Modlitby 48. týden, 27. listopadu – 3. prosince 2017

 3. prosince 2017 – 1. neděle adventní

 První čtení: Izajáš 64, 1-7

Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pronárody se budou před tebou chvět. Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli, sestoupil´s, a hory se před tvou tváří potácely. Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili, na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni. Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by procitl a pevně se tě chopil, neboť jsi před námi ukryl svou tvář a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti. Ale nyní, Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

             Čekáme na Tebe, Hospodine, Ty jsi náš Otec, my jsme na Tobě zcela závislí.

            Jsme jako hlína ve Tvých rukách a přes naši nepoddajnost máme naději na obnovu.

            Prosíme, obnovuj vše v nás i ve společnosti, co ničí Tvé dílo a vede k bídě a lidskému trápení.

   Pokračovat ve čtení „Modlitby 48. týden, 27. listopadu – 3. prosince 2017“

Slavnost světla 17. listopadu

Podmračený listopadový podvečer nás volal ke vzpomínkám na 17. listopad roku 1989 a 1939. Čas státního svátku nás vedl k otázkám naší identity, k promýšlení dějin a prožitku přítomné chvíle. Každý z nás si mohl uvědomit cenu svobody a posílit vědomí, že může světlem pravdy a lásky působit na své okolí. V našem společenství na nádvoří Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové bylo rozsvíceno přes 160 svící, které jsme za varhanního doprovodu písně Modlitba pro Martu přinesli do potemnělého sboru. Zvláštní atmosféra, svícemi ozářený stůl Páně a nových 5 zvonů do koncertní zvonohry, to vše k nám vnášelo naději pro budoucí čas, který v nás zvoní svědectvím, že pravda a láska musí jednou zcela zvítězit nad lží a nenávistí. Pobožnost vedl bratr patriarcha Tomáš Butta, slavnost podpořil zvonmistr Petr Rudolf Manoušek, o hudební doprovod se postarala varhanice Jiřina Marešová Dvořáková a carillonér Radek Rejšek. Jsme rádi, že projekt, který započal bratr biskup Štěpán Klásek pokročil o kus dál a získává reálnou podobu.

Požehnané završení církevního roku a dobrý vstup do času příprav chvil adventních.

Pavel Pechanec, biskup CČSH

Fotogalerie

Modlitby 47. týden, 20. – 26. listopadu 2017

26. listopadu 2017 – poslední neděle po Duchu svatém (Krista Krále)

První čtení z Písma: Ezechiel 34, 11-16

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit.

Panovníku Hospodine, dobrý pastýři a Pane, toužím být pevně ve Tvém stádu.

Pobíhám ale někdy po cizích pastvinách, má pozornost vůči Tvému hlasu bývá polámána.

Prosím, vzdal ode mne chvíle oblaku a mrákoty, posiluj mě i dnes.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 20. – 26. listopadu 2017“

Radujte se

 – to doporučil kdysi apoštol Pavel křesťanům (ve Filipech a v Tesalonice). A těm dnešním by to nejspíš opakoval ještě vícekrát než jim tehdy, kdyby uviděl naše vážné křesťanské obličeje a rezervovanou důstojnost. Jenže přece jen by na ten první pohled nejspíš nedal. Spíš by se dal do hovoru a podle něj usoudil, co pod tou slupkou, kterou nosíme na veřejnosti, vlastně je.
A tak se ptáme, co by našel? Moralistické povzdechy, žehrání na zkažený svět a skupinovou povýšenost by určitě jako křesťanské jednání nehodnotil. Na druhou stranu dobře věděl, že skutečná radost se neprojevuje hřmotným veselím.  Věděl, že to může být také tichá, vnitřní záležitost, která unese i kdejakou bolest (ale netváří se bolestínsky) a hlavně drží a vydrží. Je to tím, že má svůj zdroj v jiných než vnějších (veselých) událostech či podmínkách.
A tak jsme se mohli radovat dokonce v propůjčeném kostele, nezávisle na počtu zúčastněných, jen s vědomím, že máme společenství s tím vzkříšeným Kristem, jehož obraz ve vitráži se nám vznášel před očima. Ano, píšu o neděli 22. října, kdy jsme ke slavnosti v kostele Vzkříšení (v Husově sboru) v Broumově přivítali hosty zblízka i zdáli. O bohoslužbách vedených královéhradeckým biskupem P. Pechancem a místní farářkou J. Wienerovou. O slibu nové rady starších. O krásné hudbě a o zpěvu rozléhajícím se v kostele. O setkání kolem stolu v modlitebně, kde se ještě jednou rozsvítil zpěv Bohemáčku.
Radovali jsme se z každého, kdo se přišel radovat s námi. A protože ta pravá radost nevyprchá po skončení slavnosti, zůstává v nás. Zároveň zůstává i vděčnost za společné chvíle, za Boží blízkost, za nové naděje v našem usilování. Přeji takovou radost i vám. Hledejte a najděte její pramen.
Víme o něm a vracíme se k němu při každých bohoslužbách, při čtení Bible, při modlitbách. Ten pramen je v Bohu a přeji ho najít každému. Protože každému je určen. To jen my lidé si občas před prosté záležitosti nastavíme spoustu překážek a pak se na ně vymlouváme.
Radujte se, lidi! Umíte to ještě? Znáte k tomu cestu?                                        Jana Wienerová

Fotogalerie

Charitativní koncert v Pardubích

Náboženská obec Církve československé husitské v Pardubicích pořádá v Husově sboru v neděli 19. listopadu v 18 hodin koncert sboru Rebelcanto pod uměleckým vedením Petra Hostinského. Vstupné dobrovolné. Určeno ve prospěch transparentního konta pro Adámka Vyčítala. Srdečně zveme.

Modlitby 46. týden, 13. – 19. listopadu 2017

19. listopadu 2017 – 33. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Sofonjáš 1, 7.12-16

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve zpustošení; vystaví domy, a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice, a vína z nich neokusí. Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.

Pane, zkažené víno nenese užitek, byť třeba na pohled vypadá chutně.

I zkaženost člověka klame vnímání lidí, Ty ale přicházíš blízko a neomylně rozsuzuješ dobro a zlo.

Prosíme, dej, ať jsme si stále vědomi Tvé blízkosti a víme vždy, že zpronevěra lásky se trestá.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 13. – 19. listopadu 2017“

Modlitby 45. týden, 6. – 12. listopadu 2017

12. listopadu 2017 – 32. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Ámos 5, 18-24

Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

Hospodine, lidská pýcha vede k přesvědčení, že máme nárok na světlé zítřky.

Lidské sobectví utvrzuje nadějí, co je plná falše.

Prosíme, veď nás, ať jasně přijímáme osobní odpovědnost za život a svět – neschováváme se za „jakési“ zásluhy, církevní obřady a různé modly.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 6. – 12. listopadu 2017“