Vigilie ve Sboru kněze Ambrože

Sobotní večer ve venkovních prostorách areálu, setmělý kostel, biblické příběhy, zapálení svíce, tajemství Boží lásky, obnovení křestního slibu, Boží blízkost, pomoc a láska. Vigilie ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

O nejslavnějším z mrtvýchvstání – pašijové hry v Turnově

Na Velký Pátek 30. března turnovští ochotníci a zdejší bratr farář Oldřich Bezděčík (v roli Piláta) připravili Pašijové hry – O nejslavnějších zmrtvýchvstání (autora: Tomáše Vůjtka). V Husově sboru v Turnově byla místa zaplněna téměř do posledního místa. Netradiční prožitek velikonoční zvěsti pak divadelníci divákům připravili ten den ještě v Železném Brodě a na Malé skále v Boučkově statku.

 

Blíže o Pesachu

Věta, o kterou Hospodin opírá svůj nárok na Izrael, nezní „Já jsem Hospodin, Bůh tvůj, který tě stvořil“, ale „JÁ JSEM HOSPODIN BŮH TVŮJ, KTERÝ TĚ VYVEDL Z EGYPTSKÉHO OTROCTVÍ“. Čili: uvědom si, že bez mého zásahu do tvého života bys sice možná žil, ale byl by to život otroka.

Tento Hospodinův osvobozující vstup do života potomků Abrahamových je ústředním motivem jednoho ze tří poutních svátků – svátku Pesach tak, jak jej již po staletí slaví judaisté, Židé a Samařané.

Pokračovat ve čtení „Blíže o Pesachu“

Sederová večeře v Hradci

Sederová večeře neboli Seder (hebrejsky: pořádek) je slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Seder má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů. Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty z Pesachové Hagady.

Na Zelený čtvrtek si mnohé naše náboženské obce připravují tzv. Sederová večeře, které nám mají pomoci lehce nastínit zvyky a atmosféru v dávných dobách ale i v součanosti.  V Hradci Králové jsme pojedli, zazpívali, zaposlouchali se do slov Hagady a po Večeři Páně ještě chvíli povídali. Za základ Sederové večeře Židé považují biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví. I my se cítili potěšeni a obdarováni navzájem.

 

Modlitby 16. týden, 16. – 22. dubna 2018

neděle 22. dubna 2018 – 3. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 4, 5-12

Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona, velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

            Pane Ježíši, stal ses nám kamenem úhelným, na němž stavíme život i smrt.

            Ve Tvém jménu jsme zachráněni, postaveni na nohy i přes klopýtání a slabost.

            Prosíme, drž Ty sám naše poznání víry, ať se nikoho a ničeho nebojíme a svědčíme o Tobě s odvahou jako kdysi Petr a Jan.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 16. týden, 16. – 22. dubna 2018“

Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 10. 4. 2018

1. Hospodářsko-finanční referát a podklady pro diecézní shromáždění 2018

1.1 Hospodářské výsledky za rok 2017 a přehled půjček k 31. 12. 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje hospodářské výsledky za rok 2017 a přehled půjček k 31. 12. 2017.

1.2 Rozpočet 2018 a výhled na rok 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje rozpočet 2018 a výhled na rok 2019.

Pokračovat ve čtení „Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 10. 4. 2018“

Ukliďme své město

Veřící z Husova sboru v Žamberku se dne 7.4. zapojili do celostátní akce Ukliďme své město. Příjemným překvapením byl fakt, že se zcela spontánně připojilo 15 mladých lidí, kteří měli touhu nezištně přiložit ruku k dílu, prostě proto, že je to dobré. A tak věříme, že toto dílo dnes viděl i Hospodin a snad z toho měl radost, tak jako my :-)