Modlitby 35. týden, 27. srpna – 2. září 2018

neděle 2. září 2018 – 22. neděle v mezidobí

První čtení: Deuteronomium 4, 1-2.6-9

Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“ Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám? Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.

            Bože, o Tvé blízkosti, o Tvých nařízeních a právech máme svědčit lidem všem.

            Především ovšem o Tobě svým životem svědčíme našim dětem a vnoučatům.

            Prosíme za naše děti, vnoučata, za ty, kteří jsou nám nejblíž, prosíme, ať i oni na vlastní oči vidí „Tvou věc“, která pak z jejich srdce nikdy nevymizí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 35. týden, 27. srpna – 2. září 2018“

Bohoslužby pod širým nebem v Modlivém dole

Bratři a sestry,

ráda bych se s vámi podělila o nevšední, velmi příjemný a obohacující zážitek, kterého se mi dostalo na nedělní bohoslužbě naší církve v Modlivém dole ve Svojkově nedaleko Nového Boru v okrese Česká Lípa.

Modlivý důl je lesnaté údolí mezi pískovcovými skalami, romantické i trochu tajemné. Je opředeno různými pověstmi a v minulosti to bylo hojně navštěvované poutní místo. Na konci 18. století byla do jedné ze skalních stěn vytesána kaplička, před ní je pro poutníky několik řad dřevěných laviček. Od blízkého parkoviště sem vede stromy vroubená cesta s upravenými schody, lemována je obrazy křížové cesty.

Pokračovat ve čtení „Bohoslužby pod širým nebem v Modlivém dole“

Setkání duchovních věkem nejzkušenějších

K již tradičním setkáním v Královéhradecké diecézi patří setkání duchovních seniorů. Pokud máte chuť vyslechnout příběhy, prohlédnout fotografie, radosvat se z milého setkání, rádi se s Vámi v pátek 31. 8. 2018 uvidíme.

Poděkování našemu Pánu za úrodu

Nebývá tak často zvykem v naší církvi sejít se na pouti k poděkování za úrodu. Tradice takové pouti se obnovila u zříceniny hradu Rotštejn zásluhou její kastelánky.

Poutníci se sešli u obnovené kapličky na pahorku Fialník nedaleko vsi Klokočí v pestrém složení: skupina rytířů, šermířů, pištců, trubačů, bubeníků ve středověkých krojích a lid obecný z NO Turnov, vesnic Klokočí a Vestec, města Turnov i NO Praha – Nusle. Poděkování za setkání na tomto místě v podhradí Rotštejna vyjádřila paní kastelánka a našemu Pánu poděkoval bratr farář Oldřich Bezděčík z náboženské obce Turnov. Za středověké hudby se pak procesí vydalo od kapličky k zřícenině hradu Rotštejn, kde skupina šermířů předvedla své umění.

Je radostnou zvěstí pro všechny ctitele tradic a věřící, že k tomuto bohulibému činu se hlásí řada lidí i naše církev, aby obnovila pospolitost lidí a duchovní prožitek při setkávání.

Čestmír Holeček

Modlitby 34. týden, 20. – 26. srpna 2018

neděle 26. srpna 2018 – 21. neděle v mezidobí

 První čtení: Jozue 24, 1-2a.14-17.18b

Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šekemu. Svolal izraelské starší, představitele, soudce a správce, a postavili se před Bohem. Jozue řekl všemu lidu: „Bojte se Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Lid odpověděl: „Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! Naším Bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi kdejakým lidem, skrze nějž jsme procházeli. Také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh.“

 

Hospodine, i nás spojuje bázeň a služba Tobě, i my zaštiťujeme se vírou.

Ty jsi náš Bůh, zbavuješ nás otroctví pozemských „božstev“, které se nám jinak tak snadno vtláčí do srdce.

Děkujeme, že nás povoláváš k pravé svobodě a prosíme – dej, ať také dnes odvrhneme vše, co spoutává a odvádí od bázně a služby.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 34. týden, 20. – 26. srpna 2018“

Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018

neděle 19. srpna 2018 – 20. neděle v mezidobí

 První čtení: Přísloví 9, 1-6

Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“

            Pane, zveš nás do života v obecenství s Tebou, nabízíš štědře svůj dar.

            Rád pohostíš každého a navíc nabízíš i hodování ve svém království.

            Prosíme, přemáhej naši mnohou otupělost a vyzbrojuj nás sedmi dary svého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018“

Nová publikace Jana Rokyty

Začátkem měsíce července Královéhradecká diecéze Církve československé husitské vydala novou publikaci Jana Rokyty Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí. K dostání v sekretariátu diecézní rady v Hradci Králové nebo v prodejně Blahoslav v Praze.

Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí

Jan Rokyta, Hradec Králové 2018. Formát A5, 259 stran, brožovaná, ISBN 978-80-906490-6-4. Cena: 160 Kč.

Publikace přibližuje proměnu církve v čase počátku české reformace. Vymezuje se do druhé poloviny 15. století, a to v tématech Matěj z Janova, Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Chápání apoštolů a prvotní církve, Postoj českého reformního hnutí k nápravě církve skrze světskou moc, Pojetí tradice a Písma u husitských radikálů a Pojetí církve u husitských radikálů. Pro pochopení zlomu v teologii je zde záměrně opomíjena problematika eklesiologie Jednoty bratrské.

Tato publikace je založena na usilovné práci autora s velkým množstvím informací získaných studiem odborné literatury i pramenů. Na stránkách zaznívají názory předních domácích i zahraničních teologů a historiků, které jsou vhodně doplněny citáty z ukázek relevantních teologických traktátů. Autor zde prokázal detailní znalost zkoumané problematiky v plné šíři, a to i s důkladným ponorem sítí vědeckého zkoumání do nejzazších hlubin takových zákoutí středověké teologie jako je kupříkladu učení o Antikristu, problematika ideálu prvotní církve či pojetí církve jako takové se specifiky u jednotlivých prezentovaných postav zkoumaného období a prostoru.