Modlitby 36. týden (2. – 8. září)

bozi_muka„Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se;“

Deuteronomium 30,15-16

„Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.“

Filomenovi 6

„Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“

Lukáš 14,27

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden (2. – 8. září)“

Pastýřský list biskupů CČSH k volbě patriarchy

„Ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“
(L 22,42)

Sestry a bratři!
My, biskupové Církve československé husitské, k vám chceme promluvit v tuto chvíli, v době, kdy se připravujeme k volbě patriarchy.

Chceme vás, naše bratry a naše sestry, požádat o modlitby. My všichni si dnes připomínejme především Kristova slova na Olivetské hoře: „Ne má, ale Tvá vůle se staň.Pokračovat ve čtení „Pastýřský list biskupů CČSH k volbě patriarchy“

Modlitby 35. týden (26. srpna – 1. září)

lavicka„Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem.“

Sírachovec 10,12

„Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.“

Židům 13,1

 „Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: › Uvolni mu své místo! ‹ a ty pak musíš s hanbou dozadu.“

Lukáš 14,7-9

Pokračovat ve čtení „Modlitby 35. týden (26. srpna – 1. září)“

Evropský den židovské kultury v Hořicích

Církev československá husitská, Město Hořice a hořické muzeum si vás dovolují pozvat na tradiční oslavu Evropského dne židovské kultury, která se koná pod záštitou starosty města, pana Ivana Doležala.

Evropský den židovské kultury se koná 1. září 2013.

V hořické synagoze od 14.00 bude sloužena ekumenická bohoslužba. Od 15.30 Koncert následuje židovských hebrejských a sefardských písní v podání D. Krausnové (zpěv a flétna) a E. Godovské (klavír).

Oficiální pozvánka (plakát) ke stažení v PDF.

Modlitby 34. týden (19. – 25. srpna)

strom_v_poli„Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošný, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu…“

Izajáš 58,13-14a

„Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se mu líbí, s bázní a úctou.“

Židům 12,28

„Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal.“

Lukáš 13,17

Pokračovat ve čtení „Modlitby 34. týden (19. – 25. srpna)“

Setkání duchovních Královéhradecké diecéze CČSH

neviditelny_capRadujete se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“

Filipským 4,4-6

Milé sestry, milý bratři v Kristu, z téhle fotky jsem měl velkou radost. Ulovil jsem ji v blízkosti jednoho kostela a měl starost, aby bylo vše lépe vidět. Bohužel jacísi kluci na kolech se zrovna zastavili opodál a cosi na sebe pokřikovali.

Než jsem stačil lépe zamířit, kouzlo okamžiku bylo pryč.

Není to moc vidět, ale na tom smrku stojí čáp. Křik jej vylekal, zvedl křídla a už jsem jej neviděl. Prý je v Česku asi 2000 čápů, nevím ovšem, kdy zas nějakého u kostela uvidím na stromě.

Proč Vám to píši? Jak víte, v září bychom měli volit patriarchu. Měl by to být jeden bratr či sestra. Jak tušíme, bude to zřejmě „podivný lov“ a bude asi spojen i s různým křikem a zmatkem. Bude nejspíš nutné se na to připravit a mnohé spolu probrat…

Proto bych Vás chtěl pozvat do Hradce Králové v pátek 30. srpna 2013 od 9 hodin k  Setkání duchovních CČSH královéhradecké diecéze. Pokračovat ve čtení „Setkání duchovních Královéhradecké diecéze CČSH“

Podobenství o věrnosti služebníků

Kázání uveřejněné v ČZ 32/2013; 12. neděle po Duchu sv.; Lk 12,42-48

Ježíš mluví v podobenství. V narážkách, v náznacích, prostřednictvím symbolů, kterým rozuměli i ti nejprostší. V našem podobenství se mluví o jakémsi pánu, který pověřil svého služebníka správou svého majetku či svého domu. Běda správci, který zneužije svého chvilkového postavení a začne bít služky a sluhy, začne se opíjet a přejídat. Ten správce, který dodržuje příkazy pána, bude pochválen. Velmi bit bude však ten služebník, který znal přesně vůli svého pána. Ten služebník, který vůli pána nezná, bude bit méně. Neboť tak se praví v našem podobenství: „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více“.

Pokračovat ve čtení „Podobenství o věrnosti služebníků“

Modlitby 33. týden (12. – 18. srpna)

kristus_v_kytce„Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. „Co je slámě do obilí?“ je výrok Hospodinův.“

Jeremiáš 23,28

„Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.“

Židům 12,1

„Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné?“

Lukáš 12,56-57

Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden (12. – 18. srpna)“

On je naše pomoc

Kázání uveřejněné v ČZ 31/2013; 11. neděle po Duchu sv.; L 12,13-21

Ježíš Kristus je požádán o službu, o kterou byli obvykle žádáni učitelé zákona – aby znalost zákona aplikovali na praktické otázky dotýkající se života. Ježíš ale odmítá být soudcem a rozhodčím tam, kde je lidské srdce zaslepeno touhou po majetku. Vidí v tom pokus, aby byl využit k dosažení majetnických cílů. Distancuje se od této pře a vypráví následující podobenství, aby ukázal, že smysl života není v tom, že člověk něco má. Jen ty hodnoty jsou hodny našeho úsilí, které nám nemůže vzít smrt. Z tohoto pohledu pak před Bohem nemáme to, co držíme křečovitě ve svých dlaních, ale to, co jsme z nich druhým dali. Pokračovat ve čtení „On je naše pomoc“

Ohlédnutí za letošní bohoslužbou na Kunětické hoře

kunkaKaždoročně se z blízkých náboženských obcí scházejí věřící naší církve na slavnostní bohoslužbu na hradě Kunětická hora. Prostředí hradu s bohatou husitskou tradicí, s kusem přírody na nádvoří obklopeném kamennými zdmi, v dohledu majestátních věží, to vše samo o sobě vyvolává slavnostní náladu, které je snadné podlehnout. Pokračovat ve čtení „Ohlédnutí za letošní bohoslužbou na Kunětické hoře“