Neboj se, jen věř

Kázání uveřejněné v ČZ 27/2012, 5. neděle po Duchu sv., Mk 5,21-43

První čtení z Písma pro dnešní bohoslužby bylo z knihy Pláč a dá se zjednodušeně říci, že bylo o naději. Druhé čtení bylo z listu Korintským a dotýkalo se výzvy apoštola Pavla, co volala po víře, jež se projevuje láskou. Perikopa z Markova evangelia spojuje hledání naděje s projevem opravdové lásky a předkládá je ve dvou příbězích. Oba jsou vzájemně propojené a shodně orámované dvanácti lety. Pokračovat ve čtení „Neboj se, jen věř“

Setkání naší mládeže v Trutnově

setkani_mladezeO víkendu 11. – 13. května se uskutečnilo další, v pořadí už čtvrté, setkání mládeže v Trutnově. Prvním bodem programu byla od 18 hodin přednáška docenta Klímy na téma setkání – TERORISMUS. V přednášce pan docent probral terorismus od základní definice, přes historii až po současné teroristické aktivity (Afghánistán, Breivik…), ale časové omezení pro přednášku bylo necelé dvě hodiny a tudíž se takto obsáhlé téma nedalo probrat do podrobností. Pokračovat ve čtení „Setkání naší mládeže v Trutnově“

Zjevil jsem tvé jméno lidem

Kázání uveřejněné ČZ 21/2012, 6. neděle po Velikonocích, J 17,6-19

Na začátek je třeba připomenout, sestry a bratři v Kristu, že text 17. kapitoly evangelia Janova je Ježíšovou modlitbou za učedníky, za jeho přátele a za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří, tedy i za nás. To nám připomíná, že církev je živa z této Ježíšovy přímluvy, z Krista coby dobrého pastýře, který s námi chodí, učí nás svým slovem a přimlouvá se za nás. Pokračovat ve čtení „Zjevil jsem tvé jméno lidem“

Cestou při voze

Kázání uveřejněné v ČZ 19/2012, 4. neděle po Velikonocích, J 15,1-8

Tolik lidí trpí samotou. Téměř až choromyslnou. Mladí začínají žít single, protože se bojí života v páru. Bojí se, že by na ně bylo nakládáno příliš. Že by se museli příliš vzdát své individuality, svobody, prostoru. Tak vstupují do samoty, která je sžírá. Mají málo sebejistoty. Bojí se, že by si ve vztahu neuměli dupnout. Bojí se o sebe. Jiní z tohoto nedostatku sebejistoty zas staví rodové stromy. Takové ty stromy, co od kořene po větvení ukazují, kdo byl naším předkem, že to určitě za něco s námi stálo aspoň dřív, když už ne teď, že aspoň ti předci měli nějakou vážnost. Marnost nad marnost, či spíše vykořeněnost nad vykořeněnost – řekl by modernější kazatel. Pokračovat ve čtení „Cestou při voze“

Proč pracujeme?

Kázání uveřejněné v ČZ 18/2012, 3. neděle po Velikonocích, J 10,11-18

Sestry a bratři, pokoj vám!

Jsou dva druhy dělníků. Ti, kteří pracují pro peníze a příliš se nestarají o to, co za nimi zůstává, a ti, kteří svoji práci mají rádi a mzdu berou jako její příjemné doplnění. Tito dělníci jsou pro své šéfy pravým požehnáním. Pracují se zápalem a neobtěžují je s požadavky na zvyšování platu. Takových pracovníků by si měli nadřízení pro jejich píli a skromnost hluboce vážit a vytvářet jim dobré pracovní i platové podmínky. To se ale z mnoha důvodů většinou nestává. Pokračovat ve čtení „Proč pracujeme?“

Pozvánka na duchovní obnovu

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Ga 5, 22-23

 V Hradci Králové 24.dubna 2012

 Milé sestry a milí bratři,

srdečně Vás zvu na setkání duchovní obnovy v Betlémě v Janských Lázních, které se tentokrát uskuteční před letošními svatodušními svátky od pondělí 21.května do středy 23.května 2012 pod vedením sestry Jany Novákové. Tématem, nad kterým se budeme zamýšlet, bude „Přátelství“. Součástí této duchovní obnovy bude i výtvarná tvorba. Pokračovat ve čtení „Pozvánka na duchovní obnovu“

Velikonoční dopis královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalicha řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

1.Korintským 11,23-26 Pokračovat ve čtení „Velikonoční dopis královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska“

Životem bratra faráře Radka Hobzy

„Přál bych Radkovi i Tobě, aby jeho rozhodnutí pro studium na naší fakultě bylo provázeno hojnou Boží milostí. Vím sám z mnoha let přátelského styku s Tebou i s Tvou rodinou, jak jste měli vždy církev rádi, a velmi bych se radoval z toho, ucítí-li Radek v sobě hlas Božího volání k církevní službě, ve které může při svých schopnostech našemu náboženskému dílu mnoho prospět.“ Pokračovat ve čtení „Životem bratra faráře Radka Hobzy“

Král na oslátku

Kázání uveřejněné v ČZ 14/2012, Květná neděle, Mk 11,1-11

Květnou nedělí začíná pašijový týden, který tradičně otevírá zvěst o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – nikoli na koni, na němž by tehdy musel přijet král, který by se chtěl ujmout politické moci, ale na oslu, dokonce na oslátku, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Tato narážka zřejmě odkazuje na oslátko, na kterém podle Zacharjášova proroctví (Za 9,9) přijede král pokoje, ale jak upozorňuje Justin Martyr, křesťanský spisovatel z 2. století, i na oslátko z proroctví daného pokolení Judovu (Gn 49,11), z něhož byl očekáván Mesiáš. Toto proroctví ve své písni připomíná i písničkář Sváťa Karásek: „Přiváže oslátko ke kmeni vinnému, k révoví dobrému oslátko své. Práti bude pak ve víně roucho své, ve víně rudém knížecí šat.“ Pokračovat ve čtení „Král na oslátku“