Jsou chvíle, kdy se jako by zastaví čas

…jsou chvíle, kdy se jakoby zastaví čas, jsou to okamžiky, kdy cítíme Boží přítomnost a spojení s lidmi…

Tradiční adventní setkání v Bakově nad Jizerou, kde se již s bratrem biskupem – nejdříve Štěpánem Kláskem, nyní Pavlem Pechancem, setkali letos po sedmnácté. Každý rok se zdejší sestry a bratři těší na advent, kdy při zpívání a adventním poselství společně vzpomínají v krásném předvánočním čase na všechny dobré lidi, kteří přiložili ruku k dílu, aby se s Boží pomocí tato dobrá věc uskutečnila.

Čas pokory a radosti v Semilech

Čas adventu, čas pokory a radosti. Adventní pobožnost a zpívání koled a chval ve výtečném společenství v Semilech – tradiční setkání s bratrem biskupem 13. prosince 2017.

O těchto tradičních setkáních píše zdejší sestra farářka Lada Kocourková takto:

Sestro farářko, jak to vypadá na Advent, přijede k nám letos bratr biskup?“ Tak se mě věřící ve sboru ptají každým rokem na podzim. A já se chytám za hlavu: Propána, jak to uteklo! Vždyť už je listopad, což znamená nejvyšší čas domluvit se, kdo z kolegů u nás letos bude sloužit adventní pobožnosti. Především však zavolat bratru biskupovi, jestli ve svém nabitém diáři najde ke konci adventního času skulinku, aby k nám do Semil mohl přijet. Kdyby ne, bylo by nám to moc líto. Adventní setkání s bratrem biskupem mají totiž v semilském sboru dlouholetou tradici a patří k těm nejhezčím chvílím, které společně v Adventu zažíváme. Začalo to v Adventu roku 2000, kdy jsme na pobožnost pozvali tehdejšího bratra biskupa Štěpána Kláska. Chtěli jsme si jeho milou návštěvu užít trochu déle, zdálo se nám, že by bylo škoda, kdyby po pobožnosti hned odejel. A tak jsme se rozhodli připravit malé pohoštění, abychom bratra Štěpána pak pozvali na společné posezení u prostřeného stolu. No po pravdě, ono pohoštění zase tak malé nebylo, protože každá ze sester přinesla něco z úžasných dobrot, co už měla napečené na Vánoce a byly i chlebíčky, jednohubky, ovoce, zavoněla káva…

Malou modlitebnou se nesl zpěv, protože bratr biskup se nedal prosit a vzal kytaru, na kterou předtím doprovázel písně při bohoslužbě. Připojili jsme se k němu a spolu zpívali známé i méně známé koledy a také jsme si povídali a bylo nám moc dobře. Ty chvíle v sobě už měly něco z tajemného kouzla vánočního času. „Nad obzor Adventu hvězda, hle vzchází…“ Boží Syn přichází a svou láskou se dotýká lidských srdcí. Tak jsme to společně v těch chvílích prožívali a zakoušeli, proto jsme příští rok pozvali bratra biskupa znovu a na světě byla krásná tradice Adventních setkání s bratrem biskupem. Začínáme vždy pobožností, kterou bratr biskup slouží v kostele, a po ní se sesedneme v malé modlitebně kolem stolu. Přijdou nejen semilští, ale také z Bozkova, Jesenného, ze Železného Brodu, a nikdo nepospíchá domů. Je nám spolu totiž opravdu dobře a věříme, že bratru biskupovi s námi také. Je moc fajn, že tradice těchto adventních setkání pokračuje i s bratrem Pavlem Pechancem. A také, že se podobná setkání konají nejen v semilském sboru, ale například v i Bakově a možná i jinde. Jsou to setkání vpravdě radostná a velmi důležitá – najít si chvíli a zastavit se v předvánočním shonu, uslyšet radostné poselství o přicházejícím Spasiteli, v modlitbě spojit svá srdce a ve zpěvu své hlasy, být tu spolu a jeden pro druhého, pootevřít dveře k nadcházejícímu vánočnímu času. Bohu díky za tato setkání!

