Připomenutí Husova odkazu ve Vamberku

Každým rokem na svátek Mistra Jana Husa se koná před Husovým pomníkem ve Vamberku (náboženská obec Rychnov nad Kněžnou) pobožnost. Také letos se sešlo několik účastníků k připomenutí Husova odkazu. Ceníme si také zájmu a podpory města Vamberk.

Foto č. 2: Vamberk, 6. 7. 2013 – po pobožnosti před pomníkem Mistra Jana Husa: Ing. Ladislav Vaněk, předseda rst v Kostelci nad Orlicí, farářka Alena Naimanová, Václav Jareš, předseda rst v Rychnově nad Kněžnou.

Setkání žen 3 zemí ve Wittenbergu

Ve dnech 19. – 23. června se sešly v Lutherově městě Wittenbergu ženy z lutherské saské evangelické církve, z polské lutherské a reformované církve a sestry z naší církve (farářky Salfická, Zejdová, Naimanová a sestra Tučková z Červeného Kostelce. Téma bylo: Žena a reformace. Zatímco sestry z Německa a Polska mluvily o své (světové) reformaci, my jsme jim připomněly první (českou) reformaci. Na obrázku jsme jako husitské ženy, které předávají poselství z Husovy Dcerky. Sestra Naimanová pak kázala v zámeckém kostele (kam Luther přibil svých 95 tezí – výtek církvi). Příští setkání bude v roce 2014 ve Varšavě.

Modlitby 28. týden (8. – 14. července 2013)

„Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený… Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.“

(Deuteronomium 30, 11 a 14)

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích.“

(Koloským 1,2b-5a)

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí  a  miluj svého bližního jako sám sebe.“

(Lukáš 10,27)

  1. Prosíme za všechny, kteří jsou na cestách, prožívají chvíle mimo svůj domov a místa která důvěrně znají. Prosíme, aby všude nacházeli svědectví o Tvé laskavé náruči a v pestrosti světa nacházeli osvěžení, povzbuzení a posilu do chvil a okamžiků všedních…
  2. Prosíme za ty, kteří tráví tyto letní dny v nemocnicích, ústavech a nachází prázdnotu a vytržení ze svého života, bezmoc, únavu a velkou nejistotu. Dávej se jim poznat jako mocný Utěšitel, podpírej je svou milostí, dodávej odvahu tam, kde všechna lidská slova jsou chabá a hloupá…
  3. Prosíme za naše náboženské obce a zvláště za ty, které v naší diecézi zakouší změnu ve službě: Dobruška, Hradec Králové, Litomyšl, Vrchlabí… Prosíme dosavadní sestry a bratry ve službě i za ty nové, abys je i nadále, Pane, podpíral a směřoval k sobě. Prosíme za všechny sestry a bratry, které se změna dotýká, aby se dokázali především opírat o Tebe, Skálo věků…

Pouť pro pravdu s Mistrem Janem

Zveme na putování broumovskou krajinou s připomínkou M. J. Husa.

Zahájení 6. července 2013 v 9.30 zahájení v modlitebně v Husově sboru ve Velké Vsi;
sedmero zastavení (ve městě a pak v přírodě) s Husovými výzvami, písněmi a modlitbami;
asi devítikilometrová trasa Jiráskovou cestou pod Broumovské stěny až k jetřichovské křižovatce odkud odjezd autobusem, občerstvení v restauraci Amerika.

(RST)

Důvěra v Hospodina se odráží i v drobnostech života

Kázání biskupa Pavla Pechance ve Škodějově 15. června 2013,IMG_2940
Matouš 25,14-29, Podobenství o hřivnách

Milé sestry, milí bratři v Kristu,
naše setkání si klade za cíl, tak jako každý rok, vyjádřit úctu památce a dílu našeho prvního patriarchy Dr. Karla Farského. Scházíme se tedy v jeho rodišti. Cítíme, že si potřebujeme v církvi uvědomit vděčnost, naplnění a radost z hřiven, které bratr Karel Farský získal pro našeho Pána.

Víme o jeho hřivnách, jsme do určité míry součástí toho, oč usiloval a vedl zápas života. Pokračovat ve čtení „Důvěra v Hospodina se odráží i v drobnostech života“

Škodějov 2013

IMG_3116Duchovní a věřící nejen libereckého vikariátu se v sobotu 16. června 2013 sešli ve Škodějově u Semil na tradiční bohoslužbě pod širým nebem u památníku Dr. Karla Farského, prvního patriarchy CČS. Bohoslužbu vedl Mgr. Pavel Pechanec, biskup královéhradecký, společně s emeritním biskupem Štěpánem Kláskem a duchovními královéhradecké diecéze. Přinášíme fotoreportáž ze slavnostní bohoslužby. Pokračovat ve čtení „Škodějov 2013“

Vítání prázdnin v Žamberku

zamberkV náboženské obci v Žamberku se pořád něco děje. Nezůstáváme jen u nedělních bohoslužeb. I letos jsme kromě koncertů, biblických hodin a přednášek tradičně na farní zahradě uvítali prázdniny opékáním špekáčků. Mezi třiceti pěti účastníky byly zastoupeny všechny generace. Od roční Sofie přes předškoláky, školáky, dvacátníky, třicátníky až po babičky a jednu prababičku. Zazněla i country hudba. Při bohoslužbě k uctění památky M. J. Husa jsme přijímali dalšího člena do církve. Hospodine, děkujeme za všechno přiznávání a prosíme, žehnej naší další práci.

Radostné jubileum v diakonickém středisku „Domov u Spasitele“ ve Frýdlantu v Čechách. Díky, hrdost i naděje do příštích let

P1080410 [1200x1200 96 dpi]Radostné úsměvy seniorů provázely celý den oslav a byly tak zaslouženou odměnou pro ty, kteří Domov u Spasitele před dvaceti lety vybudovali i pro ty, kteří v tomto úsilí po celých 20. let pokračovali. Poděkování Hospodinu i vzpomínky na uplynulé roky a setkání s přáteli, výstava i vystoupení dětí a hudebníků společně vytvořilo mozaiku tohoto jubilea. Pokračovat ve čtení „Radostné jubileum v diakonickém středisku „Domov u Spasitele“ ve Frýdlantu v Čechách. Díky, hrdost i naděje do příštích let“

Sbírka Diakonie a misie CČSH pro postižené povodněmi

Číslo účtu Diakonie a misie Církve československé husitské:
164298309/0800
variabilní symbol: 0603

Diakonie a misie Církve československé husitské vyhlašuje sbírku pro postižené povodněmi. Přispívat můžete na účet DM CČSH 164298309/0800 pod variabilním symbolem 0603. Vedení DM CČSH zároveň doporučuje, aby výtěžek nedělních sbírek při bohoslužbách v náboženských obcích CČSH dne 9. června 2013 byl určen rovněž na tento účel. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Pomoc potřebným také nabízí rekreační zařízení Betlém v Janských Lázních (tel. 724 358 917)

Další možnosti pomoci potřebným:

Člověk v tísni: http://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci
Diakonie CČE: http://www.diakonie.cz/povodne-2013-chci-se-zapojit-chci-pomoci/
Adra: http://www.adra.cz/novinky/id/adra-otevira-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-v-zatopenych-oblastech