Modlitby 39. týden (23. – 29. září)

trava_u_moreBěda bezstarostným na Sijónu! Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy…

Amos 6,1a, 4

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1.Timoteovi 6,11b-12

Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.

Lukáš 16,31

Pokračovat ve čtení „Modlitby 39. týden (23. – 29. září)“

Mladí na Sněžce

snezkaPříjemné letní počasí, přátelská atmosféra a dobré ubytování na trutnovské faře. Tak by se dalo snadno shrnout krátké víkendové setkání několika mladých členů naší církve v Trutnově mezi 9. a 11. srpnem. Účastníci z královéhradecké, plzeňské a pražské diecéze byli předem obeznámeni s hlavním cílem společného setkání – zdoláním nejvyššího vrcholu ČR. Samotný sobotní výstup k vrcholu nebyl nijak zvlášť náročný, navíc díky dobré viditelnosti poskytoval krásný výhled do širokého okolí. Sestup přinesl také dnes vskutku jedinečný pohled na Sněžku bez lanovky, neboť stará lanovka je již odstraněna a nová ještě nestojí. Celý den zakončilo milé večerní posezení v zahradě fary. Nedělní ráno zpestřila krátká procházka historickým centrem města, následovala bohoslužba v trutnovském sboru a postupný odjezd všech zúčastněných. Celá víkendová akce by se dala spatřovat jako odraz zájmu mladých členů církve o společné setkávání na celocírkevní úrovni, kterého je rozhodně stále zapotřebí.

Převzato z ČZ 37/2013

O ztracené ovci

Kázání uveřejněné v ČZ 37/2013; 17. neděle po Duchu sv.; Lk 15,1-10

Hřích má tisíce podob, ale vždy je to jen další variace na téma prvotního hříchu. člověk stále nevěří na velikost Božího daru a stále hledá štěstí jinde. Izrael na cestě pouští také zaváhal a chtěl být jako jiné národy – chtěl mít viditelné božstvo, aby si jeho přítomnost mohl ověřit. To byl velký hřích nevíry v Hospodina. Pokračovat ve čtení „O ztracené ovci“

Modlitby 38. týden (16. – 22. září)

broukPřísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.

Amos 8,7

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby a přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

1.Timoteovi 2,1

Pán pochválil toho nepoctivé správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla… Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Lukáš 16,8 a 13

Pokračovat ve čtení „Modlitby 38. týden (16. – 22. září)“

Modlitby 37. týden (9. – 15. září)

divna_plazKdyž lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždili se k Áronovi a naléhali na něho: „Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.

Exodus 32, 1

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl před tím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám.

1.Timoteovi 1,12-13

Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.

Lukáš 15,10

Pokračovat ve čtení „Modlitby 37. týden (9. – 15. září)“

Poděkování a pozvání do Přepeř

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV náboženské obci Přepeře u Turnova byla v Husově sboru vyměněna okna. Stará už dosloužila a nevyplatilo by se je jakkoliv zlepšovat novým nátěrem. Finance pro výměnu oken byly schváleny a poskytnuty prostřednictvím starosty Ing. L. Sajdla, kterému patří poděkování. Rozhodující iniciativu převzaly sestry M. Hobelantová a Z. Kratzerová, za což jim rada starších vyjadřuje také upřímné poděkování. Současně zveme všechny domácí, přespolní i návštěvníky obce ležící na okraji Českého ráje k pravidelným bohoslužbám, které se konají každou neděli od 10 hodin.

Výzva brněnského biskupa

Milé sestry a bratia,
v čase, keď je naša cirkev zmietaná internými problémami, blíži sa voľba patriarchu a vedú sa zákopové žabo­-myšie vojny, v Sýrii umierajú ľudia. Prosím, pridajte sa k výzve pápeža Františka, rímskeho biskupa, každý ako môže…
Duchovných prosím, aby v nedeľu 8. 9. počas bohoslužieb zaradili modlitby za mier v Sýrii.
Nech Boh žehná obyvateľov Sýrie, stojí im nablízku a daruje im mier.
Kristov pokoj, svetlo a mier všetkým národom…

Juraj J. Dovala, brněnský biskup CČSH

Pokračovat ve čtení „Výzva brněnského biskupa“

Kdo se povyšuje, bude ponížen…

Kázání uveřejněné v ČZ 35/2013; 15. neděle po Duchu svatém (1. září 2013); Lk 14,1.7-14

Pán Ježíš nikdy nepromlouvá ke svým učedníkům a posluchačům nadarmo. Ví, jak lidé smýšlejí. Na každém místě, kam přijde se setkává s takovými lidmi, kteří mají rádi prvenství ve všem a všude. Tedy celý jejich život je protkán myšlenkou, že jinak nemohou v tomto světě existovat. Někomu se zdá být docela přirozené, že člověk touží vždy po prvním místě. Vždyť postavení na prvém místě přináší člověku mnoho výhod. Všichni k němu vzhlížejí, dostává se mu více nežli těm, kteří jsou opodál, projevuje se mu větší úcta nežli druhým, prostě je to osoba v lidských očích na vrcholu všech hodnot. Ale toto prvenství má také své zápory, které si mnoho lidí neuvědomí. Takový člověk je jako bleskosvod, do jehož špice udeří blesk. Pokračovat ve čtení „Kdo se povyšuje, bude ponížen…“

Novinka z partnerské obce

1.září jsme s br.předsedou V.Jarešem byli přítomni instalaci nového faráře naší partnerské obce.Těšíme se na další spolupráci.Alena Naimanová
Partnerská obec Schoenfeld-Weissig 1.9.2013

V neděli 1. září 2013 byli ve Weissigu přítomni instalaci nového faráře (Wilfrieda Fritsche) předseda rady starších NO Rychnov nad Kněžnou V. Jareš a farářka A. Naimanová.

Těšíme se na pokračování naší spolupráce.

Modlitby 36. týden (2. – 8. září)

bozi_muka„Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se;“

Deuteronomium 30,15-16

„Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.“

Filomenovi 6

„Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“

Lukáš 14,27

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden (2. – 8. září)“