Modlitby 43. týden, 19. – 25. října 2020

texty pro neděli 25. října 2020 – 21. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Leviticus 19, 1-2.15-18

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“

            Hospodine, svému lidu přikázal jsi svatost, aby každý, kdo je Tvůj, byl jako Ty.

            Žijeme z Tvého milosrdenství, neseme je svým životem do všech setkání.

            Prosíme, ať Tvoje blízkost proměňuje všechny naše vztahy a máme nadhled pravé lásky.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden, 19. – 25. října 2020“

Dějiny jsou spoluvytvářeny konkrétními lidmi… představujeme novou publikaci

JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Biografický slovník Církve československé husitské je plodem čtyřletého úsilí editorů Martina Jindry, Marcela Sladkowského a týmu spolupracovníků. Vedle Malého slovníku osobností českého katolicismu 20. století se jedná o ojedinělý církevní projekt, který na 640 stranách předkládá stovky hesel patriarchů, biskupů, učitelů Husovy československé bohoslovecké fakulty i Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, duchovních a v neposlední řadě významných laických pracovníků Církve československé husitské. Dějiny včetně těch církevních jsou spoluvytvářeny konkrétními lidmi, z nichž značná část se ztrácí v toku času, jiní zase z různých důvodů vstupují do širšího povědomí současníků i generací následujících. Přáním autorů bylo poodkrýt příběhy i těch „zapomenutých“, obrazně řečeno až po uklízečku – každý má v Božím díle své místo.

Kromě abecedního hesláře s odkazem na prameny a literaturu pod každým heslem – část hesel je doplněna též portrétní fotografií – je Biografický slovník Církve československé husitské opatřen předmluvou patriarchy Tomáše Butty a podrobným historiografickým úvodem historika a archiváře Bohdana Kaňáka. Kromě editorů, kteří zpracovali největší porci hesel, patří k autorskému kolektivu například historici Pavel Marek, Bohdan Kaňák a Jaroslav Hrdlička, teologové Tomáš Butta, Jiří Vogel, Jiří Beneš a Pavel Kolář, muzikoložka Ingrid Silná nebo archivářka Jitka Balatková. Biografický slovník Církve československé husitské lze zakoupit přes knižní velkoobchod Kosmas nebo za zvýhodněnou cenu v prodejně Blahoslav.

Boha se boj

Bůh zná naše cesty… Text z Denního čtení 2020 v Heslech Jednoty bratrské na dnešní den – 14. října 2020, který jsem připravoval v létě 2019… 🙂
 
Někdy máme my lidé pocit, že nás svět přímo nutí, abychom k němu upínali svou veškerou pozornost. Stále řešíme to, jak se máme my, naši nejbližší a známí. Pociťujeme velkou odpovědnost, víme, že musíme v mnohém zajistit rodinu, církev i svět. Staví se před nás bezpočet úkolů a někdy nám pod tíhou světa poklesávají kolena, protože jasně cítíme, že z toho „boje“ není východiska. „Boj“ se Boha, říká nám víra, v níž je překvapivá úleva a povzbuzení. „Boha se boj, „není výzvou k dalšímu boji, kde platí výčitky, vědomí proher a mnohdy i bezmoci nad životem. „Boha se boj,“ je vyjádřením toho, na koho především máme soustředit svou pozornost a od koho odvinout sílu do všech našich dalších zápasů.
... Pane, povolal jsi nás k životu víry, k životu v němž Tvá láska je určující silou, děkujeme, prosíme za ty, kteří se utápí v bolesti obav a světského strachu. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí….
A Petr se ujal slova: Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
Sk 10,34–35, Pís 8,4–7, Jr 13,1–11
Pavel Pechanec, biskup

Jáhenské svěcení bratra Aleše Tomana ze Žamberku

V neděli 11. 10. 2020 v náboženské obci Žamberk při slavnostních bohoslužbách přijal svátost jáhenského svěcení po desetileté kazatelské službě z rukou bartra biskupa Pavla bratr Aleš Toman. Kéž jej provází Boží požehnání ve všech časech.

Modlitby 42. týden, 12. – 18. října 2020

texty pro neděli 18. října 2020 – 20. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 45, 1-6

Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.“

            Hospodine, v Kristu nám otvíráš poklad poznání Tebe.

            V Kristu nám dáváš pochopit bohatství života, Kristus je náš poklad.

            Děkujeme za našeho Bratra a prosíme za všechny naše bratry a sestry, ať plně cítí Kristovo obdarování i v nouzové době.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden, 12. – 18. října 2020“