Ekumenický festival

Zahájení 11. ročníku festivalu, který pořádá občanské sdružení Zebín, se koná před ekumenickou kaplí na Zebíně 7. října od 15 h. V Porotním sále jičínského zámku proběhne týž den od 20 h modlitba se zpěvy z Taizé. Hlavní program festivalu se uskuteční v sobotu 8. října. Jeho návštěvníci prožijí řádový den s rytíři z východočeské komendy sv. Zdislavy z Lemberka – Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Program zahájí v 10 h ekumenická bohoslužba v kostele sv. Ignáce. Ve 14 h bude v Porotním sále pokračovat řádový den diskusí na téma: Církev, víra, služba lásky… Přivítáme královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska, papežského preláta a generálního vikáře královéhradecké diecéze Římskokatolické církve Josefa Sochu, poručíka Mgr. Jiřího Zedníčka z Českobratrské církve evangelické a další hosty. V 17 h v kostele sv. Jakuba uslyšíte koncert varhanního tria. Modlitba se zpěvy z Taizé uzavře festival v Porotním sále zámku.

David Kracík

Zlo ve světě

Kázání uveřejněné v ČZ 40/2011, 16. neděle po Duchu sv., Mt 21,33-46

Televize, rozhlas, noviny, internet nás denně informují o různých trestných činech, o násilí. Kde se to zlo v nás lidech bere? Často slyším: dnes je ten svět strašný, to dříve takhle nebylo! Ale bylo. Bible, ta stará moudrá kniha, je toho dokladem. Ve Starém zákoně teče krev proudem, dočteme se i o bratrovraždě (Kain, Ábel), násilí takřka na každém listě. Bůh však dává lidem šanci. Dostali ji lidé v Sodomě, dostáváme ji i my dnes. Přišel Mesiáš – Boží Syn. Lidé ale dále hledali a hledají cestu k různým „výhodám“. Tak i v Novém zákoně čteme o Jidášově obchodu (kdy cena člověka byla pouze 30 stříbrných), a to není ojedinělé selhání. Pokračovat ve čtení „Zlo ve světě“

Poděkování Mgr. Jiřímu Hanušovi

hanusu příležitosti jeho nedožitých 83. narozenin
27. 9. 1927 Lipí u Náchoda – 8. 6. 2011 mladá Boleslav

Narodil ses do chudých poměrů jako první dítě dělnických rodičů. Odtud asi tvé silné celoživotní sociální cítění. Po své matce Anežce jsi zdědil přísnost a smysl pro řád a odpovědnost, po otci Jindřichovi vlídnost a smysl pro humor. Měl jsi štěstí na dobré faráře K. Paděru a J. Hodka v Náchodě, kde ses od dětství aktivně zapojil do sborového života naší církve, především do skupiny mládeže. Už jako zámečnický učeň před svým studiem na gymnáziu jsi měl překvapivě jasno – stát se farářem CČS(H). Na gymnáziu jsi psal o svém duchovním růstu, zrání – úžasné, hluboké čtení! Pokračovat ve čtení „Poděkování Mgr. Jiřímu Hanušovi“

Den židovské kultury

Tradiční oslava Evropského dne židovské kultury, se koná 3. září pod záštitou starosty města Hořice, pana Ivana Doležala. V synagoze se od 14 h koná ekumenická bohoslužba – Víra a smích, od 15. 30 h koncert turnovské kapely Mackie Messer Klezmer Band doplněný pásmem židovských humorných i moudrých příběhů v uměleckém podání Jana Noska. Oslavu pořádá naše církev ve spolupráci s Městem Hořice a hořickým muzeem.

Síla a moc církve

Kázání uveřejněné v ČZ 36/2011, 12. neděle po Duchu sv., Mt 18,15-20

Evangelijní text určený pro dnešní neděli chápu jako výpověď o veliké duchovní moci svěřené pozemské církvi. Kde se sejdou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam je On, s veškerou svou mocí (srv. Mt 28,18) uprostřed nich. O cokoliv by pak jeho následovníci ve shodě požádali, stane se jim od nebeského Otce. Jedná se o úžasnou výpověď, která mě vždy naplňovala optimismem a radostí. Tyto verše jsem nikdy zbytečně „neteologizoval“, ale snažil jsem se je s pokorou a prostou (nikoliv naivní!) vírou přijmout tak, jak jsou a mnohokrát se mi to vyplatilo. Co to znamená prakticky? Věřím na reálnou sílu modliteb. Věřím na vyslyšení našich modliteb, jsou­ li ve shodě s Boží vůlí. Pokračovat ve čtení „Síla a moc církve“

