Královéhradecká diecéze CČSH

Charitativní koncerty v Husově sboru v Pardubicích

Pardubický Husův sbor má jedno velké štěstí. Nejenom, že je v něm náboženská obec skutečně bratrsky a sestersky smýšlejících křesťanů, kteří žijí vzájemným životem a snaží se Kristovo evangelium šířit i do světského světa. Husův sbor má v Pardubicích štěstí i na obětavé, šikovné a...

Modlitby 26. týden, 26. června – 2. července 2017

2. července 2017 – 13. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jeremjáš 28, 5-9

Prorok Jeremjáš odpověděl proroku Chananjášovi za přítomnosti kněží a všeho lidu, stojícího v Hospodinově domě. Prorok Jeremjáš řekl: „Amen. Kéž tak učiní Hospodin! Kéž Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, že vrátí předměty Hospodinova domu a přivede zpět z Babylónu na toto místo všechny přesídlence. Ale poslechni toto slovo, které ohlašuji tobě i všemu lidu. Proroci, kteří byli odedávna přede mnou a před tebou, prorokovali četným zemím a proti velkým královstvím o válce a zlu a moru. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.“

I my Hospodine, toužíme po pokoji, míru a zdraví. Tušíme ale, že naplněnost všech „proroctví“ o dobru je s otazníky.

Budoucno nás někdy děsí, náš domov je pln nejistot.

Prosíme, posiluj vědomí víry, že zítřek je ve Tvých rukách. Dej, ať se nenecháme oklamat člověkem.

Letní bohoslužby opět v Klokočí

Tradičně každý rok třetí neděli v červnu začíná u pomníku M. J. Husa setkání sester a bratří z NO Turnov i z nedalekých obcí a pokračuje v dalších letních měsících. Pomník vytesaný v pískovcové skále u obce Klokočí nedaleko zříceniny hradu Rotštejn vybízí k silnému...

Koncert Patrika Kee v Hlinsku

Ve čtvrtek 15. června hostila náboženská obec v Hlinsku zajímavého zpěváka, experimentálního muzikanta Patrika Kee, který je často označován jako český Bobby McFerrin, s nímž si také osobně zaimprovizoval před šesti lety v Brně. Husův sbor se zaplnil do posledního místečka a publikum odměňovalo zpěváka...

Modlitby 25. týden, 19. – 25. června 2017

 25. června 2017 – 12. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jeremjáš 20, 10-13

Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! „Udejte ho!“ „Udáme ho!“ Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. „Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu.“ Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci, velice se budou stydět, že nebudou mít úspěch, jejich věčná hanba nebude zapomenuta. Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků.

 

Hospodine, naše vědomí a svědomí je před Tebou rozevřené, pronikáš ledvím i srdcem.

Lidé nás soudí podle rozmaru a potřeb, posouvají, aby získali představu výhod a moci.

Prosíme, zbav nás tíže, do níž nás žene člověk, vyrovnej pokřivenost lidských vah, napřim nás k novému nádechu pro Tvou chválu a zpěv.

Modlitby 24. týden, 12. – 18. června 2017

 18. června 2017 – 11. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Exodus 19, 2-8a

Izraelci přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: „Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“ Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“

Hospodine, tvrdíme, že budeme dělat všechno, cos nám uložil, ale zapomínáme a nechceme pak ani vidět, co už jsi pro nás učinil.

Záchvěvy větru života působí i na let orla a přináší zapomnění, že nás vedeš k sobě.

Prosíme, ať Tvůj zákon v nás nabývá na síle, my běžíme bez únavy a jdeme bez umdlení.

Synoda duchovních v Turnově

Ve dnech 5. – 7. 6. 2017 se v Turnově uskutečnila synoda duchovních Ktrálovéhradecké diecéze. Naše počáteční setkání bylo zahájeno pobožností, kterou sloužil bratr Vladislav Pek se sestrou Ladou Kocourkovou u skalní kaple MJH v Klokočí, poté jsme rádi přijali příjemné prostředí turnovské farní zahrady, kde jsme společně poseděli u ohně, zpívali a opékali buřty a moc děkujeme za pohostinnost manželům Bezděčíkovým.

Ráno jsme otevřeli naše synodní shromáždění bohoslužbou v Husově sboru, kterou sloužily sestry Hedvika Zimmermannová a Alena Tučková s bratrem biskupem Pavlem. Během dopoledne jsme se zamýšleli nad zodpodědností k odkazu Karla Farského a jak se promítá náš postoj do současnosti. Diskusní příspěvek přednesli bratři Václav Böhm a Jan Rokyta a sestra Olga Líbalová. Odpoledne jsme diskutovali nad životem v našich náboženských obcích a vedli rozhovor nad potřebami našich farníků a tím, co chce od nás Pán. Příspěvek přednesly sestry Mirka Mlýnková a Františka Klásková a bratr Tomáš Karel. Podvečer se nesl v duchu křesťanské meditace, do které nás i prakticky uvedl bratr Vladimír Volráb. Po večeři jsme rádi mezi sebou přivítali archeoložku Janu Vepřekovou, která nám přiblížila příběh nalezení románského ostatkového kříže, ketrý byl nalezen v Českém Dubě. A zároveň jsme mohli nahlédnout do titěrné práce akademického sochaře a restaurátora Andreje Šumbery, který se podílel nejen na restaurátorských pracích tohoto vzácného nálezu, ale byl i hlavním restaurátorem korunovačních klenot a relikviáře sv. Maura.