Modlitby 39. týden, 25. září – 1. října 2017

1. října 2017 – 26. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Ezechiel 18, 1.29-32

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dům izraelský říká: »Cesta Panovníkova není správná. « Mé cesty že nejsou správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“

Hospodine, ne vše se nám v životě líbí, ne vše považujeme za správné.

Tvojí vůlí ale je, abychom na Tebe spoléhali a odhodili pohodlnost nevěrností.

Prosíme, přiměj nás, ať se k Tobě obrátíme ve všech chvílích, kdy naše srdce i náš duch utíká od Tebe.

Pokračovat ve čtení “   Modlitby 39. týden, 25. září – 1. října 2017″

Setkání rodičů s dětmi v Betlémě

Po květnovém úspěšném setkání rodin s dětmi se pro všechny zájemce připravuje ve dnech 13. – 15. října 2017 další setkání v Betlémě v Janských Lázních. V tématu „Hledání vody života“ budeme nalézat hry, zpívání, výlety –  vše dobré, co potřebuje tělo i duše. Upřímně zveme.

Přihláška_rodiny(1)

Babí léto…

Synonymem raného podzimu je pojem „babí léto“. V královéhradecké diecézi to v posledních dvou desetiletích znamená zářijový pobyt pro seniory v církevním rekreačním zařízení Betlém v Janských Lázních. Účastníky v uplynulých letech byli nejen tělesně zdatní senioři, ale i vozíčkáři z domovů se svými obětavými sestřičkami a kuchařkami. Kdo by si v jejich situaci pomyslel, že se vyveze lanovkou na pořádnou (Černou) horu? Kdo by počítal s tím, že se bude pohybovat v kopcovitém terénu, navštíví místní cukrárny, užije horského vzduchu a pěkných – svému stavu a situaci přiměřených – procházek? Také letos se tam vydali senioři, duchovní i laici, aby společně prožili necelých 5 dnů společnými pobožnostmi, které konal bratr farář Václav Böhm, výlety (lanovkou na Černou horu a „vláčkem“ po kopcích v okolí – do korun stromů to nešlo kvůli deštivému počasí) a večerními programy, které připravila sestra farářka Alena Naimanová (program včetně filmu byl zaměřen k 500. výročí reformace). Tentokrát nám – z technických důvodů – chyběli senioři z Domova u Spasitele z Frýdlantu a senioři z domova Justýnka z Hronova. Kdo nám nechyběl a kdo byl a je za vším programem a každodenním sycením našich těl, to byla sestra farářka Olga Líbalová. To ona stojí za všemi ročníky Babího léta. Jí patří velký dík!!! Něco naznačovala, že už to bylo naposled… Že by nebyl zájem?

A. Naimanová Pokračovat ve čtení „Babí léto…“

Výzva FSPI a FR pro rok 2018

Vážené sestry, vážení bratři,

v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2017 bude Královéhradecká diecéze CČSH přijímat žádosti do Fondu rozvoje a Fondu stavební podpory a investic, projekty, které budou realizované v období 1. 1. – 31. 12. 2018. V sekci Ke stažení naleznete potřebné dokumenty a formuláře žádostí. Zároveň upozorňujeme, že ze zkušeností z předchozích let budou z FSPI upřednostněny žádosti na projekty s prokazatelnou a přímo specifikovanou finanční návratností, dále je nutné zajištění vícezdrojového financování a úplnost požadované dokumentace dodané v termínu /viz výše/.

Přeji pěkné dny

za úřad DR Královéhradecké diecéze CČSH

Jana Pechancová

   Modlitby 38. týden, 18. – 24. září 2017

24. září 2017 – 25. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jonáš 3, 10-4,3,7-11

Bůh viděl, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil.“ Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: „Lépe abych umřel, než abych žil.“ Bůh se však Jonáše otázal: „Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“ Odpověděl: „Je to dobře. Planu hněvem až k smrti.“ Hospodin řekl: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“

Tvá shovívavost, Hospodine, nesmírná milosrdnost a lítost nad každým zlem nás volá k životu.

Nemáme planout hněvem, ale přát život všemu a všem.

Prosíme, dej, ať před tímto Tvým povoláním neutíkáme a jsme v lásce přející a štědří.

  Pokračovat ve čtení “   Modlitby 38. týden, 18. – 24. září 2017″

Modlitby 37. týden, 11. – 17. září 2017


17. září 2017 – 24. neděle v mezidobí
První čtení z Písma: Genesis 50, 15-21
Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ Proto mu vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi řekněte toto: »Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. «“ Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: „Tu jsme, měj nás za otroky!“ Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ Tak je těšil a promlouval jim k srdci.

Pane, Ty s lidmi zamýšlíš v dobrém, to jen my lidé s druhými někdy zacházíme ve zlém.
Vedeš nás k životu, uchováváš pro den soudu, neseš nadějí, že naši spoutanost zlem opustíme.
Prosíme, vyveď nás ze všech lží i malých podvodů, kterých se na druhých a sobě dopouštíme. Promlouvej do našeho srdce Ty sám.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 37. týden, 11. – 17. září 2017“