Setkání žen 3 zemí ve Wittenbergu

Ve dnech 19. – 23. června se sešly v Lutherově městě Wittenbergu ženy z lutherské saské evangelické církve, z polské lutherské a reformované církve a sestry z naší církve (farářky Salfická, Zejdová, Naimanová a sestra Tučková z Červeného Kostelce. Téma bylo: Žena a reformace. Zatímco sestry z Německa a Polska mluvily o své (světové) reformaci, my jsme jim připomněly první (českou) reformaci. Na obrázku jsme jako husitské ženy, které předávají poselství z Husovy Dcerky. Sestra Naimanová pak kázala v zámeckém kostele (kam Luther přibil svých 95 tezí – výtek církvi). Příští setkání bude v roce 2014 ve Varšavě.

Modlitby 28. týden (8. – 14. července 2013)

„Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený… Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.“

(Deuteronomium 30, 11 a 14)

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích.“

(Koloským 1,2b-5a)

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí  a  miluj svého bližního jako sám sebe.“

(Lukáš 10,27)

  1. Prosíme za všechny, kteří jsou na cestách, prožívají chvíle mimo svůj domov a místa která důvěrně znají. Prosíme, aby všude nacházeli svědectví o Tvé laskavé náruči a v pestrosti světa nacházeli osvěžení, povzbuzení a posilu do chvil a okamžiků všedních…
  2. Prosíme za ty, kteří tráví tyto letní dny v nemocnicích, ústavech a nachází prázdnotu a vytržení ze svého života, bezmoc, únavu a velkou nejistotu. Dávej se jim poznat jako mocný Utěšitel, podpírej je svou milostí, dodávej odvahu tam, kde všechna lidská slova jsou chabá a hloupá…
  3. Prosíme za naše náboženské obce a zvláště za ty, které v naší diecézi zakouší změnu ve službě: Dobruška, Hradec Králové, Litomyšl, Vrchlabí… Prosíme dosavadní sestry a bratry ve službě i za ty nové, abys je i nadále, Pane, podpíral a směřoval k sobě. Prosíme za všechny sestry a bratry, které se změna dotýká, aby se dokázali především opírat o Tebe, Skálo věků…

Pouť pro pravdu s Mistrem Janem

Zveme na putování broumovskou krajinou s připomínkou M. J. Husa.

Zahájení 6. července 2013 v 9.30 zahájení v modlitebně v Husově sboru ve Velké Vsi;
sedmero zastavení (ve městě a pak v přírodě) s Husovými výzvami, písněmi a modlitbami;
asi devítikilometrová trasa Jiráskovou cestou pod Broumovské stěny až k jetřichovské křižovatce odkud odjezd autobusem, občerstvení v restauraci Amerika.

(RST)

Důvěra v Hospodina se odráží i v drobnostech života

Kázání biskupa Pavla Pechance ve Škodějově 15. června 2013,IMG_2940
Matouš 25,14-29, Podobenství o hřivnách

Milé sestry, milí bratři v Kristu,
naše setkání si klade za cíl, tak jako každý rok, vyjádřit úctu památce a dílu našeho prvního patriarchy Dr. Karla Farského. Scházíme se tedy v jeho rodišti. Cítíme, že si potřebujeme v církvi uvědomit vděčnost, naplnění a radost z hřiven, které bratr Karel Farský získal pro našeho Pána.

