Učení plné moci

Kázání uveřejněné v ČZ 5/2012, Kázání o 4. neděli po Zjevení Páně, Mk 1,21-28

Pán Ježíš začal šířit Boží vůli – Boží království. Neměl k dispozici tisk, rozhlas ani televizi. Pracoval tehdejším způsobem: šel za lidmi tam, kde pobývali. V Galileji, daleko od jeruzalémského chrámu, se scházeli v místních synagogách. Pokračovat ve čtení „Učení plné moci“

Je to nové učení – plné moci

Kázání uveřejněné v ČZ 4/2013 – 3. neděle po Zjevení Páně, Mk 1,14-20

„Končí předchůdcovské období pů-sobení Jana Křtitele. Kristus je pokřtěn Otcem, Duchem svatým, nastal čas mesiášského poslání. Ježíš zahajuje svou činnost. A kde? Nikdo by nečekal, že začne v Galileji. Ta vůbec neměla pověst pravé zbožnosti. Jenomže Ježíš byl poslušný prorockého slova: lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Pokračovat ve čtení „Je to nové učení – plné moci“

Také v nás není lsti?

Kázání uveřejněné v ČZ 3/2012, 2. neděle po Zjevení Páně J 1,43-51

„Uvidíš věci daleko větší,“ říká Ježíš Natanaelovi, když je tento ohromen jeho slovy: „Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“ Uvidí věci daleko větší. Věci krásnější i hrozivější, jasnější i záhadnější. Nebo možná nejkrásnější a nejhrozivější, nejjasnější i nejzáhadnější. A co my? Nás také Ježíš viděl pod fíkem, nebo spíše za volantem, u po-čítače, ve škole, na hřišti ještě dříve, než k nám dolehlo jeho slovo. A i nám je slíbeno vidět věci daleko větší. I nám platí to pozvání na cestu, která neslibuje ani klid ani jednoduchost, zato ale zaručuje pevné a jisté vedení. Pokračovat ve čtení „Také v nás není lsti?“

Vánoční dopis bratra patriarchy

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Jan 1,9

Sestry a bratři,

pozdravuji Vás všechny, kteří se setkáváte v našich sborech, modlitebnách a na dalších místech k vánoční slavnosti Kristova narození. On o sobě řekl:  Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě (J 12,46) .   Pokračovat ve čtení „Vánoční dopis bratra patriarchy“

Ten, který má moc upevnit nás ve víře

Kázání uveřejněné v ČZ 51/2011, 4. neděle adventní, Lk 1,26-38

Milí přátelé, čas občanského kalendáře pokročil a my stojíme těsně před svátky vážícími se k narození Krista – Mesiáše. Pomyslně na rozhraní, před rozhodující změnou mající vliv na naši civilizaci, očekáváme v nejistotě a zároveň naději, že i letos dojde ke zrození Boha a že on už bude s námi. Předpokládám, že jsme ještě zcela neotupěli, nevyhořeli, nevzdali životní boj, nestali se nadmíru cynickými a dokážeme ještě čekat na Hospodina, na jeho neopakovatelný vstup do světa, kterého se malé děti dosud věřící „na Ježíška“ v těchto dnech již nemohou dočkat. Vytrženi z šedi času, před příchodem Božím, můžeme ochutnávat čas nasycený nadějí, bez které je svět jen propastná tůně, pustá a prázdná a nad ní tma. Pokračovat ve čtení „Ten, který má moc upevnit nás ve víře“

Od čeho začít?

Jak prohloubit život náboženských obcí? Od čeho začít? V sobotu 26. listopadu se z popudu některých duchovních konalo v Náchodě setkání členů rad starších náchodského vikariátu. Nebylo svoláno – jak se obvykle stává – kvůli úředním záležitostem, ale kvůli sebevzdělávání ve víře. První setkání bylo věnováno rozhlížení se a orientaci v naší současnosti i vizi života církve v blízké budoucnosti. Po povzbudivé úvodní pobožnosti vikáře Jiřího Musila, který zaostřil pohled na vyhledávání důstojnosti, darů a jedinečnosti členů společenství, následoval fundovaný vhled do současnosti, v níž je dnes třeba svědčit křesťanskou vírou a lidskými vztahy o Bohu. Svou přednáškou o postmoderní době a jejích souvislostech Mgr. Pavel Tuček velmi zaujal a vyvolal řadu reakcí posluchačů. Zdůraznil mj., co dnes rozkládá základy lidské pospolitosti, a co je třeba držet a neopouštět, jaké podstatné prvky ji tmelí: láska, soucit, solidarita. Vizi církevní práce ve změněných podmínkách pak předestřel biskup Štěpán Klásek. Její základ vidí spíš než v penězích v duchovním životě jejích služebníků a členů. Pokračovat ve čtení „Od čeho začít?“

Adventní návštěva v Rychnově nad Kněžnou

O první adventní neděli nás v rychnovské náboženské obci navštívila malá delegace z naší partnerské lutherské obce Weissig/Schoenfeld u Drážďan. společně jsme prožívali radostné bohoslužby, obohacené čtyřhlasými adventními německými písněmi. naši přátelé navštívili výstavu papírových betlémů v Třebechovicích (muzeum je bohužel v přestavbě) a byli překvapeni jejich množstvím a různým ztvárněním. Pokračovat ve čtení „Adventní návštěva v Rychnově nad Kněžnou“

Sviedectvo o Svetle

Kázání uveřejněné v ČZ 50/2011, 3. neděle adventní, J 1,6-8. 19-28

Advent – čas radostného očakávania príchodu Spasiteľa. Aj dnešné Jánovo svedectvo je o očakávaní príchodu Spasiteľa. Vtedy před dvoma tisícimi rokmi Ján Krstiteľ, člověk poslaný od Boha, prišiel svedčiť o Svetle, aby všetci uverili skrze neho. Pokračovat ve čtení „Sviedectvo o Svetle“

Výstava betlémů

V Regionálním muzeu v Litomyšli (Jiráskova č. p. 9) lze do 15. ledna 2012 navštívit výstavu představující vánoční betlémy v jejich pozoruhodné různorodosti. Prezentovány budou betlémy historické ze sbírek několika muzeí i současné ze soukromého majetku. Materiálem, z něhož jsou vyrobeny, je nejčastěji dřevo a papír, ale třeba i kukuřičné šustí, těsto, keramika či korálky. Jesličky se od sebe mohou výrazně lišit svojí velikostí, některé jsou miniaturní, jiné naopak obrovské. Největší na výstavě bude historický českotřebovský betlém a současný litomyšlský keramický betlém paní Ireny Švecové. Každý z těchto betlémů je dlouhý pět metrů. Výstava je pořádána ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů – pobočkou Betlémáři Litomyšlska. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 26. listopadu ve 14 h.

Koncert v České Skalici

Přijďte si do Sboru Páně v České Skalici (Sportovní 616) poslechnout adventní koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla. Datum a čas: 4. prosince v 17 hodin.