Cestopis v Českém Dubu

Zveme srdečně do Husova sboru na promítání a vyprávění o cestě po severu Španělska Z Čech až na konec světa v úterý 19. března od 17.30 hodin. Prostřednictvím fotografií navštívíme pohoří Picos de Europa, Santiago de Compostella a zavítáme i na místo v mi nulosti považované za konec světa, Cabo de Fisterra. Pořadem provází Mgr. Lada Kocourková.

Přednáška v Hradci

Zveme do Zimní modlitebny v Hradci Králové (Ambrožova 729) na přednášku ThDr. Jana Rokyty „Křesťané proti otrokářství“. V pondělí 25. března v 18 hodin

K devadesátinám Jana Evangelisty Böhma

bohmV neděli 3. března 2013 se dožívá devadesáti let bratr Jan Evangelista Böhm, jehož služba v naší církvi za počala 1. září 1952.

Bratr J. E. Böhm se narodil v Praze, kde také po ukončení školy a učebního kurzu zpočátku pracoval jako administrativní úředník v chemických závodech. V roce 1949 se stal úředníkem Bavlnářských závodů v Hronově a zde ho zastihlo volání církve. Rozhodl se stát kazatelem z povolání a vstoupil do kazatelského kurzu. Po jeho absolvování byl nakrátko ustanoven nejprve v Hlinsku, pak v Chrudimi a nakonec v České Skalici. Po složení druhé odborné bohoslovecké zkoušky byl ve Sboru Páně v České Skalici 31. květ na 1959 vysvěcen patriarchou Františkem Kovářem na kněze. Na podzim téhož roku byl ustanoven farářem v Žamberku, kde působil do roku 1966. Jeho nejdelší souvislá služba na místě faráře je pak spojena s místem pro nás zvláště vzácným, totiž s Vysokým nad Jizerou, kde sloužil až do roku 1987. Pokračovat ve čtení „K devadesátinám Jana Evangelisty Böhma“

Poušť všedního dne

Kázání na I. neděli postní (L 4,1-13; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 7/2013.

Vstupujeme do období postní přípravy na velikonoce. Půst neboli sebeomezování za účelem duchovního očišťování a přípravy patří neodmyslitelně ke křesťanskému životu. Vzpomeňme si například na Ježíšova doporučení k postu: „Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,17–19) Pokračovat ve čtení „Poušť všedního dne“

Přesvědč nás!

Kázání na IV. neděli po Zjevení Páně (L 4,21-30; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 5/2013.

Všechna evangelia vyprávějí, že Ježíšovo duchovní osvícení začalo u Jana Křtitele v Judsku jeho křtem. Ale svoje poslání – zvěstovat evangelium – začal uskutečňovat v Galileji. Vrátil se přirozeně domů do Nazareta, kde prožil dětství; tam chodil a kázal i po okolí. (V Lukášově evangeliu je ta jeho činnost zařazena až v kap. 4. a 5., dle Marka kap. 1. a 2. to bylo dřív.) Jednu sobotu vešel v Nazaretu do synagogy, přečetl verše z Izaiáše o zaslíbení Boží pomoci trpícím a prohlásil: „Dnes se splnilo toto Písmo“ (v. 21). Všichni pozorně naslouchali. Jedni spokojeně kývali hlavou – vždyť Ježíš byl jejich soused. Ale jiní právě proto říkali: „Vždyť je to jen syn našeho souseda Josefa !“ (v. 22). To je troufalost! Pokračovat ve čtení „Přesvědč nás!“

Královéhradecká zvonohra

Vážení přátelé, příznivci i zájemci o královéhradeckou koncertní zvonohru, s radostí vám oznamuji, že další čtyři zvony nesoucí jména opata Prokopa, kněžny Ludmily, Anežky České a Zdislavy z Lemberka byly odlity v nizozemském Astenu mistrem zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem a slavnostně uvedeny ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové bratrem patriarchou ThDr. Tomášem Buttou v blízkosti Vánoc dne 18. prosince 2012. Pokračovat ve čtení „Královéhradecká zvonohra“

Nejlepší víno nakonec

Kázání na Ii. neděli po Zjevení Páně (J 2,1-11; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 17/2013.

