Modlitby 32. týden (5. – 11. srpna)

propustek„Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“

Genesis 15,5

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.“

Římanům 11,1-2

„Když si pak onen služebník řekne: „Můj pán dlouho nejde“ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.“

Lukáš 12,45-46

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden (5. – 11. srpna)“

Modlitby 31. týden (29. července – 4. srpna 2013)

pole„Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům, a tak se lopotí. Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honby za větrem.“

Kazatel 1,13b-14

„Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.“

Koloským 3, 9-11

„Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn, tím co má.“

Lukáš 12,15

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden (29. července – 4. srpna 2013)“

Na Hospodina slož starost

Kázání uveřejněné v ČZ 30/2013; L 11,1-3

Abraham s Hospodinem smlouvá. Abraham riskuje. Přitom tuší, že si může Hospodina rozhněvat. Dovoluje si dost, ale jde do toho, protože je odvážný, smělý, soucitný.

Abrahamovi těch pár potencionálních spravedlivých stojí za ten risk. To je tak krásné – smlouvat s Hospodinem a riskovat jeho nevůli pro záchranu lidí! A Hospodin se nechá uprosit a souhlasí. Protože je velkorysý… Pokračovat ve čtení „Na Hospodina slož starost“

Zemřel emeritní patriarcha Štěpánek

„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.“

Jan 11,25

stepanekVe víře v zaslíbení Pána Ježíše Krista oznamujeme všem náboženským obcím, sestrám a bratřím, že v neděli 21. července Léta Páně 2013 byl ve věku 83 let odvolán z časnosti bratr Mgr. Vratislav Štěpánek, emeritní patriarcha, biskup a farář Církve československé husitské, který působil v náboženských obcích v Brně-Botanické, Bučovicích, Brně-Králově Poli, Náměšti nad Oslavou, Brně-Žabovřeskách, Brně II-Starém Brně a v Brně- Židenicích.

Rozloučení se zesnulým se koná v pátek 26. července 2013 ve 14 hodin v Chrámu Spasitele Církve československé husitské v Brně-Židenicích.

Převzato z webu Brněnské diecéze www.ccshbrno.cz; (parte)

Pokračovat ve čtení „Zemřel emeritní patriarcha Štěpánek“

Modlitby 30. týden (22. – 28. července 2013)

kostel_krizI přistoupil Abraham a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého?“

Genesis 18,23

„Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.“

Koloským 2, 14-15

„ A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“

Lukáš 11,9-10

Pokračovat ve čtení „Modlitby 30. týden (22. – 28. července 2013)“

Bližní jsou vždy na blízku

Kázání uveřejněné v ČZ 28/2013; 8. neděle po Duchu sv.; L 10,25-37

Sestry a bratři,
začněme dnešní čtení Lukášova podobenství o milosrdném Samařanu o několik veršů dříve. Ježíš zde sedmdesáti učedníkům po návratu z cest připomíná:„Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, tak že vám neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ Pokračovat ve čtení „Bližní jsou vždy na blízku“

Modlitby 29. týden (15. – 21. července 2013)

IHC-hedera„Panovníku, jestliže jsem u tebe našel milost, nepomíjej svého služebníka.“

Genesis 18,3

Chvalozpěv Kristu

„On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno stvořeno skrze něho a pro něho.“

Koloským 1,15-16

Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“

Lukáš 10, 41-42

Pokračovat ve čtení „Modlitby 29. týden (15. – 21. července 2013)“

Společný pochod a bohoslužba k Janu Husovi ve Frýdlantu

Dne 6. července 2013 uspořádala NO ve Frýdlantu v Čechách tradiční pochod. Pochody začala pořádat nová rada starších od roku 2009. Letošní pochod se vztahoval k uctění mučednické smrti Mistra Jana Husa. Tradičně jsme se sešli ráno u naší fary. Vzpomínkové putování jsme začali společnou modlitbou. Během cesty probíhaly společné diskuze o našem největším českém reformátorovi mapující jeho život a dílo. Společné putování bylo ukončeno opět modlitbou. Druhého dne v neděli  7. července 2013 proběhla vzpomínková bohoslužba k uctění  Mistra Jana Husa.

Miroslav Lidmila
NO Frýdlant v Čechách

Pokračovat ve čtení „Společný pochod a bohoslužba k Janu Husovi ve Frýdlantu“

Broumovská Pouť pro pravdu s Mistrem Janem

Letos již podruhé jsme oslavili památku M. Jana Husa putováním se čtením textů, písněmi a modlitbami. Již podruhé to bylo setkání ekumenické, vloni s námi putovali baptisté, letos evangelíci. Na pouti nás provázely Husovy výzvy k pravdě a myšlenky současníků, kterým tato hodnota v naší společnosti zřetelně chybí. Naší devítikilometrové výpravě letos přálo počasí; snímky z pouti – L.Jarkovská. (JW)