Modlitby 15. týden, 9. – 15. dubna 2018

neděle 15. dubna 2018 – 2. neděle po Velikonocích

 První čtení: Skutky 3, 12-19

Petr promluvil k lidu: „Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví – a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.“

            Pane Ježíši, uvěřili jsme ve Tvou moc, dáváš nám sílu k obrácení, jsme Tvými svědky.

            Nevíme ale, jak oslovit naše současníky, Tvé jméno jim připadá omšelé i díky nám.

            Prosíme, dej, ať nás tolik netrápí nemocná společnost a radujeme se z jednotlivých uzdravení. Z moci, která zasahuje a maže i naše vlastní hříchy.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 15. týden, 9. – 15. dubna 2018“

Modlitby 14. týden, 2. – 8. dubna 2018

neděle 8. dubna 2018 – 1. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 4, 32-35

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.

            Pane, o vzduch, slunce a hvězdy se povětšinou dělíme s ostatními bez napětí a hádek, ale i to se může změnit.

            My lidé hádáme se i o Tebe. A války, zloba, touha vlastnit víc, nahlodává mysl a srdce.

            Jen Ty nás můžeš spojit, a tak prosíme, kéž na nás spočívá Tvá milost, která upokojí veškerou lidskou hamižnost.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 14. týden, 2. – 8. dubna 2018“

Modlitby 13. týden, 26. března – 1. dubna 2018

neděle 1. dubna 2018 – Hod Boží velikonoční

 První čtení: Skutky 10, 34-41

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

Kriste i my jsme s Tebou už jedli a pili po Tvém zmrtvýchvstání.

Uvádíš nás i do života všedních dnů a prostupuješ námi.

Děkujeme za Tvé povolání k víře a činům spravedlnosti a prosíme o dar Ducha, o Tvou moudrost, ať ani my nikomu nestraníme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 13. týden, 26. března – 1. dubna 2018“

Vikariátní shromáždění v Jablonci nad Nisou

Vikariátní shromáždění libereckého vikariátu. Krásná a osobitá bohoslužba s bratrem farářem Oldřichem Bezděčíkem, slovo o naději bratra biskupa Pavla, ohlédnutí za rokem 2017 v diecézi a ekonomický výhled se sestrou Z. Sedláčkovou. Hosty setkání byli Kpt. PhDr. Jan Hubert, policejní psycholog a por. Mgr. Lenka Burýšková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, kteří hovořili na téma „Násilí a trestné činy na seniorech“. S bratrem vikářem Benjaminem Mlýnkem jsme slavili jeho půlkulaté jubileum… (…a první vnučku, gratulujeme… )