Dopis biskupa ke shromáždění náboženských obcí L. P. 2011

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem!

Římanům 12, 21

Milé sestry a milí bratři, účastníci letošního shromáždění náboženské obce,

ta výzva apoštola Pavla z listu Římanům je biblickým heslem pro rok 2011 a já věřím, že ji smíme vztáhnout i na sebe, nejen jako na jednotlivce, ale i na naše rodiny, sbory a celé církevní společenství. Pokračovat ve čtení „Dopis biskupa ke shromáždění náboženských obcí L. P. 2011“

Vánoční hvězda pomohla zaplaveným

vanocni_hvezdaJaké budou Vánoce v 349 rodinách v Hrádku nad Nisou a okolí, které v srpnu loňského roku zasáhla ničivá, blesková povodeň? Bude to čas radosti? Jak můžeme pomoci? Tyto naše lidské otázky a obavy stály na počátku projektu naší diakonie „Poselství vánoční hvězdy“ -výzvy pro všechny, kdo chtějí ně­ koho, byť neznámého, ale člověka potřebného o Vánocích potěšit. Pokračovat ve čtení „Vánoční hvězda pomohla zaplaveným“

Pojďme za Ježíšem

Kázání uveřejněné v ČZ 4/2011, 3. neděle po Zjevení Páně, Mt 4,12-23

Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. Ale nezůstal doma v Nazaretě; usadil se v Kafarnaum u Galilejského jezera. Poznal, že nadešel jeho čas a úkol, „aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše: Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů – lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti“ (Mt 4,14-16 dle Iz 8,23-9,1). Pokračovat ve čtení „Pojďme za Ježíšem“

Královské pozvání

Kázání uveřejněné v ČZ 7/2011, Mt 5,21–37

Stará židovská legenda vypráví zvláštní příběh. Když Mojžíš přijal Zákon a sestoupil zpět na zemi, přišel satan k Hospodinu a zeptal se: „Kde je vlastně Tóra? Hledal jsem ji po celé zemi a nenašel ji.“ Bůh odpověděl: „Obrať se na Mojžíše.“ Satan se tedy odebral k Mojžíšovi a zeptal se: „Kam jsi dal Tóru, kterou jsi dostal od Boha?“ Mojžíš odpověděl: „Kdo jsem já, že se na mě obracíš?“ Vtom zasáhl Hospodin. „Mojžíši, jsi lhář!“ Mojžíš odvětil: „Pane světa, chtěl jsi opravdu, abych se ujal otcovství pokladu jako je tento?“ Bůh na to řekl Mojžíšovi: „Když projevuješ tolik pokory, bude tedy od nynějška spojena Tóra s tvým jménem; bude se nazývat Zákon Mojžíšův.“ Pokračovat ve čtení „Královské pozvání“

Prolomit krunýř ledu

Kázání uveřejněné v ČZ 2/2012, Vznik CČS, J 2,13-22

Druhé neděli po Novém roce letos předcházejí dva významné dny. 6. ledna si křesťané tradičně připomínají Zjevení Páně – navštívení Tří králů; 8. leden je dnem vzniku naší církve.

Evangelium určené právě pro tento důležitý den naší církve najdeme vzácně shodně u všech čtyř evangelistů. Jan příběh uvádí hned na začátku po prvním Ježíšově zázračném činu, kdy při svatbě v Káni Galilejské proměnil vodu ve víno. Ježíš (před nedávnem v Káni dárce radosti), nyní rozzlobený soudce na chrámovém nádvoří. Ježíšovo rozzlobení nechápou ani sami učedníci. Čteme, že to všechno pochopili až po Kristově vzkříšení. Pokračovat ve čtení „Prolomit krunýř ledu“

Do nového roku

Kázání uveřejněno v ČZ 1/2011, 2. neděle po Vánocích, Ef 1,3-14

Chvalozpěv z úvodu listu Efezským je i pro nás, dnešní křesťany, inspirativní nejen vděčností vůči Bohu, kterou je naplněn a která z něho doslova vyvěrá a zaplavuje všechny v dosahu tohoto slova, ale také tím, jakým způsobem nahlíží na náš lidský život a dějiny světa. Pokračovat ve čtení „Do nového roku“

Zemřela sestra farářka Naďa Brázdilová

Sestra farářka Naďa Brázdilová zemřela náhle 28. prosince 2010. Byla první ženou s úplným teologickým vzděláním, která přijala svátost svěcení kněžstva v Církvi československé husitské v roce 1947. Církev se se sestrou Naďou Brázdilovou rozloučí ve středu 5. ledna ve 13 h v obřadní síni hřbitova v Trutnově.

Zanedbané pozvání

Kázání v Broumově 3.10. 2010 (Ef 4,17-5,2, Mt 22,1-14)

„S královstvím Božím je to tak“ – začíná Ježíš vyprávět podobenství, aby přiblížil svým posluchačům skutečnost, kterou Bůh zamýšlí pro své věrné.

S královstvím Božím je to tak, jako když král (rozuměj Bůh) vystrojí svatbu svého syna. Těžko si představit větší slavnost. O čem však Ježíš vypráví dál, to není ani trochu veselé. Pokračovat ve čtení „Zanedbané pozvání“