Modlitby 50. týden (9. – 15. prosince)

drevoI. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“

Izajáš 35,3-4

II. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.

Jakubův 5,7-8

III. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících:„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

  Matouš 11,2-5

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden (9. – 15. prosince)“

Dar lásky 2013

dar_lasky

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. (2K 9,8)

Na 4. adventní neděli 22. prosince 2013
vyhlašuje
Královéhradecká diecéze
Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNOU SBÍRKU
DAR LÁSKY

určenou pro podporu práce s dětmi a mládeží

Sbírku prosím odešlete na účet DR u RB v Hradci Králové  č. 1056001066/5500 pod variabilním symbolem
02 + číslo náboženské obce

(Plakát ke stažení v PDF)

České nebe ve Velkém Vřešťově

ceske_nebe_vretovPříležitostní divadelní soubor AMBROŽ Hradec Králové uvádí hru podle předlohy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka ČESKÉ NEBE

Osoby a obsazení:

J. A. Komenský – Josef Klásek
Praotec Čech – Karel Hrubeš
Svatý Václav – Pavel Tuček
Jan Hus – Martin Chadima
K. H. Borovský – Petr Holinka
Babička – Marcela Holinková
Maršál Radecký – Tomáš Máša
M. Tyrš – Jiřina Malá

Režie: ThDr. Martin Chadim
Nápověda: Vendula Richtermocová

V sobotu 7. prosince 2013 od 17.00 ve sboru Dr. K. Farského ve Velkém Vřešťově.
Vstupné dobrovolné + jedno polínko do kamen.
U této příležitosti můžete shlédnout výtvarné práce Jiřiny Malé při ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. (Plakát ke stažení v PDF)

Modlitby 49. týden (2. – 8. prosince)

hkparkI. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.

Izajáš 11,1-2

II. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.

Římanům 15,5-6

III. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“

Matouš 3,1-3

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 49. týden (2. – 8. prosince)“

Fenomén eucharistie – pozvánka na představení knihy

fenomen_eucharistieSpolečnost RITAS, s.r.o.
ve spolupráci
s Literárně dramatickým klubem
Dialog na cestě
a
NO CČSH Karlín,
si vás dovoluje pozvat
na představení knihy
Fenomén eucharistie
(Od Starého zákona po současnost),
od ThDr. Martina Chadimy,

která vznikla za laskavého přispění firmy
SECURITAS ČR, s.r.o.

V úterý 17. prosince 2013 od 17.00.
na adrese: Vítkova 243/13, Praha – Karlín – kostel CČSH.
V adventním kulturním programu zazní Serenáta II Bohuslava Martinů v podání smyčcového tria  – L. Priester, O. Pustějovského a A. Novotné. Klub „Dialog na cestě“ vystoupí s vánoční poezií PhDr. Olgy Nytrové.
Knihu Fenomén eucharistie můžete zakoupit na místě, nebo objednat na adrese: knihy.ritas@gmail.com
Cena: 129 Kč, pro studenty za 110 Kč
Dodání:

  • balík české pošty (poštovné dle velikosti zásilky, vychází z ceníku české pošty)
  • Osobní odběr – Praha 9, Pod Pekárnami 161/7 (jiné místo po předchozí domluvě na tel.: 725 150 652)

Plakát ke stažení v PDF

 

Podaná rukavice – humanitární sbírka Plzeňské diecéze

podana_rukavicePlzeňská diecéze CČSH vyhlašuje druhý ročník humanitární sbírky rukavic, šál a čepic.
V loňském roce jsme prostřednictvím azylových domů a Armády spásy ČR rozdělili několik set párů rukavic. Velký ohlas a především váš zájem nás přesvědčil o tom, abychom sbírku v letošním roce zopakovali. Tentokrát je rozšířena ještě o šály a čepice.
Pokud chcete přispět do této sbírky, pak prosím zašlete nebo doneste váš dar (čepice, rukavice, šály) na adresu Plzeňská diecéze CČSH, Husova 1, 301 24 Plzeň. Uvítáme také pokud se zapojí celé farnosti a sbory i dalších církví. Sbírka potrvá až do konce tohoto roku.
Děkujeme vám za pomoc.

Citováno z webu Plzeňské diecéze

Modlitby 48. týden (25. listopadu – 1. prosince)

jabkaI. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“

Izajáš 2,3

II. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti,….

Římanům 13,12-13

III. Ježíš řekl svým učedníkům: „O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.

Matouš 24,36-39

Pokračovat ve čtení „Modlitby 48. týden (25. listopadu – 1. prosince)“

Pozvání do ticha

1824_pozvani_do_ticha-obalka-malaNová kniha brněnského biskupa Juraje Jordána Dovaly – k dispozici v Karmelitánském knihkupectví.

Proč Pozvání do ticha? Protože ticho léčí a uzdravuje, ticho dává člověku sílu, ticho poskytuje překvapivé odpovědi, ticho je ozvěnou Božího hlasu a toliko ticho noří naši mysl do Božího tajemství.
Tuto knížku příběhů a podobenství jsem začal psát ještě v roce 1995, kdy jsem pracoval v Negevské poušti (Izrael). Byl to pro mne čas bohatý na modlitby a meditace. V poušti jsem zažil skutečné a nepopsatelné ticho. Jeho vůni a barvu jsem se pak pokusil přenést do příběhů. Vedle ticha v nich samozřejmě nesmí chybět ani humor a dobrá nálada, laskavost a občas i kamarádské pošťouchnutí. Přijměte tedy Pozvání do ticha. Vždyť za všemi našimi slovy a myšlenkami se rozprostírá oblast, ve které my už jen mlčíme a promlouvá On.
(autor)

Pozvání do ticha je knihou krásných a hlubokých meditací o závažných tématech lidského i společenského života, které odkazují ke zdroji světla a smyslu života. Čtenář rozpozná prastarý žánr apoftegmat – krátkých příběhů či myšlenek, v nichž mniši prvních generací vyjadřovali to podstatné pro svůj lidský a křesťanský život… Knížka těchto příběhů, úvah a meditací pootevírá dveře ticha a zve nás do jeho strhujícího prostoru.
(z úvodu Václava Ventury)

anotace citované z www.ikarmel.cz

Jsem jako popelnice. Lidi do mě hází věci, co nechtějí, říká farář

Rozhovor převzatý z MF Dnes; příloha Liberecký, sobota 9. 11. 2013,
elektronicky k shlédnutí na http://liberec.idnes.cz/rozhovor-s-knezem-z-valdic-d0a-/liberec-zpravy.aspx?c=A131109_1997974_liberec-zpravy_kol

Liberecký hejtman před časem ocenil největší osobnosti kraje. Byl mezi nimi i sedmašedesátiletý Aleš Jaluška, kněz Československé církve husitské v Lomnici nad Popelkou a vězeňský kaplan ve Valdicích. Mezi nejhoršími zločinci strávil čtyřiadvacet let a s některými i bydlel. Netypický kněz projel stopem i muslimské země.

„Drtivá většina vrahů vraždu odsuzuje a hodně z nich by za ni dávalo provaz,“ říká vězeňský kaplan z Valtic Aleš Jaluška.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA

Pokračovat ve čtení „Jsem jako popelnice. Lidi do mě hází věci, co nechtějí, říká farář“