Obnova slibů duchovenské služby

Prosluněné pondělí 10. dubna bylo pro mnohé duchovní naší diecéze dnem výjimečným a svátečním. V kruhu svých blízkých ve službě, modlitbě, bohoslužbě kolem stolu i společné tabuli bylo dobře. Díky za tu chvíli společného prožitku, za možnost vnitřního zastavení a vědomějšího „uvědomění“ si poslání duchovenské služby…

  

Modlitby 15. týden, 10 – 16. dubna 2017

16. dubna 2017 – Hod Boží velikonoční

První čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

Kriste, Tvé jméno, Tvá podstata nás vede k víře, v níž zakoušíme odpuštění.

V Tobě poznáváme, že Bůh nikomu nestraní a v Tobě nacházíme pravého soudce živých i mrtvých.

Prosíme, očišťuj nás od hříchu laciných soudů a dej, ať v pravdě kážeme víc o Tobě než o sobě. Continue reading

Modlitby 14. týden, 3 – 9. dubna 2017

9. dubna 2017 – květná neděle

První čtení z Písma: Izajáš 50, 4-7

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

Panovníku, Hospodine, učíš nás slyšet Tvůj hlas každého rána. Každý den začínáme znova, jsme jen učedníci, kteří nic nevlastní – jen tu a tam podpírají druhé.

Držíš nás u sebe, Hospodine, my se nemusíme bát zla, které na nás lidé směřují, ale je to těžké.

Prosíme, zvětšuj sílu naší víry, ať nejsme sami sebou zahanbeni.

Continue reading

Škola hrou – workshop nápadů

Je odpoledne, hlavou se žene spousta dojmů a vzpomínek ze setkání, které před pár okamžiky právě skončilo. 28. březen jsme prožili v kruhu pastoračních asistentů, kazatelů a jáhnů Královéhradecké diecéze a téma ten den směřovalo k osobnosti J. A. Komenského, který by právě v tento den slavil své 425. narozeniny.

Náplň semináře jsme si museli připravit sami, každý pozvaný měl na starost část programu pro své kolegy. Vyslechli jsme skvělou přednášku o životě Jana Amose, kterou připravil pardubický kazatel bratr Zdeněk Martiš. Jeho barvité vyprávění nás zavedlo do světa, kde Komenský vyrůstal, tvořil i odkud utíkal.

Continue reading

Vikariátní shromáždění pardubického a náchodského vikariátu

Vikariátní shromáždění třetí v řadě se uskutečnilo v Pardubicích dne 18. března. Pardubický vikariát si připomenul řády s bratrem Pekem a zajímavou přednášku jsme vyslechli od bratra Martina Chadimy, který připomněl velikost našeho prvního patriarchy. Monografie Dr. Karel Farský – I. patriarcha Církve československé (husitské) vychází v červnu v edici H. Náchodské vikariátní shromáždění bylo poslední v řadě a proběhlo v sobotu 25. března 2017.