Modlitby 30. týden, 20. – 26. července 2020

texty pro neděli 26. července 2020 – 8. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: 1. Královská 3,5-9 (+10-12)

V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: „Žádej, co ti mám dát.“ Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“

 

            Hospodine i našim snem je mít srdce vnímavé tak, abychom slyšeli Tvou vůli.

Rozlišit dobro od zla i v denních „maličkostech“ je uměním, jemuž se stále jen učíme.

Proto Tě prosíme, dej, ať je naše srdce dnes moudřejší a rozumnější víc, než bylo včera.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 30. týden, 20. – 26. července 2020“

Modlitby 29. týden, 13. – 19. července 2020

texty pro neděli 19. července 2020 – 7. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 44,6-8

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“

 

            Hospodine, jsi první i poslední, stojíš nade vším a jsi ve všem.

            Jsme Tvé děti a jsme tedy i Tvými svědky. Nemusíme se bát, nemusíme být zmateni.

            Skálo věků, Otče, doznáváme, že nejsme vždy „pevní“ a tak prosíme, posiluj nás stále.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 29. týden, 13. – 19. července 2020“

Ekumenická bohoslužba za M. J. Husa v Hradci Králové

Každoročně si připomínáme na mnoha místech hrdinný život a památku M. Jana Husa hlavně pak v CČsH. Stalo se tak letos ekumenickou bohoslužbou i v Hradci Králové. Pozvání přijal emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK v Praze Prokop Brož a farářka Českobratrské církve evangelické Kristýna Kupfová.  Hradecký biskup CČsH Pavel Pechanec a farářka Františka Klásková připomněli i osobnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří v 9. století uvedli na naše území křesťanské bohoslužby, znalosti čtení a písma a tím nás uvedli mezi nejkulturnější a nejvzdělanější země Evropy. Křesťanství však procházelo velkými peripetiemi vzestupů a problémů, nejinak tomu bylo i na přelomu 14. a 15. století, v době M. Jana Husa. Připomeňme, že působil v době dvojpapežství, značných nepořádků ve společnosti i v církvi. Papežové a jejich stoupenci se vzájemně napadali a Hus měl odvahu po vzoru anglického učence Johna Wyclifa, teologa Oxfordské univerzity, a svých předchůdců kritizovat nejen šlechtu a další vrstvy, ale i vlastní církevní řady. Hlavní autoritou se mu stala Bible, Bůh a Ježíš. Byl člověkem velmi vzdělaným, neústupným, ale jako každý i chybujícím. Kostnický koncil dnes na pomezí Německa a Švýcarska jej odsoudil r. 1415 k hrozné smrti, měl být zapomenut (o rok později se tak stalo i M. Jeronýmu Pražskému). To se však nestalo, takže jejich památku slavíme i po více jak 600 letech.

Pokračovat ve čtení „Ekumenická bohoslužba za M. J. Husa v Hradci Králové“

Večer pro Mistra Jana v Hradci Králové

Večer pro Mistra Jana v Hradci Králové ve Sboru kněze Ambrože 5. července 2020 při ekumenické pobožnosti, při které jsme si připomněli myšlenky Husa, kázal bratr Prokop Brož, pak poslouchali písničky Mirka Kemela, bratr biskup Pavel uvedl knížku „Pohyby duše“, která vyšla na jaře v době koronavirové… Dorty, káva a další dobroty a hlavně milé setkání ekumeny v našem městě… Krásný večer s milými lidmi…

Blíží se den Mistra Jana Husa

Z vernisáže výstavy Jan Hus 1415/2015 v Husitském muzeu v Táboře

Když dnes slyšíme jmého historické postavy Jan Hus, začnou mnohým z nás vyplývat na povrch tyto školní vědomosti: 6.7.1415, Kostnice, hranice, katolický kněz, rektor Univerzity Karlovy, reformátor, kazatel, Betlémská kaple, Krakovec, proti odpustkům…a mnohé další. Tyto vědomosti, ale dělají z Husa mrtvou historickou postavu, prapra předka, který byl zajímavý jen tím, že se neodvolal a dal se upálit. To je ale poněkud plochý náhled na Mistra Jana Husa. Proč by se potom po něm jmenovalo tolik ulic, tolik kostelů, proč by se k němu odvolávali nové a nové generace?

Pokračovat ve čtení „Blíží se den Mistra Jana Husa“

Výstavu v Broumově uvedla zdejší sestra farářka Jana Wienerová

Další vernisáž výstavy Víra, naděje, láska proběhla tentokrát v krásném broumovském kostele v sobotu 4. července 2020. Výstavu uvedla zdejší sestra farářka Jana Wienerová a bratr biskup Pavel Pechanec, hudebně doprovodil nadějný kytarový umělec Jiří Rambousek. V pondělí 6. 7. 2020 se Broumovští vydávají tradiční poutí za Mistrem Janem Broumovskem s myšlenkami a písněmi MJH…