Poptávkové řízení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Husitská diakonie ve spolupráci s Královéhradeckou diecézí CČSH a Střediskovou radou střediska “AMBRA – středisko Husitské diakonievyhlašuje poptávkové řízení na obsazení funkce ŘEDITEL/KA DIAKONICKÉHO STŘEDISKA „ AMBRA – středisko Husitské diakonie“

 

která provozuje dílnu, středisko pro integraci a volný čas a provozuje aktivity zaměřené na péči, poradenství, další vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti, mládež, dospělé, seniory a znevýhodněné osoby

Místo výkonu práce: Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • Řízení diakonického střediska zřízeného k diakonické, misijní, charitativní a sociální činnosti se zaměřením na textilní dílnu a pořádání akcí pro děti, mládež, dospělé, seniory a znevýhodněné osoby
 • Zabezpečení všech úkonů nutných pro řádný chod diakonického střediska v souladu se zákony ČR a zřizovací listinou včetně případné činností zaměstnavatele
 • Organizace, řízení, odborné a ekonomické vedení provozu diakonického střediska v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších předpisů)
 • Kontrolní činnost v souladu s platnými právními předpisy
 • Poskytování sociální pomoci, zpracování písemných podkladů, zajištění informací  a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování
 • Účast na jednáních v zájmu klientů a střediska s jinými odborníky, správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi
 • Spolupráce s institucemi zabývajícími se diakonickou, charitativní a sociální prací
 • Zajištění přidružených aktivit – organizace sbírek, kulturní a ediční činnost, nabídky zájmové činnosti pro děti, mládež i dospělé
 • Spolupráce s ostatními středisky, Husitskou diakonií a Církví československou husitskou

Kvalifikační předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání, zakončené bakalářskou či magisterskou zkouškou

Jiné požadavky:

 • bezúhonnost
 • znalost sociální problematiky
 • respekt k hodnotám, znalost a soulad s posláním zřizovatele a střediska
 • manažerské dovednosti, organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost práce v týmu, zkušenosti s řízením kolektivu
 • průběžné vzdělávání v oboru, schopnost analyticky a koncepčně myslet
 • samostatnost a flexibilita
 • vysoké pracovní nasazení, zvládání stresových situací
 • dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
 • řidičský průkaz skupiny B

Uchazeči předloží písemnou přihlášku v tištěné podobě, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče / datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech (v tištěné podobě u přihlášky a v elektronické podobě zaslat na adresu: pechancovajana@seznam.cz
 • čestné prohlášení o beztrestnosti, v případě postupu do užšího výběru následně výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • organizační a ekonomická koncepce činnosti střediska (v tištěné podobě u přihlášky a v elektronické podobě zaslat na adresu: <pechancovajana@seznam.cz>)
 • Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny na vyžádání zpět do vlastních rukou.

Pracovní poměr: doba určitá – zaměstnanec DR CČSH Hradec Králové

Předpokládaný termín nástupu: 1.1. 2019

Lhůta pro podání přihlášky: do 9.11.2018

Způsob podání přihlášky:

písemně poštou na adresu střediska AMBRA – středisko Husitské diakonie – Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové

 • elektronicky : pechancovajana@seznam.cz, osobně v sídle střediska v Hradci Králové
 • zalepenou obálku označte textem: Poptávkové řízení na místo ředitele diakonického střediska – neotvírat

Ostatní informace:

 • více informací podá

 – ve věci výběrového řízení: Mgr. Hedvika Zimmermannová, ředitelka Husitské diakonie, tel. +420 723255696,  hedvika.zimmermannova@ccsh.cz ,

– prohlídka a seznámení s chodem zařízení: Jana Pechancová – předsedkyně střediskové rady, tel: +420 778 520 955 , e-mail: pechancovajana@seznam.cz

Pravděpodobný termín pohovorů s uchazeči středa 14.11.2018, odpoledne ve středisku AMBRA v Hradci Králové

 

V Hradci Králové dne 25. 10. 2018

 

Mgr. Hedvika Zimmermannová, ředitelka Husitské diakonie  

Mgr. Pavel Pechanec, biskup Královéhradecká diecéze CČSH     

Mgr. Jana Pechancová, předsedkyně  Střediskové rady AMBRY – střediska Husitské diakonie