Modlitby 5. týden (27. ledna – 2. února)

pole_pod_snehemI. Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi.
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Micheáš,6,2-3,8

II. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.

Korintským 1,20 -21

III. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci…
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“

Matouš 5,1a 12

Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden (27. ledna – 2. února)“

Modlitby 4. týden (20. – 26. ledna)

dalsi_poleI. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.

Izajáš 9,1-2

II. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

1. Korintským 1,10 a18

 

III. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Matouš 4,19-22

Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden (20. – 26. ledna)“

Duchovní cvičení pro mladé lidi

Vážení přátelé,
srdečně zveme na duchovní cvičení pro mladé lidi (nejen) z CČSH, která se uskuteční v Brně – v církevním penzionu Zahrada – o víkendu od 28. 2. do 2. 3. 2014.
Duchovní cvičení povede brněnský br. biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala.

„Existuje hlas srdce a řeč srdce. Když naše ústa mlčí a naše duše se otevře Bohu, je naší modlitbou tento vnitřní hlas. My umlkneme a hovoří naše srdce. Ne pro lidské uši, ale k Bohu. Můžeš mít jistotu: Bůh tě slyší.“ Sv. Augustýn

Duchovní cvičení jsou prostorem, kde poznáváme sami sebe, otevíráme se Božím dotekům, objevujeme horu lásky, která léčí a občerstvuje, nasloucháme hlubině ticha, koupeme se v moři světla, uchopujeme tajemné závany Kristovy pravdy, objevujeme, že v duši máme chrám a v tom chrámu vstupujeme do dialogu s živým Bohem…

Duchovní cvičení se konají ve spolupráci mládežové organizace VIA FACTI, Brněnské diecéze a naukového odboru ÚÚR CČSH.
Závazné přihlášky (a případné dotazy) přijímáme e-mailem na adrese: kristyna.mlynkova@ccsh.cz (uveďte prosím své jméno a příjmení, adresu, rok narození a tel. číslo). Předběžnou cenu celého víkendu bude činit jen částka za stravu (cca 400,- Kč), díky podpoře Brněnské diecéze.
Jste srdečně zváni!

Modlitby 3. týden (13. – 19. ledna)

chaloupkaI. On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.“

Izajáš 49,6

II. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

Korintským 1,8-9

III. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: „Co chcete?“ Řekli mu: „Rabbi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?“ Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“

Jan 1,35-39a

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden (13. – 19. ledna)“

Vánoční hra

O 4. adventní neděli se shromáždili v Husově sboru v Rychnově nad Kněžnou děti, rodiče a členové náboženské obce k vánoční hře, kterou připravily děti z duchovní péče (klubu KaKaDú-Křesťanského Klubu Dětí) z Rychnova a z Doudleb.Také přítomní dospělí byli do hry aktivně zapojeni. Hru podle německého muzikálu upravila pro naše poměry sestra farářka Naimanová. Může ji zájemcům elektronicky poskytnout. Hra se velmi líbila a přítomní se ještě hodinu zdrželi u připraveného pohoštění. Početně to bylo nejúspěšnější setkání roku 2013.

Modlitby 2. týden (6. – 12. ledna)

zamrle_poleI. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“

                    Izajáš 42,2-4

II. Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.

Skutky 10,34-36

III. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“

 Matouš 3,16-17

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden (6. – 12. ledna)“

Rodiny Páně

Jak víme, první neděle po Vánocích, případně 30. prosinec, nese v sobě označení den Rodiny Páně. Tradice Římskokatolické církve tento den staví jako možnost obnovy manželských slibů. Obecně ovšem v církvi platí, že z evangelií se především připomíná odpověď na dětskou otázku: „…a co bylo dál? Co bylo po tom, co se Ježíšek narodil?“

Evangelista Matouš nám líčí pokračování cesty Ježíšovy rodiny do Egypta a konečné usídlení v galilejském městečku Nazaret. Jak známo, je to velmi dobrodružná cesta. Je plná napětí, nebezpečí, andělů, krve, zla, trestu i pokoje. Naše fantazie za těmito několika řádky textu umožňuje vidět tuto část příběhu velmi barvitě a značně zajímavě.

Pokračovat ve čtení „Rodiny Páně“

Modlitby 1. týden (30. prosince 2013 – 5. ledna 2014)

jested_bez_snehuI. Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“

Jeremjáš 31,10

II. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

Efezským 1,13-14

III. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

Jan 1,17-18

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden (30. prosince 2013 – 5. ledna 2014)“

Koncert Hradišťanu v České Skalici

Koncert HradišanuKoncert HradišanuO sobotě před druhou nedělí adventní 14. prosince 2013 se ve sboru Páně v České Skalici konal koncert folklórního souboru Hradišťan, jehož uměleckým vedoucím je Jiří Pavlica.
Pro velký zájem nestačila kapacita kostelních lavic a i přidané židle byly zcela zaplněné. Jako host tohoto koncertu vystoupil i smíšený pěvecký sbor Kácov.

Modlitby 52. týden (23. – 29. prosince)

pole_u_lesaI. Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu.

Izajáš 63,7a

II. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo

byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.

Židům 2,14-15

III. Když mudrci odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta

Matouš 2,13-14

Pokračovat ve čtení „Modlitby 52. týden (23. – 29. prosince)“