K „dušičkám“

Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Žalm 46, 2

Milá sestro, milý bratře, milí přátelé, nastalo období podzimu, kdy příroda hýří nekonečnou záplavou barev, jsou nám dopřány poslední teplé paprsky slunka pro příjemné výlety, je ukončena sklizeň a příroda se připravuje na zimu, děti začaly chodit znovu do školy a také se pomalu blíží první listopadové dny.

1. listopadu si připomínáme den Mučedníků a svědků Páně a 2. listopadu Památku zesnulých. V den Památky zesnulých vzpomínáme na své blízké zesnulé, rodinné příslušníky, přátele a známé. Chodíme na hřbitovy a se vzpomínkou v srdci klademe na místa odpočinku nádherné květiny a zapalujeme svíčky. Nad zapálenou svíčkou si v myšlenkách vybavujeme ty krásné a nezapomenutelné chvíle, kdy jsme mohli být s ním nebo s nimi. Vybavuje se nám tvář milovaného, jeho úsměv, poslední chvíle, kdy byl ještě živý nablízku, slova, kterými pomohl, povzbudil nebo jenom řekl, jak nás má moc rád. V tyto okamžiky na rty nám přichází i modlitby. Modlíme se za jejich spočinutí v Boží náruči v blízkosti Ježíše Krista s vděčností za Jeho oběť pro nás na kříži a s nadějí ve vzkříšení.

Tyto naše blízké si připomeneme při
POBOŽNOSTI SE VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,
která se bude konat
VE STŘEDU 29. ŘÍJNA 2008
v 18,30 HOD. v kostele Krista Spasitele ve Frýdlantě

Jak je v naší církvi zvykem, při této pobožnosti čteme jména našich zesnulých. Tato jména je možné napsat předem na kartičku (obětinku) a donést tuto kartičku do farní kanceláře nebo ji zaslat poštou nebo zaslat jenom přání přečíst jméno drahého zesnulého formou sms nebo e-mailem na standardní kontakty náboženské obce.

Naživu nás udržuje víra

Kázání o 1. neděli po Velikonocích, lekcionář „Pokání a obnova církve“

Velikonoční svátky máme za sebou, dobu postní jakbysmet. Prožíváme relativně klidné období, v němž se dle liturgického kalendáře „až tak moc neděje“. Toto zdání je ale klamné. Stále se něco děje. Právě v klidné a pohodové době, kdy je takříkajíc po všem, může přijít událost, která radikálně změní náš život. Pokračovat ve čtení „Naživu nás udržuje víra“

Hlad

Kázání o 4. neděli po Zjevení Páně, lekcionář „Pokání a obnova církve“

Jsme nasyceni, ale hladovíme. Máme co pít, ale žízníme. Čímpak to asi je?

S prázdným žaludkem se dlouho žít nedá. To nám potvrdí každý bezdomovec a všichni hladoví tohoto světa. Zvláštní je, že i my, kteří nouzí netrpíme, pociťujeme někdy hlad a od toho hladu nám nepomůže ani vrchovatý nákupní vozík z obchoďáku. S prázdným žaludkem se opravdu nedá žít, ale plný žaludek také není všechno. Pokračovat ve čtení „Hlad“

Oslav mě u sebe, Otče…

Kázání o 2. neděli postní, lekcionář „Pokání a obnova církve“

Otázka, zda existuje Bůh, neměla pro žida starozákonní doby žádný smysl. Jeho život byl zcela zakořeněn ve vztahu k Bohu. Vnějším vyjádřením tohoto postoje byla modlitba. V tzv. „velekněžské“ modlitbě Ježíšově je zmíněno vše, co učinil, co dělá a má v plánu uskutečnit Bůh Otec. Její úvod, který nechává do druhé neděle postní zaznít letošní kazatelský plán, sice nerespektuje tradiční rozdělení Ježíšovy velekněžské řeči na tři části blízké oddílům modlitby obsažené v prvokřesťanském spisu Didaché – zaznívá jen prvá pasáž, v níž se Ježíš obrací k Bohu se zřetelem na sebe (v. 1-5) a část druhého oddílu, ve kterém se hovoří o apoštolech (v. 6-8) – ale i těchto osm veršů bohatě postačuje k přiblížení Božího spasitelského plánu: Ježíš ze své věčnosti vstoupil do časnosti, aby každému dal možnost dojít tam, kam se on, po skončení svého poslání, vrátil. Kdo užije této záchranné možnosti, kdo se otevře Božímu zjevení a uvěří, že Ježíš je Božím vyslancem, a kdo zachová své nebeské příbuzenství (Boží moc není despotickou vládou), ten na soud nepřijde, nýbrž přejde svou smrtí do života na výsluní Spasitelovy slávy. Pokračovat ve čtení „Oslav mě u sebe, Otče…“

