Dvě vdovy

Kázání uveřejněné v ČZ 46/2012, 24. neděle po Duchu sv., Mk 12,38-44

Vdovy. Kolikrát si ani neuvědomujeme, kolik těchto žen žije kolem nás. Ale vždyť jen v našich sborech mají svá pevná místa mnohé sestry, jejichž manžele již dříve před nimi povolal Pán života i smrti k sobě. A jak často patří k těm nejskromnějším a nejobětavějším věřícím. Vdovy mají už v Písmu svatém Staré smlouvy zvláštní postavení. Spolu se sirotky jsou tě­ mi nejchudšími a společensky skoro nejníže postavenými členy lidské rodiny. A proto na ně Hospodin pamatuje a nabádá k jejich ochraně a podpoře. O to víc nás snad překvapí, že největší z proroků Izraele Eliáš žádá po vdově ze Sarepty, která se stará navíc i o svého syna a oba žijí z ruky do „úst“, malé, ale pro ni víc než nákladné pohoštění. Proč? Oni oba mají hlad, jistě. Ale nic není náhoda. Ani toto setkání odehrávající se v samotném centru Fénicie, v místech, kde se soustředí kult Baala – pohanského boha, modly plodnosti a úrody. V Izraeli vládne tou samou dobou tříleté sucho. Avšak, Bůh se tím neodmlčel. Pokračovat ve čtení „Dvě vdovy“

Pane, ať vidím

Kázání uveřejněné v ČZ 44/2012, 22. neděle po Duchu sv., Mk 10,46-52

„Když Ježíš vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.“ Pokračovat ve čtení „Pane, ať vidím“

Manželství jako účast na Božím konání

Převzato z ČZ 41/2012, 19. neděle po Duchu sv., Mk 10,2-16

Sestry a bratři,
až nápadně vypovídají biblické texty pro tuto neděli o manželství, nežli se však tohoto tématu dotkneme, dovolte, abych se pozastavil u prvního biblického čtení z knihy Genesis. Je tu zajímavá pasáž, která charakterizuje postavení člověka při Boží tvorbě. Obvykle vzhlížíme ke Stvořiteli jako k tomu, jemuž je vše podřízeno a který – případně jeho zákon – je určujícím v každém našem konání. A najednou jsme postaveni do situace, kde Bůh vzhlíží k člověku. Možná se jeví toto vyjádření příliš troufalé, ale jak jinak nazvat situaci, kdy Stvořitel přichází s mnoha životními kategoriemi a přivádí je před člověka, aby viděl, jak je nazve. Pokračovat ve čtení „Manželství jako účast na Božím konání“

Blahopřání k jubileu

Sestra farářka Jiřina Klásková, která naší církvi sloužila více než půl století, se 7. září dožila 85 let. Začínala jako učitelka náboženství v Turnově a v Českém Dubu, pokračovala jako kazatelka v Čachovicích, v Liberci, v Pardubicích, v Českém Dubu, v Mimoni a v Jablonci nad Nisou. Svátost svěcení kněžstva přijala v roce 1955 v Jablonci nad Nisou a od té doby působila v náboženských obcích v Liberci­ jih, v Jablonném v Podještědí, v Novém Bydžově, v Mimoni a v Nechanicích. Přejeme jí ještě mnoho požehnaných let v Boží milosti. Pokračovat ve čtení „Blahopřání k jubileu“

Pomoc pro všechny

Kázání uveřejněné v ČZ 37/2012, 15. neděle po Duchu sv., Mk 7,24-37

Vypadá to na první pohled velice nepěkně, až hulvátsky – ten způsob Ježíšova jednání se Syrofeničankou, pohankou z okolí Týru, s ženou, která jej přišla poprosit o uzdravení dcery. Ježíš však má důvod jednat tak, jak jedná. Je to zřejmě zkouška ženy -jak moc mu věří, zda po takových drsných slovech neodejde vyhledat pomoc k nějakému jinému léčiteli. Jeho zpočátku odmítavé chování směřuje k tomu, aby nakonec pochopila, že právě on jedná ve jménu Boha, jehož uzdravující a zachraňující moc je tu nabízena všem, bez rozdílu barvy pleti, národnosti či vyznání. Asi proto používá slov, která dodnes zcela vážně vyslovují nemilosrdní vyznavači jiných náboženství a Bohu žel i někteří někdyvelmi tvrdí a nelaskaví křesťané. I dnes můžeme zaslechnout na různých místech, často od lidí, od nichž bychom to nečekali, cosi o „pohanských psech“… Pokračovat ve čtení „Pomoc pro všechny“