Ježíš byl pozván na svatbu, a to i se svými učedníky. Již v tomto čase měl tedy Ježíš kolem sebe ty, kteří ho považovali za učitele nebo proroka. Z příběhu vyplývá, že Ježíš byl na svatbu pozván jako přítel ženicha nebo snad nevěsty (možná to byli i přátelé nebo známí některých učedníků, na tom nesejde), rozhodně ale ne jako známá osobnost, která by měla dodat slavnosti lesku – jeho přítomnost sama o sobě ještě nebudila žádný rozruch. Na svatbě se setkáváme také s Ježíšovou matkou Marií, která se stala hybatelkou celého následujícího dění. Čí svatba to přesně byla, se můžeme jen dohadovat, ale není to příliš důležité. Pokračovat ve čtení „Nejlepší víno nakonec“

Navštívení

Kázání na IV. neděli adventní (L 1, 39-55; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 17/2013.

Evangelium 4. adventní neděle vypráví o setkání Marie s Alžbětou, při kterém se Maria od své příbuzné, která byla již v šestém měsíci, dovídá, že také ona sama je již v požehnaném stavu a naplnilo se na ní to, co jí zvěstoval anděl. Tento příběh o prenatálním setkání Jana Křtitele s Ježíšem Kristem inspiroval nejen mnohé středověké malíře, ale věřím, že i J. A. Komenského při psaní jeho Informatoria školy mateřské, kde kromě jiného maminkám dává rady, jak se chovat ke svým ještě nenarozeným dětem. Pokračovat ve čtení „Navštívení“

Novinky na stránkách

Na stránky byla přidána možnost zkráceného zadání adresy. Pokud nyní zadáte ve tvaru www.ccshhk.cz/jmeno-obce, budete automaticky přesměrování na stránku konkrétní náboženské obce. Zkrácené adresy fungují i ve tvarech obvyklých zkratek pro daná místa, funguje tedy odkaz www.ccshhk.cz/dvur-kralove-nad-labem stejně jako www.ccshhk.cz/dvur.

Na stránkách každé náboženské obce najdete nejen základní kontaktní údaje, ale také přehled pravidelných aktivit a výpis z aktuálního kalendáře akcí.

Další novinkou je stejně jako v předchozích letech přidání speciálního výpisu z kalendáře akcí – Adventní a vánoční kalendář Královéhradecké diecéze CČSH. Obsahuje filtrování pro všechny dny adventní a vánoční doby. S tímto však souvisí velká prosba pro vás všechny – pokud víte o jakýchkoliv bohoslužbách, pobožnostech, koncertech, výstavách etc. v kterékoliv náboženské obci, buďto je prostřednictvím administrace sami vložte nebo o nich dejte vědět webmasterovi na email symeon@seznam.cz.

Požehnaný adventní čas vám všem!

Král s velkým K

Kázání na poslední neděli církevního roku (J 18,33-37; ekumenický lekcionář cyklu B), uveřejněno v Českém zápase 48/2012.

Sestry a bratři, denně se modlíme (pokud se modlíme): „… neboť tvé je království i moc i sláva, na věky“. Modlíme se k Pánu Ježíši, modlíme se tedy ke Králi.

Království je společnost, ve které vládne král. V království neboli monarchii, na rozdíl od demokratického státu, vládne jeden člověk, panovník, tedy osoba, která panuje, je to tedy pán se svrchovanou pravomocí, který rozhoduje o všem sám. Má to tu výhodu, že moudrý, osvícený panovník vládne dobře, rozhodování se nerozmělňuje debatami a hádkami v parlamentě a dalších zvláštních institucích. Špatný panovník, mocipán a despota může naopak, nekontrolován okolím, zkazit co se dá. Pokračovat ve čtení „Král s velkým K“