XVIII. ročník varhanického kurzu: „Chvalte Pána v písni své“

varhanicky_kurzKdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení. (J. A. Komenský)

Vzdělávací kurzy v naší církvi byly velmi rozšířené, oblíbené a navštěvované. Několikrát do roka se sjeli lidé ze všech diecézí, aby se přiučili něčemu novému. Dnes je však kvalitních vzdělávacích kurzů méně a méně. Jedním z těch, co zbyly, je i varhanický kurz. Je otevřen všem varhaníkům, kteří se chtějí naučit doprovázet při bohoslužbách, zpěvákům, kteří se chtějí naučit nové písně, ale i duchovním, kteří se chtějí zlepšit v liturgickém zpěvu. Pokračovat ve čtení „XVIII. ročník varhanického kurzu: „Chvalte Pána v písni své““

Porozumět slovům Pravdy

Kázání uveřejněné v ČZ 35/2011, 11. neděle po Duchu sv., Mt 16,21-28

V evangeliu tohoto týdne nalézáme zvláštní rozpor. Petr si bere Ježíše stranou a kárá ho. Neobyčejná situace. Učedník domlouvá svému Mistru: „Takhle nemluv, Učiteli, to se přece nemůže stát. Ty a být zabit! Tolik lidí tě podporuje, mnozí tě vyhledávají, jsi tak populární. To jsou bohapusté řeči o zabití, to není možné, kdyby tě někdo slyšel, co by si pomyslel…“ Pokračovat ve čtení „Porozumět slovům Pravdy“

Kněžské svěcení v Machově

sveceni_machovSlavnostní bohoslužby prožili v neděli 14. srpna sestry a bratří v náboženské obci v Machově. Svátost svěcení kněžstva zde přijala sestra Hedvika Zimmermannová. Svátost vysluhoval královéhradecký biskup Štěpán Klásek a úlohu spolusvětitelů přijali: sestra Libuše Šrůtková a duchovní Miloslava Pellyová, Jaroslava a Václav Böhmovi a Olga Líbalová. Sestra Hedvika Zimmermannová vykonává od roku 1993 duchovenskou službu v náboženské obci v Hrádku nad Nisou a od roku 2006 zastává funkci ředitelky Diakonie a misie Církve čs. husitské.

V náboženské obci v Machově byla na své první praxi a duchovní, sloužící tam i v okolních obcích, jí byli vzorem a oporou při její službě v církvi. Proto si vybrala pro tento důležitý životní krok právě společenství náboženské obce v Machově.

Výročí v české Skalici

Zveme na slavnostní shromáždění k 70. výročí otevření Sboru Páně v České Skalici za účasti královéhradeckého biskupa br. Štěpána Kláska, vzácných hostů a pamětníků. Setkání se bude konat (Sportovní ul. 616) 21. srpna od 14 h

Quo vadis, Domine?

Kázání uveřejněné v ČZ 32/2011, 8. neděle po Duchu sv.

Šimon Petr byl jedním z nejbližších Kristových učedníků. Podle jeho víry a oddanosti byl nazván skálou, na které bude zbudována církev. V našem evangelijním příběhu čteme o tom, že na rozbouřeném moři pluje v rybářské loďce s ostatními učedníky, bojí se tak jako oni, ale přesto když uvidí Pána, jde a vykročí na rozhoupanou hladinu. Evangelista Matouš popisuje prazvláštní zázrak. Petr, obyčejný člověk, jde po hladině směrem k Ježíšovi. Dokáže nemožné. Je hrdina víry. Jenže stejný Petr nejen začne tonout, ale také třikrát zapře a podle staré legendy utíká během pronásledování křesťanů z Říma. To vždy, když podlehne strachům a úzkostem, které znovu a znovu přichází do života člověka. Kolikrát ve svých životech lidé zakouší úzkost a strachy. Mnohdy se objeví chuť všeho nechat, utéct, začít jinde a jinak. Někdy jsou lidé unavení z manželství, z neustálých hádek, rozepří, neshod, jindy jsou zklamáni svým okolím, často bývají otráveni z církve, která je tolik zvlažnělá a zesvětštěná. A tak svůj zápas opustí. Když se na to podíváme čistě logicky, řekneme si, že mnohdy to vlastně není špatné řešení. Rozvést se, odstěhovat se, vystoupit z církve. Proč se trápit? Jenže s Kristem panuje jiný zákon. Je tu přítomná jiná možnost. Pokračovat ve čtení „Quo vadis, Domine?“