článek z čtvrtletníku MOSTY Královéhradecké diecéze CČSH 4/I

Studenti kazatelského kurzu přejí krásné Vánoce

V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnila poslední přednáška ThDr. Martina Chadimy na téma sociální etika a religionistika. Krásnou pobožnost si připravila tentokrát sestra Dita Bašková Kačírková. Příští setkání a zahájení dalšího semestru bude 3. února při zkouškách a první přednášce bratra Vladislava Peka a církevních řádech… Studenti kazatelského kurzu přejí krásné Vánoce a šťastný nový rok.

PF 2018 pro ARARAT

Perníková novoroční přání přichystaná pro obyvatele ubytovacího zařízení ARARAT v Úpici. O své klienty se i takto stará sociální pracovník Jan Roček.

Modlitby 51. týden, 18. – 24. prosince 2017

24. prosince 2017 – 4. neděle adventní – vigilie hodu božího vánočního

 První čtení: Izajáš 9, 1.5-6 (2.6-7)

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

            Kriste, Králi, nejsi mrtev, žiješ mezi námi stále. Tvé velké světlo rozzařuje život, vede k věčnosti.

            Vládneš mezi námi, neužíváš násilí, ale lásku.

Prosíme, ať světlo lásky, proniká našimi domovy i srdci a pokoj bez konce se opírá o Tvůj trůn.

          Pokračovat ve čtení „Modlitby 51. týden, 18. – 24. prosince 2017“

Advent a Vánoce v Čáslavi

Jste srdečně zváni na BOHOSLUŽBY v Čáslavi:

úterý 19.12.2017 od 9.30
neděle 24.12.2017 od 9.00
pondělí 25.12.2017 od 9.00
úterý 26.12.2017 od 9.00
neděle 31.12.2017 od 9.00
pondělí 1.1.2017 od 9.00

Modlitby 50. týden, 11. – 17. prosince 2017

17. prosince 2017 – 3. neděle adventní

První čtení: Izajáš 61, 1-3.10-11

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je Stromy spravedlnosti a Sadba Hospodinova k jeho oslavě. Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.

            Pane, vím, že žádný strom neroste do nebe a žádný zde nebude věčně.

Také já musím se ptát: jaký užitek, jakou úrodu přináším.    Na Tobě jsem závislý a navíc, všechny účty jednou budou vyrovnány.

Prosím, ať tento adventní den je pro mě ve světle příprav na Tvůj příchod a má duše Tě plně chválí a jásá.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden, 11. – 17. prosince 2017“

Happening – Cesta bez návratu

Vážení a milí přátelé, s důvěrou zveme na happening – Cesta bez návratu, který organizujeme příští čtvrtek 14. prosince 2017

 k 75. výročí odsunu Židů z Hořic a okolí v období holocaustu a k uctění památky 70 obětí.
Chceme jít stejnou cestou, jakou šli hořičtí občané 14. 12. 1942  na vlakové nádraží v Hořicích, kde nastoupili do transportu.
Sraz je v 17,00 hod. u Hirschovy vily v Karlově ulici (naproti Lidlu), podrobnější program viz příloha – pozvánka.
I toto patří do adventu.
K účasti na happeningu je zapotřebí nejen čas, ale i vnitřní přesvědčení a odvaha.
Doufáme ve Vaši účast, půjdeme společně a každý sám za sebe, bez všech titulů, funkcí a povolání, ale se svým jménem, tváří, životním příběhem a lidskou důstojností.
Prosíme přeposílejte, pozvěte přátele a známé.
Přejeme dobré a klidné dny
Eliška Zapletalová a Oldřiška Tomíčková
P.S.: Žluté „davidovy“ hvězdy k připnutí na oděv budou k dispozici pro každého účastníka na místě.