaz www.ccshhk.cz/dvur-kralove-nad-labem stejně jako www.ccshhk.cz/dvur.

Na stránkách každé náboženské obce najdete nejen základní kontaktní údaje, ale také přehled pravidelných aktivit a výpis z aktuálního kalendáře akcí.

Další novinkou je stejně jako v předchozích letech přidání speciálního výpisu z kalendáře akcí – Adventní a vánoční kalendář Královéhradecké diecéze CČSH. Obsahuje filtrování pro všechny dny adventní a vánoční doby. S tímto však souvisí velká prosba pro vás všechny – pokud víte o jakýchkoliv bohoslužbách, pobožnostech, koncertech, výstavách etc. v kterékoliv náboženské obci, buďto je prostřednictvím administrace sami vložte nebo o nich dejte vědět webmasterovi na email symeon@seznam.cz.

Požehnaný adventní čas vám všem!

Král s velkým K

Kázání na poslední neděli církevního roku (J 18,33-37; ekumenický lekcionář cyklu B), uveřejněno v Českém zápase 48/2012.

Sestry a bratři, denně se modlíme (pokud se modlíme): „… neboť tvé je království i moc i sláva, na věky“. Modlíme se k Pánu Ježíši, modlíme se tedy ke Králi.

Království je společnost, ve které vládne král. V království neboli monarchii, na rozdíl od demokratického státu, vládne jeden člověk, panovník, tedy osoba, která panuje, je to tedy pán se svrchovanou pravomocí, který rozhoduje o všem sám. Má to tu výhodu, že moudrý, osvícený panovník vládne dobře, rozhodování se nerozmělňuje debatami a hádkami v parlamentě a dalších zvláštních institucích. Špatný panovník, mocipán a despota může naopak, nekontrolován okolím, zkazit co se dá. Pokračovat ve čtení „Král s velkým K“

V něm je naše útočiště

Kázání uveřejěné v ČZ 47/2012 25. neděle po Duchu sv., Mk 13,1-11

I když texty na 25. neděli po Duchu svatém nás provází do utrpení, přesto jsou v nich nosné pilíře plné světla. Nad vším tím kouřem z válečných spálenišť ční texty: „Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.“ A také: „Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.“ Pokračovat ve čtení „V něm je naše útočiště“

Dvě vdovy

Kázání uveřejněné v ČZ 46/2012, 24. neděle po Duchu sv., Mk 12,38-44

Vdovy. Kolikrát si ani neuvědomujeme, kolik těchto žen žije kolem nás. Ale vždyť jen v našich sborech mají svá pevná místa mnohé sestry, jejichž manžele již dříve před nimi povolal Pán života i smrti k sobě. A jak často patří k těm nejskromnějším a nejobětavějším věřícím. Vdovy mají už v Písmu svatém Staré smlouvy zvláštní postavení. Spolu se sirotky jsou tě­ mi nejchudšími a společensky skoro nejníže postavenými členy lidské rodiny. A proto na ně Hospodin pamatuje a nabádá k jejich ochraně a podpoře. O to víc nás snad překvapí, že největší z proroků Izraele Eliáš žádá po vdově ze Sarepty, která se stará navíc i o svého syna a oba žijí z ruky do „úst“, malé, ale pro ni víc než nákladné pohoštění. Proč? Oni oba mají hlad, jistě. Ale nic není náhoda. Ani toto setkání odehrávající se v samotném centru Fénicie, v místech, kde se soustředí kult Baala – pohanského boha, modly plodnosti a úrody. V Izraeli vládne tou samou dobou tříleté sucho. Avšak, Bůh se tím neodmlčel. Pokračovat ve čtení „Dvě vdovy“

Pane, ať vidím

Kázání uveřejněné v ČZ 44/2012, 22. neděle po Duchu sv., Mk 10,46-52

„Když Ježíš vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.“ Pokračovat ve čtení „Pane, ať vidím“

Manželství jako účast na Božím konání

Převzato z ČZ 41/2012, 19. neděle po Duchu sv., Mk 10,2-16

Sestry a bratři,
až nápadně vypovídají biblické texty pro tuto neděli o manželství, nežli se však tohoto tématu dotkneme, dovolte, abych se pozastavil u prvního biblického čtení z knihy Genesis. Je tu zajímavá pasáž, která charakterizuje postavení člověka při Boží tvorbě. Obvykle vzhlížíme ke Stvořiteli jako k tomu, jemuž je vše podřízeno a který – případně jeho zákon – je určujícím v každém našem konání. A najednou jsme postaveni do situace, kde Bůh vzhlíží k člověku. Možná se jeví toto vyjádření příliš troufalé, ale jak jinak nazvat situaci, kdy Stvořitel přichází s mnoha životními kategoriemi a přivádí je před člověka, aby viděl, jak je nazve. Pokračovat ve čtení „Manželství jako účast na Božím konání“

Blahopřání k jubileu

Sestra farářka Jiřina Klásková, která naší církvi sloužila více než půl století, se 7. září dožila 85 let. Začínala jako učitelka náboženství v Turnově a v Českém Dubu, pokračovala jako kazatelka v Čachovicích, v Liberci, v Pardubicích, v Českém Dubu, v Mimoni a v Jablonci nad Nisou. Svátost svěcení kněžstva přijala v roce 1955 v Jablonci nad Nisou a od té doby působila v náboženských obcích v Liberci­ jih, v Jablonném v Podještědí, v Novém Bydžově, v Mimoni a v Nechanicích. Přejeme jí ještě mnoho požehnaných let v Boží milosti. Pokračovat ve čtení „Blahopřání k jubileu“

Pomoc pro všechny

Kázání uveřejněné v ČZ 37/2012, 15. neděle po Duchu sv., Mk 7,24-37

Vypadá to na první pohled velice nepěkně, až hulvátsky – ten způsob Ježíšova jednání se Syrofeničankou, pohankou z okolí Týru, s ženou, která jej přišla poprosit o uzdravení dcery. Ježíš však má důvod jednat tak, jak jedná. Je to zřejmě zkouška ženy -jak moc mu věří, zda po takových drsných slovech neodejde vyhledat pomoc k nějakému jinému léčiteli. Jeho zpočátku odmítavé chování směřuje k tomu, aby nakonec pochopila, že právě on jedná ve jménu Boha, jehož uzdravující a zachraňující moc je tu nabízena všem, bez rozdílu barvy pleti, národnosti či vyznání. Asi proto používá slov, která dodnes zcela vážně vyslovují nemilosrdní vyznavači jiných náboženství a Bohu žel i někteří někdyvelmi tvrdí a nelaskaví křesťané. I dnes můžeme zaslechnout na různých místech, často od lidí, od nichž bychom to nečekali, cosi o „pohanských psech“… Pokračovat ve čtení „Pomoc pro všechny“