Modlitby 18. týden, 1. – 7. května 2017

7. května 2017 – 3. neděle po Velikonocích  

První čtení z Písma:

Skutky 2, 42-47

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Pane, počátky církve byly jiné, než je současnost. Společné máme kostely, ale majetek máme každý zvlášť.

O jídlo se nedělíme s radostí a ani nejsme všemu lidu milí. Člověk zůstal člověkem a zároveň i vlkem.

Proměňuj, prosíme naše srdce. Nemůžeme plně věřit lidem, ale Tobě ano. Prosíme, ať církev „voní“ víc Tebou, než lidstvím.

Continue reading

Modlitby 17. týden, 24. – 30. dubna 2017

30. dubna 2017 – 2. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.36-41

Tu vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratři?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Otče, naši současníci nejsou příliš zasaženi v srdci zprávou, že jsi Ježíše učinil jejich Pánem a Spasitelem.

Proto se ani příliš dnes nehledá odpověď na to, co má člověk s tou starou zprávou dělat.

Prosíme za živost darů Ducha svatého mezi námi a záchranu tohoto pokolení. Prosíme za nové křtěnce.   Continue reading

Modlitby 16. týden, 17. – 23. dubna 2017

23. dubna 2017 – 1. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.22-28

Vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: »Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. «

Smíme Tě, Kriste, vidět stále před sebou, zakoušet, že jdeš s námi životem a jsi po naší pravici, abychom nikdy nemuseli dlouze kolísat.

Naše srdce se s Tebou může radovat, Tvá blízkost nás posiluje.

Prosíme, ať náš jazyk se nebojí jásat radostí víry, dej, ať blízkost Tvé tváře nás prozařuje nadějí. Continue reading