Slib rady starších v Náchodě

Dnes složila rada starších náboženské obce v Náchodě slib do rukou biskupa Pavla. Velkou radost měli všichni z příchodu sestry farářky Pellyové, která se pomalu zotavuje. Kéž všechny sestry a bratry zdejší obce podpírá boží požehnání.

Kazatelský kurz 2019

Pokračování kazatelského kurzu, praktickou teologii – homiletiku přednášel bratr farář Benjamin Mlýnek. Ne všichni mohli přijet, ale viděli jsem se všichni moc rádi. Další přednáška se uskuteční 23. února 2019.

Modlitby 2. týden, 7. – 13. ledna 2019

neděle 13. ledna 2019 – 1. neděle po Zjevení – Křtu Páně

 První čtení: Izajáš 43, 1-7

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: › Vydej! ‹ a jihu: ›Nezadržuj! ‹ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil.“

            Hospodine, jsi stvořitel všeho, tvůrce vykoupení, vládce pro svůj lid.

            Povzbuzuješ nás na cestě života, dáváš pevné ujištění, abychom se nemuseli bát dravých vod, ohňů a všeho zlého.

            Prosíme za ty z nás, kteří si dnes zoufají a neví, jak dál. Kéž slyší Tvé zaslíbení a ví o Tvé přítomnosti i přes mnohou bolest.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden, 7. – 13. ledna 2019“

Novoroční bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla

Novoroční bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla v Malé Úpě. Boslužby v jednom z nejvýše položeném kostele (975 m) vedl bratr biskup Pavel spolu s jáhnem Ondřejem Alexandrem Sashou Flekem, Martinem Věchetem a za hudebního doprovodu Pavla Nepivody.

Modlitby 1. týden, 31. prosince – 6. ledna 2019

neděle 6. ledna 2019 – Zjevení Páně

 První čtení: Izajáš 60, 1-6

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu.

            Hospodine, život na zemi bývá mnohdy o temnotách a strachu.

            Lidské srdce touží po radosti, ale všechny dary světa jsou velmi nestálé.

            Víra nás vede, abychom také i my přicházeli za Tebou, dávali Ti najevo chválu. Prosíme, přijímej nás stále za své děti ze všech národů.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden, 31. prosince – 6. ledna 2019“