40 let od úmrtí bratra Karla Salfického

salfickyPadajícího povzbuzovals řečmi svými a kolena zemdlená jsi zmocňoval. (Job 4,4)

Letos 11. srpna uplynulo neuvěřitelných čtyřicet let od jeho úmrtí a tento verš vybral na úmrtní oznámení mého tatínka bratr profesor Jindřich Mánek, který měl na starosti dálkově studující bohoslovce, ke kterým jsem tehdy patřila a v té těžké chvíli ho poprosila o útěchu. Dobře ho znal a tímto textem vystihl jeho velké obdarování potěšovat zarmoucené a trpící různými trápeními. Tuto vzpomínku píši ve výroční den jeho pohřbu. Tatínek zemřel náhle na hradě Bouzově ve věku nedožitých 71 let. Pokračovat ve čtení „40 let od úmrtí bratra Karla Salfického“

Buď s námi, Pane, u stolu

Kázání uveřejněné v ČZ 34/2012, 12. neděle po Duchu sv., J 6,51-58

Je opravdu velmi těžké porozumět Ježíšově eucharistické řeči. Již ti, kteří slyšeli tato slova tenkrát, přímo z Ježíšových úst, reagovali s neporozuměním: ., Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo?“ Dodneška se nám mnozí nekřesťané vysmívají, že jsme kanibalové. Pokračovat ve čtení „Buď s námi, Pane, u stolu“

Víme, za kým jdeme?

Kázání uveřejněné v ČZ 32/2012, 10 neděle po Duchu sv., J 6,26-35

Při četbě Janova evangelia před námi vyvstává zvláštní obraz: Ježíše neprovázejí jen jeho učedníci, ale až do chvíle, kdy přijímá svůj kříž, ho doprovází zástup. To je i výchozí situace perikopy, nad kterou se dnes máme zamýšlet. Mnozí hledají, ale koho vlastně? Neváhají podstoupit námahu cesty, dokonce se plavit na člunech na druhý břeh jezera, ale vědí, za kým jdou? Prožili zkušenost nasycení chleby. Stalo se cosi mimořádného a ti, kdo byli účastni zázraku, jsou okouzleni. Pokračovat ve čtení „Víme, za kým jdeme?“

Konference žen tří zemí

zenska_konferenceVe dnech 14.-18. června se konala konference žen tří zemí (evangeliček ze Saska, Polska a sester z naší církve) v Brně na Lipové. V příjemném – téměř rodinném – společenství se 19 účastnic zamýšlelo nad textem z 1. kapitoly Skutků apoštolských na téma „Budete mi svědky – misie“. Sestry si vzájemně sloužily pobožnostmi i různými typy zamyšlení (meditace, netradiční biblická hodina, internetová prezentace). Navštívily Domov důstojného stáří v Brně­ Maloměřicích, prožily a spolusloužily nedělní bohoslužbu v dřevěném kostelíku v Blansku, navštívily bratra biskupa Šanderu v Kuřimi a s velkým zájmem si prohlédly Památník Bible kralické v Kralicích. Mezi milé hosty patřily sestra farářka Hedvika Zimmermannová s prezentací Ženy v historii, sestra biskupka Jana Šilerová se svou přednáškou o médiích a sestry z Brněnské tiskové misie. Pokračovat ve čtení „Konference žen tří zemí“

Kdy je práce radostí?

Kázáíní uveřejněné v ČZ 30/2012, 8. neděle po Duchu sv., Mk 6,34. 54-56

Unavení, ale šťastní

Málokterý evangelijní příběh začíná tak lidsky a ohleduplně. Po té, co Pán Ježíš vyslal své učedníky po dvou do okolních vesnic a vesniček, vracejí se teď k němu celí unavení a plni ohromujících dojmů a zkušeností s Boží přítomnou mocí zasahující do lidských životů. Jeden přes druhého překotně vyprávějí o tom, co všechno na vlastní oči viděli, co zažili. Texty v těchto místech bývají až nebývale skoupé a nenechávají nám nahlédnout blíže do událostí toho odpoledne a rozpoložení mysli učedníků. Mít tak možnost to, o čem toho dne spolu mluvili, mít někde zaznamenané, mít tam „štěnici“, mít to nahrané. Pokračovat ve čtení „Kdy je práce radostí?“

Husův následovník Jeroným Pražský

Kázání uveřejněné v ČZ 28/2012

„Kristus, můj Pán, byl pro mne trnovou korunou korunován, proč bych tedy já k jeho poctě tuto korunu rád nenesl?“ Tak pravil Jeroným Pražský, dne 30. května 1416 stojící tváří v tvář našňořeným kardinálům, prelátům oděným do slavnostních pluviálů, středověkým farizeům v mitrách, se zlatými prsteny a s honosnými berlami, tak nepodobnými prostým holím židovských pastýřů. Pokračovat ve čtení „Husův následovník Jeroným Pražský“

Neboj se, jen věř

Kázání uveřejněné v ČZ 27/2012, 5. neděle po Duchu sv., Mk 5,21-43

První čtení z Písma pro dnešní bohoslužby bylo z knihy Pláč a dá se zjednodušeně říci, že bylo o naději. Druhé čtení bylo z listu Korintským a dotýkalo se výzvy apoštola Pavla, co volala po víře, jež se projevuje láskou. Perikopa z Markova evangelia spojuje hledání naděje s projevem opravdové lásky a předkládá je ve dvou příbězích. Oba jsou vzájemně propojené a shodně orámované dvanácti lety. Pokračovat ve čtení „Neboj se, jen věř“

Setkání naší mládeže v Trutnově

setkani_mladezeO víkendu 11. – 13. května se uskutečnilo další, v pořadí už čtvrté, setkání mládeže v Trutnově. Prvním bodem programu byla od 18 hodin přednáška docenta Klímy na téma setkání – TERORISMUS. V přednášce pan docent probral terorismus od základní definice, přes historii až po současné teroristické aktivity (Afghánistán, Breivik…), ale časové omezení pro přednášku bylo necelé dvě hodiny a tudíž se takto obsáhlé téma nedalo probrat do podrobností. Pokračovat ve čtení „Setkání naší mládeže v Trutnově“

Zjevil jsem tvé jméno lidem

Kázání uveřejněné ČZ 21/2012, 6. neděle po Velikonocích, J 17,6-19

Na začátek je třeba připomenout, sestry a bratři v Kristu, že text 17. kapitoly evangelia Janova je Ježíšovou modlitbou za učedníky, za jeho přátele a za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří, tedy i za nás. To nám připomíná, že církev je živa z této Ježíšovy přímluvy, z Krista coby dobrého pastýře, který s námi chodí, učí nás svým slovem a přimlouvá se za nás. Pokračovat ve čtení „Zjevil jsem tvé jméno lidem“