Modlitby 46. týden (11. – 17. listopadu)

listiI. Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.

Malachiáš 3,19-20

II. Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu.

2. Tesalonickým 3,6-17

III. Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“

Lukáš 21,5

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden (11. – 17. listopadu)“

Mosty 2013 – Zpravodaj náboženské obce CČSH v Českém Dubu:

mosty_2013

Časopis Mosty 2013 ke stažení

„Milé sestry a milí bratři v Kristu, po roce Vás rád a srdečně zdravím prostřednictvím zpravodaje „Mosty“. A abych řekl pravdu, trochu mě leká, že už je to zase rok, co Vám takto píši. Rychle to uplynulo…“

Tato slova jste mohli číst také i vloni v úvodu tohoto zpravodaje. V tom se, myslím, u nikoho nic nezměnilo, rok se rychle otáčí nám všem a ve zmiňované rychlosti uběhnutí 365 či 366 dnů asi žádná změna není. V životě se ovšem ale stále posouváme. Během roku se toho v nás a kolem nás odehraje samozřejmě velmi mnoho. Některé změny jsou vítané, jiné už méně. Některé, jak známo, bývají překvapením, jiné změny zakoušíme jako zcela přirozené. Pokračovat ve čtení „Mosty 2013 – Zpravodaj náboženské obce CČSH v Českém Dubu:“

Slavnost světla 2013 pondělí 11. listopadu v 17 hodin více na odkazu:

martin_2013Zveme Vás na
SLAVNOST SVĚTLA
v PONDĚLÍ 11. 11. 2013 v 17 hodin.
Na zahradě Husova sboru, budeme očekávat sv. Martina na bílém koni. Setkáme se tedy s temnotou a možná i překvapením…LAMPIONOVÝM PRŮVODEM. Dojdeme na rajský dvůr johanitské komendy, kde nás bude čekat sladká odměna a pohádka „Jak na Medvědí horu napadl sníh“.
Na setkání se těší Církev československá husitská, o.s. Ještěrka, Podještědské muzeum
a RYTÍŘ MARTIN a JEHO KŮŇ.
Na odvážný souboj s temnotou nezapomeňte vzít s sebou lampion…
Tuto akci podpořilo Město Český Dub.

(Plakát na tuto akce v PDF)

Modlitby 45. týden (4. – 10. listopadu)

svickyI. Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí.

Jób19,25-27a

II. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

2. Tesalonickým 2,16-17

 

III. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina ›Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým‹. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.“

Lukáš 20,37-39

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden (4. – 10. listopadu)“

Pozvánka na revitalizační seminář

pozvanka_na_revitalizacni_seminareTímto bychom chtěli všechny z vás, kteří mají chuť diskutovat o budoucnosti naší církve a rádi by znali i názory ostatních sester a bratří ve víře, pozvat na diskusní seminář s názvem Revitalizace Církve československé husitské, který se uskuteční v Hradci Králové dne 9. listopadu 2013 od 9.30 v prostorách komplexu Královéhradecké diecéze, ve kterém se nachází také Sbor kněze Ambrože.

Na semináři se budete moci setkat a diskutovat se zajímavými hosty. Svojí účastí a úvodním slovem nás poctí také profesor politické sociologie a náš nejznámější současný filozof Václav Bělohradský.

 

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na revitalizační seminář“

Vidět sebe pravdivě

Kázání uveřejněné v ČZ 43/2013, Lk 18,9-14

Podle evangelisty Lukáše vypráví Ježíš podobenství o těch, „kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali“. Těchto spravedlivých je povícero, několik skupin samospravedlivých. Snad nejčastěji se potkáváme s lidmi, kteří odsouvají víru v Boha jako nepotřebnou a nadbytečnou. Zajímavé je, že to dělají jakoby z etických důvodů.

Pokračovat ve čtení „Vidět sebe pravdivě“

Modlitby 44. týden (28. října – 3. listopadu)

dubska_cestaI. Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Izajáš1,16-17

II. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

2. Tesalonickým 1,3

III. Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

Lukáš 19,9-10

Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden (28. října – 3. listopadu)“

Biřmování

V neděli 8. září se v našem kostelíku J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí konalo po dlouhé době biřmování. Přijel bratr patriarcha ThDr Tomáš Butta, aby posloužil touto svátostí Pavlu Šenkovi, synu naší pastorační asistentky a pilnému účastníku duchovní péče o děti i návštěvníku bohoslužeb. Kmotrem mu byl předseda rady starších Ing. Ladislav Vaněk. Po bohoslužbách účastníci poseděli v sousedním klubu na Rabštejně. Byla to radostná událost pro všechny.

Modlitby 43. týden (21. – 27. října)

hedera

  • Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem.
    (Jeremiáš 14,9b)
  • Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen.
    (2. Timoteovi 4,17-18)
  • Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
    (Lukáš 18,14b)

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden (21. – 27. října)“

Modlitby 42. týden (14. – 21. října)

zvonicka_olesniceTu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.

Genesis 32,29

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.

2. Timoteovi 3,14

Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“

Lukáš 18,7-8

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden (14. – 21. října)“