Služebník a svědek Kristův

Kázání na druhou neděli po Zjevení Páně, lekcionář „Pokání a obnova církve“

Vánoce skončily a nám nezbývá než vymést vývěsní skříňky na našich sborech a farách, vyměnit obrázky a ve sborových výkazech zúčtovat se starým rokem. Písmo ale připomíná, že konec je jen zdánlivý, že betlémské slovo o světle a teple Boží milosti volá člověka, že Kristus se nám proto zjevil, aby nás učinil svými služebníky a svědky. Čteme tedy v Janově evangeliu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ Slovo se stalo tělem, aby nás přivedlo zpět k Bohu, přes všechny naše výhrady a předsudky. Pokračovat ve čtení „Služebník a svědek Kristův“

Promluva u vánočního stromu

Vážení přátelé, letošní adventní období je kratší, neboť poslední čtvrtá adventní neděle vyjde na Štědrý den, takže za týden touto dobou se již budete chystat zasednout ke štědrovečerní tabuli. Dnešní adventní setkání na tomto místě je tedy letos poslední, a tak bych se rád s vámi zamyslel nad přáním, které v blízkosti Vánoc často zaznívá. Mnozí si v těchto chvílích přejí bohatého Ježíška. Asi není potřeba vysvětlovat, že tím myslí především bohatou vánoční nadílku pod stromečkem. Pokračovat ve čtení „Promluva u vánočního stromu“

Nesetrvávej ve svém hněvu

Kázání o 2. neděli adventní, lekcionář „Pokání a obnova církve“

Kněz Zachariáš, spravedlivý a bezúhonný, oněměl po rozhovoru s Božím poslem v chrámu, když zapochyboval o ohlášené Boží milosti (pak už „neměl co říct“, pak už musel jen čekat). Ale po narození syna, když již smí otevřít ústa, zpívá chválu svému Bohu. Zpívá o Spasiteli, který přichází. Zpívá o záchraně lidu z rukou veškerých nepřátel, o smlouvě s Abrahamem, o Boží věrnosti. Chválí Boha a uvědomuje si, že on je zdroj všeho dobrého, co lze prožít. Chválí Boha a chápe, že dítě, které mu bylo ve stáří dáno, není dítě pro něj, ale pro Boha. Že přišlo na svět s úkolem prorocky připravit cestu zaslíbenému Mesiáši, Vycházejícímu z výsosti. Ten má přijít jako záchrana ze tmy a stínu smrti a přivést lidi na cestu pokoje. Stín smrti je neoddělitelným rubem našeho bytí. Smrt jej vrhá po celou dobu našeho života – nemocemi těla počínajíc, pošramocenou duší pokračujíc, pokaženými vztahy nekončíc. Pokračovat ve čtení „Nesetrvávej ve svém hněvu“

Připravte cestu Páně

Kázání o 1. neděli adventní, lekcionář „Pokání a obnova církve“

První adventní nedělí vstupujeme do nového církevního roku a tradičně nás obdobím adventní přípravy provází postava proroka Jana Křtitele připravujícího cestu Páně a vybízejícího nás k témuž. Svědectví o Janu Křtiteli k nám tuto neděli zaznívá z Lukášova evangelia, a tak jistě stojí za pozornost, co tento evangelista zdůrazňuje ve srovnání s ostatními. Vtom základním je samozřejmě shoda. Je to výzva k pokání – obrácení a křest na odpuštění hříchů i odkaz na slova proroka Izajáše. Pokračovat ve čtení „Připravte cestu Páně“

Malý velký muž

Kázání o 24. neděli po Duchu sv., ekumenický lekcionář cyklu C

Je mi sympatický ten vzrůstem malý, velmi bohatý, svým okolím neoblíbený, hříšný celník Zacheus. Celníci bývali odjakživa z mnohých důvodů neoblíbení. Tak i na Zachea ukazovali jeho spoluobčané: Hříšný člověk! Asi byl opravdu hříšný, třeba coby celník zbohatl nečistým způsobem. Možná mu jeho bohatství záviděli. Byl také malého vzrůstu. Byl možná bohatý, ale lidsky osamělý. Kdo by s takovým zbohatlým prťavcem kamarádil! Když do Jericha přišel Ježíš, ten malý mužík by na něj přes dav zvědavců neviděl. Věděl si však rady. Nedbal možného posměchu davu a vylezl na strom. Tolik jej chtěl vidět! Je otázkou, proč jej chtěl vidět. Možná jen z pouhé zvědavosti, jako ostatní. Pokračovat ve čtení „Malý velký muž“

I my jsme zvání ke svobodě

Kázání o 22. neděli po Duchu sv., ekumenický lekcionář cyklu C

To slovo Janova evangelia, které je nám kazatelským plánem naší církve doporučeno na den velikého svátku naší země, 28. říjen, v němž si připomínáme zrození svého svobodného státu po první světové válce, je možné slyšet i při některých jiných, také významných příležitostech. Např. v den světové reformace, který je také připomínán v tomto říjnovém čase. Možná, že bychom toto slovo mohli zaslechnout i při příležitosti dnů, ve kterých si připomínáme po nových dnech a létech své nesvobody její znovunabytí po druhé světové válce. A možná, že by nám zaznělo blízce i při připomínce nedávného darování svobody po čtyřiceti opět nesvobodných a pro mnohé bolestných rocích. Pokračovat ve čtení „I my jsme zvání ke svobodě“