Vidět sebe pravdivě

Kázání uveřejněné v ČZ 43/2013, Lk 18,9-14

Podle evangelisty Lukáše vypráví Ježíš podobenství o těch, „kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali“. Těchto spravedlivých je povícero, několik skupin samospravedlivých. Snad nejčastěji se potkáváme s lidmi, kteří odsouvají víru v Boha jako nepotřebnou a nadbytečnou. Zajímavé je, že to dělají jakoby z etických důvodů.

Pokračovat ve čtení „Vidět sebe pravdivě“

Péče o památky kralické bratrské tiskárny

Už v r. 1900 se národně uvědomělí občané Kralic a okolí pokoušeli o postavení pomníku Bible kralické. Návrh na něj podal sochař Štursa; ale k realizaci nedošlo.

V r. 1920 se v Kralicích konalo k 250. výročí úmrtí J. A. Komenského veliké shromáždění moravských učitelů. V červnu 1934 byla v kralické sokolovně uspořádána velká výstava reformačních tisků. Ta podnítila nadšence, aby pak založili „Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích“. Stanovy spolku byly v únoru 1935 zemským úřadem v Brně schváleny, a tak se 5. května sešla ustavující schůze. Pokračovat ve čtení „Péče o památky kralické bratrské tiskárny“

Čtyřské výročí jednodílné Bible kralické z roku 1613

Kralice u Náměště nad Oslavou patřily ve středověku vladycké rodině, která se tam připomíná už na počátku 14. století. Roku 1572 prodal tvrz s několika vesnicemi Jindřich Kralický svému příbuznému, majiteli okolního panství náměšťského, panu Janu staršímu ze Žerotína. V té době působila už deset let v nedalekých Ivančicích na panství Pertolda z Lipé tajná bratrská tiskárna, převezená sem z polských Šamotul. Biskupem Jednoty bratrské byl tehdy v Ivančicích br. Jan Blahoslav. Ten s tiskárnou úzce spolupracoval a byl autorem několika jejích tisků. S prací tiska­ řům různě pomáhali i žáci tamní bratrské školy – budoucí kazatelé.

Pokračovat ve čtení „Čtyřské výročí jednodílné Bible kralické z roku 1613“

Modlitby 44. týden (28. října – 3. listopadu)

dubska_cestaI. Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Izajáš1,16-17

II. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

2. Tesalonickým 1,3

III. Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

Lukáš 19,9-10

Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden (28. října – 3. listopadu)“

Biřmování

V neděli 8. září se v našem kostelíku J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí konalo po dlouhé době biřmování. Přijel bratr patriarcha ThDr Tomáš Butta, aby posloužil touto svátostí Pavlu Šenkovi, synu naší pastorační asistentky a pilnému účastníku duchovní péče o děti i návštěvníku bohoslužeb. Kmotrem mu byl předseda rady starších Ing. Ladislav Vaněk. Po bohoslužbách účastníci poseděli v sousedním klubu na Rabštejně. Byla to radostná událost pro všechny.

Slavnostní bohoslužba 28.10.2013

Srdečně Vás zveme na slavnostní bohoslužbu dne 28.10.2013 od 15.00 h do Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové k 95. výročí vzniku samostatného Československa za účasti biskupů Církve československé husitské a s promluvou královéhradeckého biskupa CČSH Mgr. Pavla Pechance.

Modlitby 43. týden (21. – 27. října)

hedera

  • Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem.
    (Jeremiáš 14,9b)
  • Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen.
    (2. Timoteovi 4,17-18)
  • Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
    (Lukáš 18,14b)

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden (21. – 27. října)“

Modlitby 42. týden (14. – 21. října)

zvonicka_olesniceTu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.

Genesis 32,29

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.

2. Timoteovi 3,14

Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“

Lukáš 18,7-8

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden (14. – 21. října)“

Zasloužili členové, nebo neužiteční služebníci?

Homilie o 27. neděli v mezidobí v Liberci 6. října 2013,
Ekumenický lekcionář cyklu C: Abk 1,1-4.2,1-4; 2Tm 1,1-14; Lk 17,5-10

Z proroka Abakuka se příliš v lekcionářích nečte. Je to velmi zvláštní kniha, je dobré si ji přečíst jako celek (má jen 3 kapitoly). Přesto i na tom krátkém úryvku ze začátku této knihy, který dnes zazněl, se dá ukázat mnohé, co nás provází, když čteme Písmo. Existují totiž dva zcela legitimní přístupy ke čtení Písma. První je adaptace na vypravěče – na jeho dobu, jeho situaci a prostředí. Když se o tohle biblisté pokoušeli u Abakuka, naráželi především na to, že kromě textu proroctví o něm vlastně vůbec nic není známo. A tak vznikly různé teorie o jeho proroctví. Pokračovat ve čtení „Zasloužili členové, nebo neužiteční služebníci?“