Výzva brněnského biskupa

Milé sestry a bratia,
v čase, keď je naša cirkev zmietaná internými problémami, blíži sa voľba patriarchu a vedú sa zákopové žabo­-myšie vojny, v Sýrii umierajú ľudia. Prosím, pridajte sa k výzve pápeža Františka, rímskeho biskupa, každý ako môže…
Duchovných prosím, aby v nedeľu 8. 9. počas bohoslužieb zaradili modlitby za mier v Sýrii.
Nech Boh žehná obyvateľov Sýrie, stojí im nablízku a daruje im mier.
Kristov pokoj, svetlo a mier všetkým národom…

Juraj J. Dovala, brněnský biskup CČSH

Pokračovat ve čtení „Výzva brněnského biskupa“

Kdo se povyšuje, bude ponížen…

Kázání uveřejněné v ČZ 35/2013; 15. neděle po Duchu svatém (1. září 2013); Lk 14,1.7-14

Pán Ježíš nikdy nepromlouvá ke svým učedníkům a posluchačům nadarmo. Ví, jak lidé smýšlejí. Na každém místě, kam přijde se setkává s takovými lidmi, kteří mají rádi prvenství ve všem a všude. Tedy celý jejich život je protkán myšlenkou, že jinak nemohou v tomto světě existovat. Někomu se zdá být docela přirozené, že člověk touží vždy po prvním místě. Vždyť postavení na prvém místě přináší člověku mnoho výhod. Všichni k němu vzhlížejí, dostává se mu více nežli těm, kteří jsou opodál, projevuje se mu větší úcta nežli druhým, prostě je to osoba v lidských očích na vrcholu všech hodnot. Ale toto prvenství má také své zápory, které si mnoho lidí neuvědomí. Takový člověk je jako bleskosvod, do jehož špice udeří blesk. Pokračovat ve čtení „Kdo se povyšuje, bude ponížen…“

Novinka z partnerské obce

1.září jsme s br.předsedou V.Jarešem byli přítomni instalaci nového faráře naší partnerské obce.Těšíme se na další spolupráci.Alena Naimanová
Partnerská obec Schoenfeld-Weissig 1.9.2013

V neděli 1. září 2013 byli ve Weissigu přítomni instalaci nového faráře (Wilfrieda Fritsche) předseda rady starších NO Rychnov nad Kněžnou V. Jareš a farářka A. Naimanová.

Těšíme se na pokračování naší spolupráce.

Modlitby 36. týden (2. – 8. září)

bozi_muka„Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se;“

Deuteronomium 30,15-16

„Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.“

Filomenovi 6

„Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“

Lukáš 14,27

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden (2. – 8. září)“

Pastýřský list biskupů CČSH k volbě patriarchy

„Ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“
(L 22,42)

Sestry a bratři!
My, biskupové Církve československé husitské, k vám chceme promluvit v tuto chvíli, v době, kdy se připravujeme k volbě patriarchy.

Chceme vás, naše bratry a naše sestry, požádat o modlitby. My všichni si dnes připomínejme především Kristova slova na Olivetské hoře: „Ne má, ale Tvá vůle se staň.Pokračovat ve čtení „Pastýřský list biskupů CČSH k volbě patriarchy“

Modlitby 35. týden (26. srpna – 1. září)

lavicka„Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem.“

Sírachovec 10,12

„Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.“

Židům 13,1

 „Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: › Uvolni mu své místo! ‹ a ty pak musíš s hanbou dozadu.“

Lukáš 14,7-9

Pokračovat ve čtení „Modlitby 35. týden (26. srpna – 1. září)“

Evropský den židovské kultury v Hořicích

Církev československá husitská, Město Hořice a hořické muzeum si vás dovolují pozvat na tradiční oslavu Evropského dne židovské kultury, která se koná pod záštitou starosty města, pana Ivana Doležala.

Evropský den židovské kultury se koná 1. září 2013.

V hořické synagoze od 14.00 bude sloužena ekumenická bohoslužba. Od 15.30 Koncert následuje židovských hebrejských a sefardských písní v podání D. Krausnové (zpěv a flétna) a E. Godovské (klavír).

Oficiální pozvánka (plakát) ke stažení v PDF.

Modlitby 34. týden (19. – 25. srpna)

strom_v_poli„Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošný, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu…“

Izajáš 58,13-14a

„Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se mu líbí, s bázní a úctou.“

Židům 12,28

„Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal.“

Lukáš 13,17

Pokračovat ve čtení „Modlitby 34. týden (19. – 25. srpna)“

Setkání duchovních Královéhradecké diecéze CČSH

neviditelny_capRadujete se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“

Filipským 4,4-6

Milé sestry, milý bratři v Kristu, z téhle fotky jsem měl velkou radost. Ulovil jsem ji v blízkosti jednoho kostela a měl starost, aby bylo vše lépe vidět. Bohužel jacísi kluci na kolech se zrovna zastavili opodál a cosi na sebe pokřikovali.

Než jsem stačil lépe zamířit, kouzlo okamžiku bylo pryč.

Není to moc vidět, ale na tom smrku stojí čáp. Křik jej vylekal, zvedl křídla a už jsem jej neviděl. Prý je v Česku asi 2000 čápů, nevím ovšem, kdy zas nějakého u kostela uvidím na stromě.

Proč Vám to píši? Jak víte, v září bychom měli volit patriarchu. Měl by to být jeden bratr či sestra. Jak tušíme, bude to zřejmě „podivný lov“ a bude asi spojen i s různým křikem a zmatkem. Bude nejspíš nutné se na to připravit a mnohé spolu probrat…

Proto bych Vás chtěl pozvat do Hradce Králové v pátek 30. srpna 2013 od 9 hodin k  Setkání duchovních CČSH královéhradecké diecéze. Pokračovat ve čtení „Setkání duchovních Královéhradecké diecéze CČSH“

Podobenství o věrnosti služebníků

Kázání uveřejněné v ČZ 32/2013; 12. neděle po Duchu sv.; Lk 12,42-48

Ježíš mluví v podobenství. V narážkách, v náznacích, prostřednictvím symbolů, kterým rozuměli i ti nejprostší. V našem podobenství se mluví o jakémsi pánu, který pověřil svého služebníka správou svého majetku či svého domu. Běda správci, který zneužije svého chvilkového postavení a začne bít služky a sluhy, začne se opíjet a přejídat. Ten správce, který dodržuje příkazy pána, bude pochválen. Velmi bit bude však ten služebník, který znal přesně vůli svého pána. Ten služebník, který vůli pána nezná, bude bit méně. Neboť tak se praví v našem podobenství: „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více“.

Pokračovat ve čtení „Podobenství o věrnosti služebníků“