Modlitby 46. týden, 11.–17. listopadu 2019

Texty pro neděli 17. listopadu 2019 – 23. neděle po svatém Duchu

První čtení: Malachiáš 3, 19-21 (4, 1-3)

Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci, rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.

 

            Ohněm Tvého soudu, Pane, musí jednou projít každý.

            Každý je podroben svému konci a jen Tvé vítězství je tím, na čem můžeme mít spoluúčast.

            Děkujeme za víru ve Tvou milost a prosíme, Pane, ať slunce spravedlnosti prozařuje stále každý náš den.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 11.–17. listopadu 2019“

Modlitby 45. týden, 4.–10. listopadu 2019

Texty pro neděli 10. listopadu 2019 – 22. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Jób 19, 23-27a

Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí.

 

            Pane,   ani život, ani smrt neoddělí nás od Tvého soudu.

            Věříme v Tebe, Králi věků, Vykupiteli, milostiplný Bože.

            Prosíme, za ty, kteří víru ztrácejí a vidí jen svou bolest, prosíme, posiluj je.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 4.–10. listopadu 2019“

Modlitby 44. týden, 28. října – 3. listopadu 2019

Texty pro neděli 3. listopadu 2019 – 21. neděle po svatém Duchu

První čtení: Izajáš 1, 10-18

Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lide gomorský. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

 

            Hospodine, stále jsi připraven, abychom spolu projednávali, co nás vzdaluje od Tebe.

            Stále chceš pomoci s očištěním, vnést bílé světlo do temnot člověka.

            Děkujeme, že díky Kristu lépe chápeme Tvou lásku a prosíme, stále uč i nás činit dobro.

           Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden, 28. října – 3. listopadu 2019“

Modlitby 43. týden, 21.–27. října 2019

Texty pro neděli 27. října 2019 – 20. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Jeremjáš 14, 7-9.19-22

Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej, Hospodine, pro své jméno. Mnohokráte jsme se odvrátili, hřešili jsme proti tobě. Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží jen přes noc? Proč jsi jak zdrcený člověk, jak bohatýr, který není s to spasit? Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás! Což jsi opravdu zavrhl Judu? Tvá duše si zprotivila Sijón? Proč nás biješ, což pro nás není uzdravení? S nadějí jsme vyhlíželi pokoj, ale nic dobrého nepřichází, čas uzdravení, a hle předěšení. Hospodine, uznáváme svou svévoli, i nepravost svých otců, hřešili jsme proti tobě. Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Což jsou mezi přeludy pronárodů ti, kdo by mohli dát déšť? Což nebesa vydávají deště? Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože? Skládáme naději v tebe, neboť ty konáš všechny tyto věci!

            Zůstáváš naší jedinou nadějí, Hospodine, vše ostatní je pouze přelud a klam.

            Také i my doznáváme, že se od Tebe stále odvracíme, míjíme skutečný cíl života.

            Prosíme, měj i dnes s lidským pokolením trpělivost, prosíme za déšť milosti pro všechny.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden, 21.–27. října 2019“

Modlitby 42. týden, 14.–20. října 2019

Texty pro neděli 20. října 2019 – 19. neděle po svatém Duchu

 První čtení: Genesis 32, 23-31

Jákob té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jákob.“ Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ A Jákob ho žádal: „Pověz mi přece své jméno!“ Ale on odvětil: „Proč se ptáš na mé jméno?“ A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“

            Bože, i my v mnohém zápasíme s Tebou a s lidmi, život je plný zápasů.

            Prosíme, proměňuj naši nestálost, úskočné podvody vůči druhým i sobě.

            Prosíme o Tvé požehnání, abychom byli v pravdě vytrvalí a v milosti obstáli před Tebou.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden, 14.–20. října 2019“

Svátost kněžského svěcení

Svátost kněžského svěcení v Husově sboru ve Dvoře Králové nad Labem přijala v neděli 15. září z rukou biskupa Pavel Pechanec a spolusvětitelů Anička Holínská. Zároveň slib složila zdejší rada starších. Kéž je stále všechny provází dotek Boží milosti a požehnání.