40 let od úmrtí bratra Karla Salfického

salfickyPadajícího povzbuzovals řečmi svými a kolena zemdlená jsi zmocňoval. (Job 4,4)

Letos 11. srpna uplynulo neuvěřitelných čtyřicet let od jeho úmrtí a tento verš vybral na úmrtní oznámení mého tatínka bratr profesor Jindřich Mánek, který měl na starosti dálkově studující bohoslovce, ke kterým jsem tehdy patřila a v té těžké chvíli ho poprosila o útěchu. Dobře ho znal a tímto textem vystihl jeho velké obdarování potěšovat zarmoucené a trpící různými trápeními. Tuto vzpomínku píši ve výroční den jeho pohřbu. Tatínek zemřel náhle na hradě Bouzově ve věku nedožitých 71 let. Pokračovat ve čtení „40 let od úmrtí bratra Karla Salfického“

Buď s námi, Pane, u stolu

Kázání uveřejněné v ČZ 34/2012, 12. neděle po Duchu sv., J 6,51-58

Je opravdu velmi těžké porozumět Ježíšově eucharistické řeči. Již ti, kteří slyšeli tato slova tenkrát, přímo z Ježíšových úst, reagovali s neporozuměním: ., Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo?“ Dodneška se nám mnozí nekřesťané vysmívají, že jsme kanibalové. Pokračovat ve čtení „Buď s námi, Pane, u stolu“

Víme, za kým jdeme?

Kázání uveřejněné v ČZ 32/2012, 10 neděle po Duchu sv., J 6,26-35

Při četbě Janova evangelia před námi vyvstává zvláštní obraz: Ježíše neprovázejí jen jeho učedníci, ale až do chvíle, kdy přijímá svůj kříž, ho doprovází zástup. To je i výchozí situace perikopy, nad kterou se dnes máme zamýšlet. Mnozí hledají, ale koho vlastně? Neváhají podstoupit námahu cesty, dokonce se plavit na člunech na druhý břeh jezera, ale vědí, za kým jdou? Prožili zkušenost nasycení chleby. Stalo se cosi mimořádného a ti, kdo byli účastni zázraku, jsou okouzleni. Pokračovat ve čtení „Víme, za kým jdeme?“

Konference žen tří zemí

zenska_konferenceVe dnech 14.-18. června se konala konference žen tří zemí (evangeliček ze Saska, Polska a sester z naší církve) v Brně na Lipové. V příjemném – téměř rodinném – společenství se 19 účastnic zamýšlelo nad textem z 1. kapitoly Skutků apoštolských na téma „Budete mi svědky – misie“. Sestry si vzájemně sloužily pobožnostmi i různými typy zamyšlení (meditace, netradiční biblická hodina, internetová prezentace). Navštívily Domov důstojného stáří v Brně­ Maloměřicích, prožily a spolusloužily nedělní bohoslužbu v dřevěném kostelíku v Blansku, navštívily bratra biskupa Šanderu v Kuřimi a s velkým zájmem si prohlédly Památník Bible kralické v Kralicích. Mezi milé hosty patřily sestra farářka Hedvika Zimmermannová s prezentací Ženy v historii, sestra biskupka Jana Šilerová se svou přednáškou o médiích a sestry z Brněnské tiskové misie. Pokračovat ve čtení „Konference žen tří zemí“

Kdy je práce radostí?

Kázáíní uveřejněné v ČZ 30/2012, 8. neděle po Duchu sv., Mk 6,34. 54-56

Unavení, ale šťastní

Málokterý evangelijní příběh začíná tak lidsky a ohleduplně. Po té, co Pán Ježíš vyslal své učedníky po dvou do okolních vesnic a vesniček, vracejí se teď k němu celí unavení a plni ohromujících dojmů a zkušeností s Boží přítomnou mocí zasahující do lidských životů. Jeden přes druhého překotně vyprávějí o tom, co všechno na vlastní oči viděli, co zažili. Texty v těchto místech bývají až nebývale skoupé a nenechávají nám nahlédnout blíže do událostí toho odpoledne a rozpoložení mysli učedníků. Mít tak možnost to, o čem toho dne spolu mluvili, mít někde zaznamenané, mít tam „štěnici“, mít to nahrané. Pokračovat ve čtení „Kdy je práce radostí?“