Modlitby 44. týden (28. října – 3. listopadu)

dubska_cestaI. Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Izajáš1,16-17

II. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

2. Tesalonickým 1,3

III. Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

Lukáš 19,9-10

Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden (28. října – 3. listopadu)“

Biřmování

V neděli 8. září se v našem kostelíku J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí konalo po dlouhé době biřmování. Přijel bratr patriarcha ThDr Tomáš Butta, aby posloužil touto svátostí Pavlu Šenkovi, synu naší pastorační asistentky a pilnému účastníku duchovní péče o děti i návštěvníku bohoslužeb. Kmotrem mu byl předseda rady starších Ing. Ladislav Vaněk. Po bohoslužbách účastníci poseděli v sousedním klubu na Rabštejně. Byla to radostná událost pro všechny.

Slavnostní bohoslužba 28.10.2013

Srdečně Vás zveme na slavnostní bohoslužbu dne 28.10.2013 od 15.00 h do Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové k 95. výročí vzniku samostatného Československa za účasti biskupů Církve československé husitské a s promluvou královéhradeckého biskupa CČSH Mgr. Pavla Pechance.

Modlitby 43. týden (21. – 27. října)

hedera

  • Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem.
    (Jeremiáš 14,9b)
  • Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen.
    (2. Timoteovi 4,17-18)
  • Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
    (Lukáš 18,14b)

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden (21. – 27. října)“

Modlitby 42. týden (14. – 21. října)

zvonicka_olesniceTu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.

Genesis 32,29

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.

2. Timoteovi 3,14

Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“

Lukáš 18,7-8

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden (14. – 21. října)“

Zasloužili členové, nebo neužiteční služebníci?

Homilie o 27. neděli v mezidobí v Liberci 6. října 2013,
Ekumenický lekcionář cyklu C: Abk 1,1-4.2,1-4; 2Tm 1,1-14; Lk 17,5-10

Z proroka Abakuka se příliš v lekcionářích nečte. Je to velmi zvláštní kniha, je dobré si ji přečíst jako celek (má jen 3 kapitoly). Přesto i na tom krátkém úryvku ze začátku této knihy, který dnes zazněl, se dá ukázat mnohé, co nás provází, když čteme Písmo. Existují totiž dva zcela legitimní přístupy ke čtení Písma. První je adaptace na vypravěče – na jeho dobu, jeho situaci a prostředí. Když se o tohle biblisté pokoušeli u Abakuka, naráželi především na to, že kromě textu proroctví o něm vlastně vůbec nic není známo. A tak vznikly různé teorie o jeho proroctví. Pokračovat ve čtení „Zasloužili členové, nebo neužiteční služebníci?“

Modlitby 41. týden (7. – 13. října)

pohled_z_lesaVrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl: „Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli.“

2. Královská 5,15

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

2. Timoteovi 2,15

Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“.

Lukáš 17,19

Pokračovat ve čtení „Modlitby 41. týden (7. – 13. října)“

Dny důvěry v Praze: listopad 2013

záložka Dny důvěryDny důvěry, ekumenické setkání mladých organizované ve spolupráci s komunitou Taizé, se už v České republice staly tradicí. Tato tradice byla zahájena v roce 2007 setkáním ve Zlíně, v roce 2009 se Dny důvěry konaly v Brně a o dva roky později v Olomouci. Letos jsou mladí lidé ve věku 15–35 let zváni do Prahy, kde se Dny důvěry uskuteční 15. – 17. listopadu v chrámu Nejsv. srdce Páně na Vinohradech. Pokračovat ve čtení „Dny důvěry v Praze: listopad 2013“

Modlitby 40. týden (30. září – 6. října)

travaDoléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno.

Abakuk 1,3b,4

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2. Timoteovi 1,7

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ›Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře‹, a ona by vás poslechla.

Lukáš 17,5-6

Pokračovat ve čtení „Modlitby 40. týden (30. září – 6. října)“