Víme o jeho hřivnách, jsme do určité míry součástí toho, oč usiloval a vedl zápas života. Pokračovat ve čtení „Důvěra v Hospodina se odráží i v drobnostech života“

Škodějov 2013

IMG_3116Duchovní a věřící nejen libereckého vikariátu se v sobotu 16. června 2013 sešli ve Škodějově u Semil na tradiční bohoslužbě pod širým nebem u památníku Dr. Karla Farského, prvního patriarchy CČS. Bohoslužbu vedl Mgr. Pavel Pechanec, biskup královéhradecký, společně s emeritním biskupem Štěpánem Kláskem a duchovními královéhradecké diecéze. Přinášíme fotoreportáž ze slavnostní bohoslužby. Pokračovat ve čtení „Škodějov 2013“

Vítání prázdnin v Žamberku

zamberkV náboženské obci v Žamberku se pořád něco děje. Nezůstáváme jen u nedělních bohoslužeb. I letos jsme kromě koncertů, biblických hodin a přednášek tradičně na farní zahradě uvítali prázdniny opékáním špekáčků. Mezi třiceti pěti účastníky byly zastoupeny všechny generace. Od roční Sofie přes předškoláky, školáky, dvacátníky, třicátníky až po babičky a jednu prababičku. Zazněla i country hudba. Při bohoslužbě k uctění památky M. J. Husa jsme přijímali dalšího člena do církve. Hospodine, děkujeme za všechno přiznávání a prosíme, žehnej naší další práci.

Radostné jubileum v diakonickém středisku „Domov u Spasitele“ ve Frýdlantu v Čechách. Díky, hrdost i naděje do příštích let

P1080410 [1200x1200 96 dpi]Radostné úsměvy seniorů provázely celý den oslav a byly tak zaslouženou odměnou pro ty, kteří Domov u Spasitele před dvaceti lety vybudovali i pro ty, kteří v tomto úsilí po celých 20. let pokračovali. Poděkování Hospodinu i vzpomínky na uplynulé roky a setkání s přáteli, výstava i vystoupení dětí a hudebníků společně vytvořilo mozaiku tohoto jubilea. Pokračovat ve čtení „Radostné jubileum v diakonickém středisku „Domov u Spasitele“ ve Frýdlantu v Čechách. Díky, hrdost i naděje do příštích let“

Sbírka Diakonie a misie CČSH pro postižené povodněmi

Číslo účtu Diakonie a misie Církve československé husitské:
164298309/0800
variabilní symbol: 0603

Diakonie a misie Církve československé husitské vyhlašuje sbírku pro postižené povodněmi. Přispívat můžete na účet DM CČSH 164298309/0800 pod variabilním symbolem 0603. Vedení DM CČSH zároveň doporučuje, aby výtěžek nedělních sbírek při bohoslužbách v náboženských obcích CČSH dne 9. června 2013 byl určen rovněž na tento účel. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Pomoc potřebným také nabízí rekreační zařízení Betlém v Janských Lázních (tel. 724 358 917)

Další možnosti pomoci potřebným:

Člověk v tísni: http://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci
Diakonie CČE: http://www.diakonie.cz/povodne-2013-chci-se-zapojit-chci-pomoci/
Adra: http://www.adra.cz/novinky/id/adra-otevira-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-v-zatopenych-oblastech

Prohlášení patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty k povodním v ČR

Sestry a bratři, milí spoluobčané,
vyjadřuji jménem svým i jménem celé Církve československé husitské soucit s oběťmi povodní a s těmi, kteří byli zasaženi vodou ve svých domovech i ve svých srdcích. Upřímně se modlíme za Vás, aby Vám Bůh dal vnitřní sílu k překonání současných obtíží a naději do budoucích dnů.

Obracím se především na duchovní naší církve, aby pomáhali, kde je třeba a to jak materiálně, tak duchovně. Kéž jsou naše fary střediskem podpory všem těm, kteří jsou nešťastnými událostmi zasaženi. Dejte se k dispozici orgánům krizového řízení a pomáhejte jim především psychickou podporou. Pokud je to třeba, vytvořte ve svých náboženských obcích vzájemnou podporu pro ty, kteří potřebují pomoc.

Sestry a bratři, podporujte se navzájem a „neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. (Gal 6,2)

Vyprošuji Vám Boží pomoc, posilu a požehnání do nadcházejících dnů

Váš bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta