DAR LÁSKY

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“  Matouš 19, 14

Vážené sestry, vážení bratři,
chtěl bych Vám všem, kteří jste v minulém školním roce pracovali s mladší generací, vedli hodiny náboženství a kluby, připravovali výlety, víkendové pobyty nebo letní tábory pro děti a mládež, vyjádřit velké díky. Vaše služba není vždy viditelná a zřejmá, výsledky nejsou hmatatelné a přesto se nevzdáváte, uvědomujete si význam svého povolání. Nesloužíme sami sobě, nesloužíme lidem pro pochvalu – chceme sloužit našemu Pánu tam, kam nás povolal. Překonávat překážky doby a místa bývá těžké. Právem patří velký dík Vám všem, kdo chcete byť třeba v „malém“ přispět k potřebnému svědectví života víry pro mladou generaci.

biskup Pavel

Královéhradecká diecéze CČSH na neděli 3. září 2017 vyhlašuje bohoslužebnou sbírku DAR LÁSKY určenou pro podporu práce s dětmi a mládeží. (viz. příloha) Sbírku prosím odešlete na účet DR v Hradci Králové č. 107-6504180217/0100 pod variabilním symbolem 02 + číslo náboženské obce.

BOHOSLUŽBA V MODLIVÉM DOLU 20. 8. 2017

Čo krásy dal si, Bože, skalám, stromom…

Prichodia pútnici – chodník vychodený,

i my ideme, Pane, za Tebou po ňom…

Stezku Modlivým dolem od dřevěného kříže na jejím začátku až ke skalní kapli lemují nádherné pískovcové skály, kolem kterých rostou buky, břízy, borovice. Po kilometr dlouhé lesní cestě ještě kousek po novém dřevěném schodišti z dubových pražců…

Tebe, Pane Bože, srdcia otvárame,

tu, uprostred stromov,

v Tvojom tichom chráme…

Přišli jsme si poslechnout Slovo Boží. Bibli otevíráme na příběhu víry kananejské ženy, jak je zapsán v Evangeliu podle Matouše v kapitole 15 ve verších 21 až 28. Žena, původem z pohanských končin, přišla za Ježíšem a prosila Jej o slitování nad její nemocnou dcerou. Její víru nemohlo nic zlomit! Ani to, když jí Ježíš řekl: „Byl jsem poslán pomoci židům a ne pohanům. Není správné brát chléb dětem a házet ho štěňatům!“ Žena ani tak nepřestala věřit! Odpověděla: „Máš pravdu, ale štěňata dostávají zbytky ze stolů svých pánů.“ „Ženo,“ řekl jí Ježíš, „máš velikou víru, tvoje přání je splněno!“ A její dcera byla uzdravena, jak prosila.

Foto zachycuje chvíli, kdy bratr Leoš Vágenknecht čte Proroka Izajáše, z kapitoly 56 verše 6 a 7.

Pokračovat ve čtení „BOHOSLUŽBA V MODLIVÉM DOLU 20. 8. 2017“

   Modlitby 34. týden, 21. – 27. srpna 2017

27. srpna 2017 – 21. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 51, 1-6

Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prozpěvování. „Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži. Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvětší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.“

 

Otče, svět kolem strhává naši pozornost a srdce, vírou nás ale učíš, dívat se nejprve k nebesům a pak až na zem.

Tvá zvěst přináší potěšení, radost a život, i když vše co nyní vidíme, se rozplyne jak dým.

Prosíme, odvracej nás od všech temnot našeho života i smrti. Ať je naše loďka znatelně nesena vlnami naděje a nikdy neztroskotá.

  Pokračovat ve čtení “   Modlitby 34. týden, 21. – 27. srpna 2017″

Modlitby 33. týden, 14. – 20. srpna 2017

  20. srpna 2017 – 20. neděle v mezidobí

 

První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7

Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

 

Hospodine, všichni kdo Tě ctí, mají přístup k Tobě. Nezáleží Ti tolik na národnosti, pohlaví, stavu, ale na srdci člověka.

Jaké je moje srdce před Tebou? Čeho dbá a po čem touží – to je to podstatné.

Prosím, odstraň jakoukoli lhostejnost, prázdnotu a pýchu z mého nitra. Ať mě vede láska, radost a pokoj.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden, 14. – 20. srpna 2017“

Natáčení hudebního videoklipu v Husově sboru v Žamberku

Otevřít sbor mnoha mladým lidem. To se nám podařilo v neděli 6.8. Hudební skupina The complication u nás natáčela videoklip pro svoji novou píseň, kterou chtějí vzdát Bohu díky, za uzdravení zpěvákovi kamarádky z těžké nemoci. Bylo to požehnané odpoledne s možností spousty zajímavých rozhovorů s lidmi, kteří byli mnohdy v kostele vůbec poprvé ve svém životě.

Modlitby 32. týden, 7. – 13. srpna 2017

13. srpna 2017 – 19. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: 1. Královská 19, 9a.11-16.19

Eliáš vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas řekl: „Co tu chceš, Eliáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“ Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe.“ Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak oře. Bylo před ním dvanáct spřežení a on sám při dvanáctém. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť.

Hospodine, lidé tě často obviňují z katastrof a hrůz světa, ale Ty nejsi jejich obsahem.

Tvůj hlas je tichý a jemný. Cestou nenásilí boříš staré a dáváš lidem naději.

Prosíme, zbav nás veškeré malomyslnosti, ať i přes bouřky vidíme duhu a víme, že vedle naší služby si už připravuješ naše nástupce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden, 7. – 13. srpna 2017“