Modlitby 40. týden (30. září – 6. října)

travaDoléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno.

Abakuk 1,3b,4

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2. Timoteovi 1,7

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ›Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře‹, a ona by vás poslechla.

Lukáš 17,5-6

Pokračovat ve čtení „Modlitby 40. týden (30. září – 6. října)“

Rozhlasová bohoslužba z Hradce

IMG_0011V neděli 22. září 2013 byla bohoslužba ze Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové přenášena a zaznamenávána Českým rozhlasem 2 – Praha. Liturgii vedl královéhradecký biskup Mgr. Pavel Pechanec, spolu s ním sloužili ThDr. Martin Chadima a místní farář Mgr. Tomáš Altman, který měl při této bohoslužbě promluvu. Záznam bohoslužby si můžete poslechnout v rozhlasovém archivu.

Vzácná návštěva v Rychnově nad Kněžnou

butta_rychnovThDr. Tomáš Butta, Th. D., VIII. biskup­ patriarcha Církve československé husitské, sloužil v neděli 7. září v rychnovském Husově sboru spolu s místní farářkou Mgr. Alenou Naimanovou bohoslužbu spojenou s biřmováním. Připomeňme, že v listopadu 2009 tu patriarcha vedl slavnostní bohoslužbu u příležitosti 70. výročí prvních bohoslužeb, konaných 12. listopadu 1939 v této tehdy nově zakoupené budově, když už předtím – 5. a 6. července 1939 – visel na této budově husitský prapor bílý s červeným kalichem. Výjimečnost bohoslužby v roce 2009 spočívala i v tom, že při ní byl používán vzácný kalich z roku 1868 s kamenem z Kostnice a nápisem „Uč nás, mistře, v pravdě žíti, pro ni mříti“, věnovaný kdysi náboženské obci vamberské. Pokračovat ve čtení „Vzácná návštěva v Rychnově nad Kněžnou“

Tomáš Butta byl znovu zvolen patriarchou

galerie-1Patriarchou Církve československé husitské na fukční období let 2013 – 2020 byl na sněmu konaném dne 21. září 2013 v Praze – Dejvicích zvolen dosavadní patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Z kandidátů, kteří vzešli z platného vyhledávacího řízení, tři (Daniel Majer, Jan Kozler a Jan Hradil) kandidaturu odmítli. Sněm se při schvalování jednacího řádu usnesl, že ke zvolení patriarchy je nutná nadpoloviční většina platných hlasů všech registrovaných členů sněmu, což v případě tohoto zasedání sněmu činilo 206 hlasů. V prvním kole voleb bylo odevzdáno celkem 367 hlasovacích lístků. Z toho 362 hlasovacích lístků bylo platných, 5 neplatných, 99 lístků bylo odevzdáno prázdných. Tomáš Butta obdržel celkem 263 hlasů (tj. 71 % hlasů).

Modlitby 39. týden (23. – 29. září)

trava_u_moreBěda bezstarostným na Sijónu! Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy…

Amos 6,1a, 4

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1.Timoteovi 6,11b-12

Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.

Lukáš 16,31

Pokračovat ve čtení „Modlitby 39. týden (23. – 29. září)“

Mladí na Sněžce

snezkaPříjemné letní počasí, přátelská atmosféra a dobré ubytování na trutnovské faře. Tak by se dalo snadno shrnout krátké víkendové setkání několika mladých členů naší církve v Trutnově mezi 9. a 11. srpnem. Účastníci z královéhradecké, plzeňské a pražské diecéze byli předem obeznámeni s hlavním cílem společného setkání – zdoláním nejvyššího vrcholu ČR. Samotný sobotní výstup k vrcholu nebyl nijak zvlášť náročný, navíc díky dobré viditelnosti poskytoval krásný výhled do širokého okolí. Sestup přinesl také dnes vskutku jedinečný pohled na Sněžku bez lanovky, neboť stará lanovka je již odstraněna a nová ještě nestojí. Celý den zakončilo milé večerní posezení v zahradě fary. Nedělní ráno zpestřila krátká procházka historickým centrem města, následovala bohoslužba v trutnovském sboru a postupný odjezd všech zúčastněných. Celá víkendová akce by se dala spatřovat jako odraz zájmu mladých členů církve o společné setkávání na celocírkevní úrovni, kterého je rozhodně stále zapotřebí.

Převzato z ČZ 37/2013

O ztracené ovci

Kázání uveřejněné v ČZ 37/2013; 17. neděle po Duchu sv.; Lk 15,1-10

Hřích má tisíce podob, ale vždy je to jen další variace na téma prvotního hříchu. člověk stále nevěří na velikost Božího daru a stále hledá štěstí jinde. Izrael na cestě pouští také zaváhal a chtěl být jako jiné národy – chtěl mít viditelné božstvo, aby si jeho přítomnost mohl ověřit. To byl velký hřích nevíry v Hospodina. Pokračovat ve čtení „O ztracené ovci“

Modlitby 38. týden (16. – 22. září)

broukPřísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.

Amos 8,7

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby a přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

1.Timoteovi 2,1

Pán pochválil toho nepoctivé správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla… Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Lukáš 16,8 a 13

Pokračovat ve čtení „Modlitby 38. týden (16. – 22. září)“

Modlitby 37. týden (9. – 15. září)

divna_plazKdyž lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždili se k Áronovi a naléhali na něho: „Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.

Exodus 32, 1

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl před tím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám.

1.Timoteovi 1,12-13

Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.

Lukáš 15,10

Pokračovat ve čtení „Modlitby 37. týden (9. – 15. září)“

Poděkování a pozvání do Přepeř

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV náboženské obci Přepeře u Turnova byla v Husově sboru vyměněna okna. Stará už dosloužila a nevyplatilo by se je jakkoliv zlepšovat novým nátěrem. Finance pro výměnu oken byly schváleny a poskytnuty prostřednictvím starosty Ing. L. Sajdla, kterému patří poděkování. Rozhodující iniciativu převzaly sestry M. Hobelantová a Z. Kratzerová, za což jim rada starších vyjadřuje také upřímné poděkování. Současně zveme všechny domácí, přespolní i návštěvníky obce ležící na okraji Českého ráje k pravidelným bohoslužbám, které se konají každou neděli od 10 hodin.